Υ 1β/6020/93


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Α.Ν. 2520/1940 «περί Υγειονομικών Διατάξεων»

2. Το Π.Δ/γμα 138/92 (ΦΕΚ 68/92 τ.Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

3. Την Υγειονομική Διάταξη με αριθ. Α 1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/83 τ.Β΄) «περί υγειονομικού

ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων

υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και

λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών».

4. Την σχετική με το θέμα αλληλογραφία μας με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, από

την οποία προκύπτει η ιδιαιτερότητα της λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού

ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων,

προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων Εθνικής Άμυνας, Δημοσίας

Τάξης (διατάξεις Τελωνειακές, αστυνομικές, συναλλάγματος) και η απρόσκοπτη και

άνετη διακίνηση των επιβατών, καθώς και παρατηρήσεις περιφερειακών μας Υπηρεσιών

επί των διατάξεων των άρθρων 6 και 15 της Α 1β/8577/83 Υγειον. Διάταξης.

5. Τα υπ΄ αριθ. 1010/3/102-ιη/15.4.91, Δ11/Γ/41814/25397/4.11.91 και Υ.71/2/Β0019/2.6.92

έγγραφα των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υ.Π.Α.) και

Οικονομικών, αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

Εκδίδουμε την παρούσα Υγειονομική Διάταξη, η οποία θα ισχύει σε όλη την Επικράτεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού

ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων.

Άρθρο 1

Καθορισμός είδους καταστήματος

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών

Αερολιμένων της χώρας είναι τα εξής:

1. Τα αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 37 της Α 1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης

(ΦΕΚ 526/83τ.Β΄)

2. Τα αναφερόμενα στα εδάφια β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3, του άρθρου 42 της

παραπάνω Υγειονομικής Διάταξης.

3. Τα αναφερόμενα στα εδάφια α, ζ, η, θ, ιβ΄, ιγ΄, και ιδ της παραγράφου 2 του άρθρου 43

της ίδιας Υγειονομικής Διάταξης με την προϋπόθεση ότι όλα τα προσφερόμενα, από τα

καταστήματα αυτά, ήδη θα είναι τυποποιημένα.

Άρθρο 2

Λοιπά καταστήματα

Για τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που δεν αναφέρονται στο ανωτέρω

άρθρο της παρούσας, ισχύουν οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας,

που ορίζονται από τα οικεία άρθρα της Α 1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, σε συνδυασμό

με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 5 της παρούσας.

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά – Σχεδιαγράμματα

1. Για την απόκτηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού

ενδιαφέροντος, εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων, ο

ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, μαζί με τη σχετική αίτηση,

εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της Α 1β’8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και τα

παρακάτω δικαιολογητικά:

α. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού του μισθωτή με την Υπηρεσία Πολιτικής

Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

β. έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Υ.Π.Α. από το οποίο θα φαίνεται ότι έχει εγκριθεί η

σχετική μελέτη από την Υ.Π.Α. για τις εγκαταστάσεις εντός των ορίων των Πολιτικών

Αεροδρομίων που εκτελούνται βάσει μελετών που συντάσσονται αρμοδίως ή ότι έχει

ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 9,

παρ.10 του Ν.1512/85, για τις υπάρχουσες παλιές κατασκευές.

γ. τα σχεδιαγράμματα που θα υποβάλλονται, συνταγμένα σε κλίμακα 1:50, θα είναι

θεωρημένα από την Υ.Π.Α.

δ. βεβαίωση πυρασφαλείας μόνο ως προς την ενεργητική πυροπροστασία όπου θα μπορεί να

περιλαμβάνονται και υφιστάμενα μέσα πυροπροστασίας του Αερολιμένα. Η παθητική

πυροπροστασία θεωρείται ότι καλύπτεται από τα ενιαία μέτρα παθητικής πυρασφαλείας

όλων των χώρων του Αερολιμένα.

ε. ειδικά για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, εντός των

τελωνειακώς ελεγχομένων χώρων, υποκειμένου σε υγειονομικό έλεγχο, απαιτείται και

έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής από την οποία θα φαίνεται ότι το πρόσωπο στο

όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια δεν έχει διαπράξει τελωνειακής φύσεως παράβαση.

