Υγειονομικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος


 

Τροποποίηση  του άρθρου 25 της

ΥΔ Α1β/8577/83

Κουτσιαρή Φωτεινή Υγιεινολόγος ΤΕ

Στην Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥ&ΚΑ

ΥΔ. 94643/2007(ΦΕΚ 1384/τ.β./2007)

Με βάση τον Νόμο του ΥΠΕΧΩΔΕ 2831/2000  ο οποίος αποτελεί τροποποίηση του ΓΟΚ (Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού) του 1577/85 προχωρήσαμε προσαρμόζοντας τα καταστήματα & τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στην νομοθεσία για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
 
Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α1Β 8577/83  Υγειονομική Διάταξη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ.94653(άρθρο  1  παρ. 4)
Στην παράγραφο 3, του άρθρου 25 της αναφερομένης Υ.Δ.
         (Α1Β /8577/83) προστίθεται το εδάφιο ε, ως εξής:
§     «ε. Καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη αποχωρητηρίων
              για άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και η πρόβλεψη
              άλλων διευκολύνσεων για τα άτομα αυτά, οι οποίες πε−
             ριγράφονται στην ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και
             ιδιαίτερα στις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., “Οδηγίες
             σχεδιασμού − σχεδιάζοντας για όλους” σε όλα τα νέα
             καταστήματα συνάθροισης κοινού που έχουν εμβαδόν
             εκατό 100 τ.μ. και πλέον καθώς και η προσαρμογή των
             ήδη λειτουργούντων.».  
Αναφορικά με την υποχρέωση κατασκευής αποχωρητηρίων για  άτομα με  ειδικές ανάγκες στα καταστήματα υγειονομικού    ενδιαφέροντος
§Με βάση την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και ειδικότερα όπως περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. οικ. 52487/15.1.02(ΦΕΚ 18 τ.Β΄) Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  <<Οδηγίες σχεδιασμού σχεδιάζοντας για όλους>> καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη αποχωρητηρίων για ΑΜΕΑ καθώς και η πρόβλεψη     άλλων διευκολύνσεων για τα άτομα αυτά σε όλα τα νέα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, των οποίων η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί μετά τις 13/6/2000 (ΦΕΚ 140 τ.Α΄) και ιδιαίτερα των άρθρων 37,38,39,40 & 41,  που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες και τα οποία διαθέτουν κλειστή αίθουσα ή/και υπαίθριο χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων συνολικού εμβαδού μεγαλύτερου των εκατό (100) τ.μ .   

Τα ήδη λειτουργούντα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλουν να συμμορφωθούν με τα παραπάνω, λαμβανομένων υπόψη των εκ της πολεοδομικής νομοθεσίας προβλεπόμενων εξαιρέσεων που αφορούν  δυνατότητα προσβασιμότητας, παραδοσιακά κτίσματα, διατηρητέα κτίρια κλπ).  Στην περίπτωση αυτή που κρίνεται αδύνατη από την αρμόδια πολεοδομία η κατασκευή αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ, θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο η σχετική βεβαίωση της εν λόγω αρχής, η οποία και θα φυλάσσεται στον φάκελο της επιχείρησης 
§Η  ύπαρξη του αποχωρητηρίου για τα ΑΜΕΑ θα σημειώνεται στο εγκεκριμένο από την πολεοδομία  σχεδιάγραμμα το οποίο θα κατατίθεται στον αρμόδιο ΟΤΑ προκειμένου να εκδώσει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας.
§Επίσης στον αρμόδιο ΟΤΑ κατατίθεται και η προβλεπόμενη εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν 2831/2000(ΦΕΚ 140 Α΄). 
§Οι αρμόδιοι ΟΤΑ θα πρέπει να ενημερώσουν τις λειτουργούσες επιχειρήσεις στην περιοχή ευθύνης τους για την υποχρεωτική προσαρμογή τους στο ισχύον θεσμικό καθεστώς και την κατασκευή αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ εντός ενός έτους, προσαρμογή η οποία  θα βεβαιώνεται μετά το πέρας των εργασιών από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.
§ Η ίδια περίοδος προσαρμογής ισχύει και στην περίπτωση αντικατάστασης των αδειών.  
Το  ερώτημα που δημιουργήθηκε μετά την έκδοση της εγκυκλίου ήταν για τα κτίρια που έχουν οικοδομική άδεια προ του 2000.
Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό θα αναφερθούμε σε κάποια επίμαχα σημεία της τροποποίησης του ΓΟΚ.
 