2. Δεν θα κατατίθεται στην Αστυνομική Αρχή βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής

Υπηρεσίας, ότι ο χώρος όπου θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει το κατάστημα, είναι χώρος

κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα, διότι κατατίθεται το αναφερόμενο στην

παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

3. Τόσο η Αστυνομική Αρχή, όσο και η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία μπορούν, εφόσον

το κρίνουν σκόπιμο, να καλέσουν εγγράφως η προφορικώς τον ενδιαφερόμενο να

υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία, να δώσει διευκρινίσεις ή να προβεί σε

συμπληρώσεις ή διορθώσεις των δικαιολογητικών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες

υγειονομικές και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 4

Χώρος-Εμβαδόν

Τα καταστήματα του άρθρου 1 της παρούσας ιδρύονται και λειτουργούν εντός των κτιριακών

εγκαταστάσεων των κρατικών αερολιμένων (αίθουσες αναμονής, διάδρομοι κλπ) σε χώρους

ανεξάρτητους από χώρους άλλων εμπορικών εκμεταλλεύσεων, έστω και αν είναι νοητά

χωρισμένοι μεταξύ τους, έτσι ώστε να μη παρεμποδίζεται η άνετη διακίνηση των επιβατών

και επισκεπτών.

Το εμβαδόν των καταστημάτων αυτών θα είναι:

1. για τα καταστήματα της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης, 10

τ.μ. τουλάχιστον. Για τα καταστήματα αυτά εφόσον δεν θα ζητείται αίθουσα πελατών,

υπάρχει δυνατότητα τα προσφερόμενα είδη να καταναλώνονται στις αίθουσες αναμονής

του αερολιμένα ή αλλού και δεν θα αναγράφεται αριθμός καθισμάτων στην άδεια ίδρυσης

και λειτουργίας, που θα χορηγείται.

2. για τα καταστήματα της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου, 12 τ.μ. τουλάχιστον για την

περίπτωση (β) αυτής και 8 τ.μ. τουλάχιστον για τις περιπτώσεις (γ) και (ε)

3. για τα καταστήματα της παρ.3, του ίδιου άρθρου 1 της παρούσας 12 τ.μ. τουλάχιστον.

Σε περίπτωση λειτουργίας μικτού καταστήματος των αναφερομένων στο άρθρο 1 της

παρούσας, το ελάχιστο εμβαδόν θα προσαυξάνεται κατά 3 τ.μ. για κάθε επί πλέον είδος

καταστήματος.

Άρθρο 5

Αποχωρητήρια

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν εντός των κτιριακών

εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων, δεν υποχρεούνται να διαθέτουν αποχωρητήριο

για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των πελατών τους. Η εξυπηρέτηση αυτών θα

γίνεται από τα κοινόχρηστα αποχωρητήρια που υπάρχουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις, σε

διάφορους ευχερώς προσπελάσιμους χώρους και συγκεκριμένα απ΄ αυτά που βρίσκονται στο

πλησιέστερο, από το υπό ίδρυση και λειτουργία κατάστημα, σημείο.

Εξαιρούνται από την ανωτέρω ρύθμιση τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα

οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά καθισμένους πελάτες, διαθέτοντας προς το σκοπό αυτό

αίθουσα πελατών, σύμφωνα με το συμφωνητικό. Τα καταστήματα αυτά θα διαθέτουν

αποχωρητήρια, όπως ορίζεται στα οικεία άρθρα της Α 1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης.

Άρθρο 6

Καταστήματα αφορολόγητων ειδών

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών που διέπουν την

ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών εντός των εγκαταστάσεων

των Κρατικών Αερολιμένων και εφόσον στα καταστήματα αυτά προσφέρονται είδη

τροφίμων και ποτών, θα υπάρχει για τον σκοπό αυτό ιδιαίτερος χώρος, ικανού εμβαδού,

νοητά χωρισμένος από τους χώρους πωλήσεως άλλων ειδών.