                       Η πολεοδομική νομοθεσία :
α) συνδέει την υποχρεωτικότητα των WC  για άτομα με ειδικές ανάγκες
και με τη διαμόρφωση άλλων αναγκαίων διευκολύνσεων προσπέλασης.
β) θέτει την υποχρεωτικότητα σε κτίρια (εκτός των δημοσίων υπηρεσιών και άλλων παρόμοιων) που έχουν χρήση κοινού, δηλαδή σε κτήρια που έχουν χρήση κοινού άνω του 50% & όχι π.χ σε κτήριο πολυκατοικίας που υπάρχει στο ισόγειο ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
γ) στα κτήρια αυτά θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη ενός τέτοιου WC ανά κτήριο, κι όχι ανά όροφο ή κατάστημα κ.λ.π
δ) δεν συνδέεται η υποχρεωτικότητα με τετραγωνικά μέτρα του κτηρίου. 
§Στην παρ. 4  τα κτίρια που αναφέρονται στην παρ. 1  και στους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών ποσοστό 5% των χώρων
    υγιεινής για χρήση κοινού ή σε κάθε περίπτωση ο ένας ανά όροφο
    από αυτούς πρέπει να είναι προσπελάσιμοι και εξοπλισμένοι κατάλληλα  για χρήση από άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο. 
§Στην παρ. 6 του άρθρου 28 αναφέρονται ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
§Για τα κτίρια που έχουν οικοδομική  άδεια πριν το 2000 είναι στην κρίση της πολεοδομίας να καθορίσει αν προβλέπεται και αποχωρητήριο για ΑΜΕΑ  και υπόκεινται στο άρθρο 18 του ν.2831/2000. 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
·Στα καταστήματα Υπεραγορές Τροφίμων βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας, που ρυθμίζει όρους και προϋποθέσεις κατασκευής κτηρίων για χρήση από το κοινό, των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί μετά το 2000, θα πρέπει πέραν της πρόβλεψης για αποχωρητήρια κοινού να προβλέπεται και αποχωρητήριο για ΑΜΕΑ. 
Λόγω της δυσκολίας προσαρμογής των επιχειρήσεων το ΥΠΕΧΩΔΕ πρόκειται να εκδώσει ειδικές ρυθμίσεις ως προς το εμβαδόν και τον τρόπο κατασκευής των αποχωρητηρίων για ΑΜΕΑ καθώς και την προσβασιμότητα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Γενικός οικοδομικός κανονισμός 2831/13-6-2000

 

 

Advertisements

23 Responses to Υγειονομικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 1. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Καλησπέρα

  Θέλω να βγάλω Αδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος είμαι σε νησί και το κατάστημα έχει κατασκευαστή πριν το 13/6/2000.

  Το εμβαδόν το μαγαζιου ειναι πάνω απο 100 τ.μ είμαι υποχρεωμένος να φτιάξω τουαλέτα για ΑΜΕΑ η απαλασωμε ;

  Εύχαριστω

 2. Καλησπέρα

  συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω . Το έκανα στην προηγούμενη σας ερώτηση και συγκεκριμένα :

  Καλησπέρα

  δεν είναι πλέον θέμα υγειονομικής Νομοθεσίας αλλά Πολεοδομικής . Το άρθρο του νέου ΝΟΚ μάλλον αναφέρει ότι δεν απαιτείται σε καταστήματα με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με λιγότερα από 100 τμ αλλά δεν ξέρω μιας και έχω ακούσει και διαφορετική άποψη ότι εννοεί 100 τμ συνολικό εμβαδόν καταστήματος . Βέβαια αναφέρει ότι για υφιστάμενα κτίρια αν προκαλεί δυσανάλογο κόστος τότε μπορεί να παραλειφθεί
  . Προσωπική μου άποψη είναι ότι στην περίπτωσή σας δεν προβλέπεται .
  Ν. 4067 ΦΕΚ 79 Α’/09.04.2012 Άρθρο 26 Ειδικές ρυθμίσεις για
  την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων
  Υφιστάμενα κτίρια με χρήσεις εμπορίου και γραφείων, εκτός των κτιρίων που
  στεγάζουν γραφεία υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα,
  νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,
  οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, καθώς επίσης
  και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανάπτυγμα
  τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, με μικτό
  εμβαδόν μικρότερο από 100 τ.μ. μπορούν να εξαιρεθούν μόνο από την
  υποχρέωση δημιουργίας προσβάσιμων χώρων υγιεινής για το κοινό,
  εφόσον αυτό προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες τους.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 3. Ο/Η ROU KATERINA λέει:

  Δείτε την Παρ 4δ της εγκ. 42382/16-7-2013:

  (δ) Στις περιπτώσεις των υφιστάµενων – πριν την ισχύ του παρόντος νόµου χώρων – για τα οποία
  εκδίδεται οικοδοµική άδεια για χρήση εµπορίου, γραφείων και καταστηµάτων υγειονοµικού
  ενδιαφέροντος µε ανάπτυγµα τραπεζοκαθισµάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και µικτό εµβαδόν µικρότερο από 100τ.µ. (δεν προσµετρώνται τα τ.µ. που δεν υπολογίζονται στον σ.δ.), οι χώροι αυτοί, υποχρεούνται µεν να έχουν διασφαλίσει την οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση, εξαιρούνται δε, από τη δηµιουργία προσβάσιµων χώρων υγιεινής για το κοινό, στις περιπτώσεις που προκαλείται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ιδιοκτήτη και συγκεκριµένα:
  • Όταν δεν πραγµατοποιείται ριζική ανακαίνιση και οι προτεινόµενες επεµβάσεις απαιτούν
  αναδιαµορφώσεις που θα µειώσουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% το ωφέλιµο εµβαδόν του
  καταστήµατος ή στις περιπτώσεις των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, το 10% του
  χώρου τραπεζοκαθισµάτων, ή
  • Όταν προκύπτει ανάγκη χωροθέτησης χρήσης WC AµεΑ σε άλλον όροφο στον οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση προδιαγραφών ΑµεΑ ή ανάγκη χωροθέτησης σε χώρο που εξαιρείται από την υποχρέωση πρόσβασης (παρ. 5. του παρόντος άρθρου) και το εναποµένον µικτό εµβαδόν είναι µικρότερο από 100τµ. ή
  • Όταν απαιτείται παρέµβαση στον φέροντα οργανισµό του κτιρίου.

  ================== Άρα αν καταλαβαίνω σωστά στην περίπτωση μου, που έχω καφετέρια σε κτίριο υφιστάμενο (άδεια 1970) με μικτό εμβαδόν 180 τ.μ. (εκ των οποίων ωφέλιμη επιφάνεια 120 τ.μ. ) , εφόσον το wc AMEA δεν μου μειώνει κατά 10% το χώρο των τραπεζοκαθισμάτων , τότε επιβάλλεται η κατασκευή του, σωστά????