Για τα καταστήματα αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις της Α 1β/8577/83 Υγειονομικής

Διάταξης σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρούσα Υγειονομική Διάταξη.

Άρθρο 7

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ιδρύονται και λειτουργούν εντός

των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων ισχύουν και τα οριζόμενα στα

Κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Α 1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, εκτός αν διαφορετικά

ορίζονται με την παρούσα.

2. Τα καταστήματα που βρίσκονται σε λειτουργία εντός των εγκαταστάσεων των Κρατικών

Αερολιμένων κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της.

Όσα εκ των ανωτέρω καταστημάτων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις της

παρούσας εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρις ότου καταστεί τεχνικά δυνατή από την

Υ.Π.Α. η ανάλογη προσαρμογή και πάντως, με την εφαρμογή της παρούσας, δεν θίγονται

αποκτημένα νομίμως δικαιώματα καταστημάτων που ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ αυτής και

λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α 1β/8577/83 Υγειονομικής

Διάταξης

Άρθρο 8

Τροποποίηση και συμπλήρωση

του Άρθρου 6 της Α 1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης

Η παράγραφος 5, εδάφιο τέσσερα, του άρθρου 6 της Α 1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης

τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: «Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως ή

θανάτου του προσώπου, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας

καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος, γεγονός που θα

φαίνεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διπλώματος Απονομής Συντάξεως η σχετική

βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, ότι κατατέθηκε αίτηση για συνταξιοδότηση με

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης,

Θανάτου, κατά περίπτωση, και της τυχόν μεταβιβάσεως τούτου στη σύζυγο ή στα τέκνα ή σε

συντηρούμενα απ΄ αυτό αδέλφια του ανωτέρω προσώπου, η άδεια λειτουργίας του

αντικαθίσταται υποχρεωτικά με νέα άδεια, εκδιδόμενη στο όνομα του προσώπου, στο οποίο

μεταβιβάζεται, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 7 και 8 της παρούσας που

αναφέρεται στα δικαιολογητικά κλπ, τα οποία αφορούν το κτίριο και τους υγειονομικούς

όρους και προϋποθέσεις του καταστήματος.

Τούτο δεν ισχύει σε περιπτώσεις που, πέρα από την ανωτέρω μεταβίβαση, έχει γίνει και

μεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων

λειτουργίας του καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, οπότε για την έκδοση της νέας

άδειας εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 7 και 8 της παρούσας».

Άρθρο 9

Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 15

της Α 1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης

Η παράγραφος 7, εδάφιο δεύτερο, του άρθρου 15 της Α 1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης,

τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: «Για την απόκτηση άδειας λειτουργίας

καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων και ποτών στους αναφερόμενους στο προηγούμενο

εδάφιο χώρους, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86

του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα

εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της

Πολυκατοικίας η εν ελλείψει η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο

διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων,(καταστημάτων, βοηθητικών

χώρων κλπ), επιτρέπει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση

καταστήματος ή εργαστηρίου. Η επισύναψη της δηλώσεως αυτής, η οποία συμπληρώνει τα

υπόλοιπα δικαιολογητικά καθιστά υποχρεωτική την έκδοση της ως άνω αδείας από την

αρμόδια αρχή και τούτο δεν αναιρεί την ευθύνη του υπογράψαντος την ως άνω δήλωση για

το περιεχόμενο αυτής. Η κατά τα ανωτέρω χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται, εφόσον υπάρξει

απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου περί του αναληθούς περιεχομένου της Δηλώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 10

Ποινικές Κυρώσεις

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν.

2520/40, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο μόνο του Ν.290/43 που κυρώθηκε με την

303/46 Π.Υ.Σ., αν από άλλες διατάξεις Νόμων ή Διαταγμάτων δεν προβλέπεται βαρύτερη

ποινή.

Άρθρο 11

Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Α

1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, Κρατικά Όργανα, η δε ισχύς της αρχίζει μετά

15/νθήμερο από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 12

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 1999

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ__

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.