 4. Ο/Η kostas λέει:

  καλησπερα,

  ενδιαφερομαι για αδεια καταστηματος υγειονομικου ενδιαφεροντος, το κτιριο ειναι προ του 1955. το μαγαζι ειναι ισογειο και υπογειο και δεν υπαρχει οικοδομικη αδεια ουτε σχεδια. μου ειπαν οτι για τετοια χρηση απαιτει η πολεοδομια στατικη μελετη (Σχεδιαγράμματα του καταστήματος (κάτοψη τομή) όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης σε τρία αντίτυπα θεωρημένα από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα) που θα αποδεικνυεται για την αντοχη της πλακας οτι ειναι 500κιλα/τετραγωνικο λογω του οτι θα καθεται κοσμος. ισχυει κατι τετοιο? και αν ναι πως θα μπορεσω να το αποδειξω εφοσον δεν υπαρχουν τετοια χαρτια?

 5. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση , η Α1β/8577/83 έχει καταργηθεί από την Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012) . Και στην νέα υγειονομική διάταξη απαιτείται να βεβαιωθεί από το μηχανικό ότι ο χώρος είναι κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για ΚΥΕ .

 6. Ο/Η Anna λέει:

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα σας.
  Πρόκειται για υφιστάμενο κατάστημα (όχι υγειονομικού ενδιαφέροντος) με οικοδομική άδεια του 1921 (!), στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί νέα οικοδομική άδεια έτσι ώστε να δημιουργηθούν 3 αυτοτελή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το κάθε επιμέρους κατάστημα θα αποτελείται από περίπου 16τμ ισόγειο και 16τμ υπόγειο. Ποιές είναι οι απαιτήσεις σχετικά με τα παραχωρητήρια; Ισχύει οτι πρέπει να υπάρχει ξεχωριστά wc και προθάλαμος με ελάχιστες διαστάσεις 1,00×1,20m το καθένα; Υπάρχει περίπτωση να μπορούν να δημιουργηθούν τα wc στο υπόγειο λόγω του πολύ περιορισμένου χώρου; (το υπόγειο είναι βοηθητικής χρήσης και όχι κύριας κατά την οικοδομική άδεια). Ευχαριστώ

 7. Ο/Η Dimitris λέει:

  Γεια χαρά.
  Κανονικά θα έπρεπε να ρωτάω επαγγελματίες, αλλά τα οικονομικά μου είναι απαγορευτικά οπότε αν έχετε την καλοσύνη θα ήθελα μια διευκρίνηση: Θέλω να παρω άδεια για κατάστημα υγιονομικού ενδιαφέροντος και να είμαι νόμιμος (ο προηγούμενος χρήστης του καταστήματος «μαγείρευε» τον αριθμό τραπεζοκαθισμάτων -δήλωνε λιγότερα- και έτσι έπαιρνε την άδεια -έτσι μου είπε τουλάχιστον παρόλο που εδώ βλέπω ότι παει με τα τετραγωνικά και όχι με τα τραπεζοκαθίσματα). Είμαι διατεθειμένος να θυσιάσω τα τετραγωνικά που απαιτούνται και να κατασκευάσω τουαλέτα αμεα στο κατάστημα. Όμως η πρόσβαση στο κατάστημα (είναι υπερυψωμένο περίπου 1,5 μέτρα) για αμεα εχει απαγορευτικό κόστος και δεν υπάρχει καν ο χώρος για να κατασκευαστεί ραμπα εκτός αν καταστραφεί σχεδόν ο υπαίθριος χώρος χρήσης . Η ερώτησή μου είναι, ο νόμος απαιτεί μόνο τουαλέτα, ή και ύπαρξη ράμπας και αναβατορίου;
  Ευχαριστώ προκαταβολικά.

 8. Καλησπέρα

  και συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά βρισκόμουν στην Αλεξανδρούπολη χωρίς δυνατότητα χρήσης υπολογιστή για να σας απαντήσω ….

  δυστυχώς το ερώτημα είναι περισσότερο πολεοδομικό και καθόλου υγειονομικό …. ακόμα και η απαίτηση για ΑΜΕΑ προκύπτει από τον ΝΟΚ … επομένως μόνο μηχανικός θα σας βρει τη λύση ….

  δείτε και το παρακάτω σχόλιο :

  Αγαπητέ κε Παπαδάκη,
  Σε συνέχεια του προηγούμενου σχόλιου που είχα κάνει σχετικά με την απαίτηση ή μή για διαμορφώσεις που σχετίζονται με ΑΜΕΑ (δηλ. ράμπες, τουαλέτες, διάδρομοι κίνησης κλπ.) και κατόπιν σχετικής Βεβαίωσης που πήρα από την Πολεοδομία για σχετική υπόθεση,έχω να αναφέρω τα εξής:
  Στις Πολεοδομίες δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν τα 100 τ.μ. που αναφέρονται στον ΝΟΚ εννοούνται ως χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ή συνολικό μικτό εμβαδόν καταστήματος και αδυνατούν να δώσουν απάντηση.
  Ωστόσο, μέχρι να αποσαφηνιστεί το θέμα και προκειμένου να προχωρήσουν εκκρεμούσες υποθέσεις που σχετίζονται με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η Πολεοδομία δέχεται ότι με μία Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι “..οι όποιες διαμορφώσεις απαιτούνται βάσει ΝΟΚ για τα ΑΜΕΑ, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2020″ ξεπερνιέται, τουλάχιστον προς το παρόν αυτό το πρόβλημα και μέχρι να δοθεί σαφής απάντηση.

  Συγχαρητήρια και πάλι για το site και την συνολική προσπάθεια που κάνετε για ενημέρωση σε υγειονομικά θέματα.

  ΜΦΧ
  Αναστάσιος Παπαδόπουλος
  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc

 9. Ο/Η ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΑΝ ΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΑΜΕΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ W.C..
  Π.Χ. ΣΕ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ WC ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΑΜΕΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΜΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 10. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρισκόμουν στην Αθήνα για Υπηρεσιακούς λόγους την περασμένη εβδομάδα .
  Δεν υπάρχει πρόβλεψη στην υγειονομική νομοθεσία για την περίπτωση που αναφέρετε . Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η τουαλέτα ανδρών γυναικών είναι υποχρεωτική απαίτηση της υγειονομικής νομοθεσίας (για καταστήματα με εξυπηρετούμενα άτομα >40 ) ενώ για τα ΑΜΕΑ είναι απαίτηση του ΥΠΕΚΑ επομένως δεν μπορεί να αναπληρώσει τις απαιτήσεις της Υγειονομικής καταργώντας την τουαλέτα γυναικών .

 11. Ο/Η ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ λέει:

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 12. Ο/Η Αθηνά Βλάχου λέει:

  Καλημέρα σας,

  Η ερώτησή μου αφορά εστιατόριο συνολικού εμβαδού 300τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών, κουζίνας, αποχωρητηρίων κλπ) με χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 90τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων κλειστής αίθουσας πελατών και υπαίθριου χώρου). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μπάνιο για Α.Μ.Ε.Α.; Είμαι ενήμερη για το άρθρο 26 του ΝΟΚ και έχω διαβάσει τις προηγούμενες απαντήσεις σας σε σχετικά ερωτήματα. Αναρωτιέμαι όμως αν υπάρχει πλέον σαφέστερη εικόνα.

  Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ισχύουσας υγειονομικής διάταξης Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967 δεν υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές σχετικά με το πλήθος των αποχωρητηρίων και τις διαστάσεις τους. Αναφέρεται μόνο ότι «όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις». Σε ποιες διατάξεις αναφέρεται εφόσον η νέα υγειονομική διάταξη καταργεί την παλαιότερη Α1 β/8577/83;

  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

 13. Καλημέρα

  και συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω αλλά στην παρούσα φάση οι δραστηριότητες που τρέχουν με απέτρεψαν ..

  σύμφωνα με τα συμφραζόμενα της πολεοδομικής νομοθεσίας στα ΚΥΕ πάνω από 100 τμ χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων απαιτείται wc ΑΜΕΑ .

  ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ- ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.

  Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν κατάλληλα αποδυτήρια προσωπικού ανάλογα με τα απασχολούμενα στην επιχείρηση άτομα, όπου θα υπάρχει ξεχωριστό ερμάριο για κάθε εργαζόμενο.

  Για περισσότερους από πέντε εργαζόμενους κατά βάρδια απαιτείται η ύπαρξη διαφορετικών κατά φύλο αποδυτηρίων σε κατάλληλα απομονωμένο και διαμορφωμένο χώρο.

  Θα υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα αποχωρητήρια με προθάλαμο και υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.

  Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, με υγειονομικά αποδεκτούς μηχανισμούς στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένους με τα απαραίτητα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών μέσα.

  Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:

  α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.

  β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων τούτων.

  γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.

  δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό .

  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις.

  Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες.

  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα φωτίζονται και θα αερίζονται επαρκώς, είτε φυσικώς, είτε τεχνητώς. Για τον τεχνητό αερισμό θα τοποθετείται υποχρεωτικά κατάλληλη εγκατάσταση αερισμού (απαγωγός σωλήνας επαρκούς διαμέτρου με εξαεριστήρα).

  Τα παράθυρα θα καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα για να εμποδίζεται η είσοδος βλαβερών εντόμων.

  Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία όπου αυτό προβλέπεται .

  Ο αριθμός αποχωρητηρίων θα πρέπει να είναι επαρκής και να ανταποκρίνεται τόσο στη δυναμικότητα της επιχείρησης, όσο και στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων σ’ αυτήν.

  Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

  Αποχωρητήρια

  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανωτέρω σχετικής (6) Υγειονομικής Διάταξης.

  Ο προθάλαμος μπορεί να είναι κοινός κατά την κρίση του επιχειρηματία, αλλά θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, τουλάχιστον ανάλογος του αριθμού αποχωρητηρίων.

  Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (αρ 26) όπου αυτό προβλέπεται .

 14. Ο/Η Nikoletta Nanou λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα,
  θα ήθελα να σας ρωτήσω για μία περίπτωση ΚΥΕ του οποίου η άδεια εκδόθηκε το 2005. Το εμβαδόν του καταστήματος που είναι ισόγειο είναι 185,00μ2 περίπου. Στα σχέδια της Ο.Α. υπήρχε WC ΑΜΕΑ το οποίο δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Τώρα ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει επέκταση της άδειας του ΚΥΕ και η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας μου ζητά να χορηγήσω υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής WC ΑΜΕΑ. Να σημειώσω πως το άθροισμα του αναπτύγματος των τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο ξεπερνά τα 100,00μ2. Μπορώ να χορηγήσω τέτοια βεβαίωση κι αν ναι βάσει ποιάς νομοθεσίας; Η δική μου εκτίμηση είναι πως δεν μπορώ.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 15. Καλημέρα

  Σας επισυνάπτω απάντηση στην οποία στηρίζεται και η απαίτηση :

  Αγαπητέ κε Παπαδάκη,
  Σε συνέχεια του προηγούμενου σχόλιου που είχα κάνει σχετικά με την απαίτηση ή μή για διαμορφώσεις που σχετίζονται με ΑΜΕΑ (δηλ. ράμπες, τουαλέτες, διάδρομοι κίνησης κλπ.) και κατόπιν σχετικής Βεβαίωσης που πήρα από την Πολεοδομία για σχετική υπόθεση,έχω να αναφέρω τα εξής:
  Στις Πολεοδομίες δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν τα 100 τ.μ. που αναφέρονται στον ΝΟΚ εννοούνται ως χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ή συνολικό μικτό εμβαδόν καταστήματος και αδυνατούν να δώσουν απάντηση.
  Ωστόσο, μέχρι να αποσαφηνιστεί το θέμα και προκειμένου να προχωρήσουν εκκρεμούσες υποθέσεις που σχετίζονται με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η Πολεοδομία δέχεται ότι με μία Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι “..οι όποιες διαμορφώσεις απαιτούνται βάσει ΝΟΚ για τα ΑΜΕΑ, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2020″ ξεπερνιέται, τουλάχιστον προς το παρόν αυτό το πρόβλημα και μέχρι να δοθεί σαφής απάντηση.

  Συγχαρητήρια και πάλι για το site και την συνολική προσπάθεια που κάνετε για ενημέρωση σε υγειονομικά θέματα.

  ΜΦΧ
  Αναστάσιος Παπαδόπουλος
  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc

 16. Ο/Η Χρηστος Θαλασσης λέει:

  ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΥΚΤΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΝ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 120τμ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΜΕΑ.ΠΩΣ ΔΩΘΗΚΕ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ?ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΗΝΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ?ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ?

 17. Καλησπέρα

  πρέπει να ενημερώστε την Δ/νση Δημόσιας Υγείας στην Θεσσαλονίκη… εγώ από εδώ δεν έχω καμία τέτοια εξουσιοδότηση ούτε δυνατότητα παρέμβασης …

 18. Ο/Η year1977 λέει:

  καλημέρα σας κ. Παπαδάκη,
  είμαι μηχανικός και έχω μία ερώτηση σχετικά με τουαλέτα ΑΜΕΑ στα καταστήματα λιανικής διάθεσης τροφίμων (σουπερ μαρκετ, υπεραγόρες). Έχω ρωτήσει 2 υπηρεσίες υγειονομικού και έχω πάρει 2 διαφορετικές απαντήσεις, το ένα θέλει αν είναι πάνω απο 200,0τ.μ. και το άλλο ότι δεν θέλει σύμφωνα με τον Ν. 4067 το άρθρο 26 ότι λεέι μόνο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
  Η περίπτωση μου είναι ένα σούπερ μάρκετ με εμβαδόν 220,00τ.μ. περιλαμβάνει και γραφείο και τουαλέτες με οικ. άδεια του 1998 και ένταξη στον Ν. 4178/13. Τελικά θέλει τουαλέτα ΑΜΕΑ? ευχαριστω εκ των προτέρων.

 19. Ο/Η glykeria λέει:

  καλημέρα σας κ. Παπαδάκη,
  είμαι μηχανικός και έχω μία ερώτηση σχετικά με τουαλέτα ΑΜΕΑ στα καταστήματα λιανικής διάθεσης τροφίμων (σουπερ μαρκετ, υπεραγόρες). Έχω ρωτήσει 2 υπηρεσίες υγειονομικού και έχω πάρει 2 διαφορετικές απαντήσεις, το ένα θέλει αν είναι πάνω απο 200,0τ.μ. και το άλλο ότι δεν θέλει σύμφωνα με τον Ν. 4067 το άρθρο 26 ότι λεέι μόνο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
  Η περίπτωση μου είναι ένα σούπερ μάρκετ με εμβαδόν 220,00τ.μ. περιλαμβάνει και γραφείο και τουαλέτες με οικ. άδεια του 1998 και ένταξη στον Ν. 4178/13. Τελικά θέλει τουαλέτα ΑΜΕΑ? ευχαριστω εκ των προτέρων

 20. Καλησπέρα

  και εγώ με την δεύτερη περίπτωση που σας αναφέρθηκε συμφωνώ.
  Εδώ θα βρείτε την τελευταία εγκύκλιο του Υπ. Υγείας

 21. Καλησπέρα

  και εγώ με την δεύτερη περίπτωση που σας αναφέρθηκε συμφωνώ.
  Εδώ θα βρείτε την τελευταία εγκύκλιο του Υπ. Υγείας

 22. Ο/Η pukuvu λέει:

  καλημέρα σας !
  Υπάρχουν 2 τουαλέτες με προθάλαμο στο κατάστημα μας αλλά η τρίτη η ΑΜΕΑ δεν έχει προθάλαμο. Είναι πρόβλημα αυτό;

 23. Είναι πολεοδομικό το θέμα…θα δείτε τις προδιαγραφές κατασκευής τουαλέτας ΑΜΕΑ

  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΣΧΕΤΙΚΑ

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.