Πρατήριο άρτου


Νόμος 3526/2007 Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.

    ΑΡΘΡΑ         

 1  Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας – Ορισμοί
 2  Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων αρτοποιίας
 3  Υπεύθυνος Αρτοποιίας
 4  Ίδρυση και Επαναλειτουργία Πρατηρίου Άρτου
 5  Εγκατάσταση περάτωσης έψησης
 6  Δικαιολογητικά έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων άρτου
 7  Ενίσχυση επιχειρήσεων αρτοποιίας
 8  Επαγγελματική κατάρτιση των μαθητευόμενων αρτοποιών και των υπεύθυνων αρτοποιίας
 9  Άρτος
 10  Φρέσκος άρτος – φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα
 11  Διάθεση διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων
 12  Ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας
 13  Άρτος από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας
 14  Διάθεση – Πώληση – Διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων
 15  Μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας
 16  Αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών
 17  Έψηση φαγητών και γλυκισμάτων του κοινού
 18  Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις ν. 3526/07
 19  Χορήγηση σύμφωνης γνώμης
 20  Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
 21  Καταργούμενες διατάξεις ν. 3526/07
 22  Τροποποίηση διατάξεων ν. 3390/05
 23  Ρύθμιση θεμάτων της «Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης
 24  Έναρξη ισχύος ν. 3526/07

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

 Άρθρο 1

Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, νοούνται:

α) «Αρτοποιός»: Ο επαγγελματίας που παρασκευάζει άρτο ή αρτοπαρασκευάσματα ή αρτοσκευάσματα, με βάση το αλεύρι από δημητριακά παντός τύπου,

β) «Αρτοποιείο»: Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρ­θρου 2 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α), της οποίας η εγκα­τεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22KW ή η αντίστοιχη θερμική τα 50KW. Η ανωτέρω τεχνοοικονο­μική μονάδα προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας τα οποία έχουν ως βάση το αλεύρι, εκτός από τα ζυμαρικά, καθώς και για την έψηση φαγητών και λοιπών παρασκευασμάτων. Στο αρτοποιείο, κατά την ανωτέρω έννοια, ολοκληρώνεται, στον εσωτερικό του χώρο, ο κύκλος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, από την επεξεργασία των πρώτων υλών μέχρι την τελική έψηση αυτών και επιτρέπεται η πώληση των προϊόντων που παράγονται σε αυτό.

γ) «Αρτοπαρασκεύασμα»: Το προϊόν αρτοποιίας που παρασκευάζεται από άλευρα ενός δημητριακού ή προ­σμείξεις αλεύρων διαφόρων δημητριακών, εφόσον ο τρόπος παρασκευής του δεν συμπίπτει με τον τρόπο παρασκευής των ειδών άρτου που περιγράφονται στην περίπτωση δ΄ και το οποίο διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «αρτοπαρασκεύασμα». Αρτοπαρασκεύασμα αποτελεί και η λαγάνα της Καθαράς Δευτέρας.

δ) «Άρτος» (χωρίς άλλη ένδειξη): Το προϊόν αρτο­ποιίας που παρασκευάζεται με έψηση μέσα σε ειδι­κούς κλιβάνους, υπό καθορισμένες συνθήκες μάζας, η οποία αποτελείται από αλεύρι σίτου, νερό, ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού. Αν για την παρασκευή του άρτου χρησιμοποιούνται άλευρα σίτου ή μείγμα αλεύρων άλλων δημητριακών προϊόντων εκτός του σίτου, ο παρασκευαζόμενος άρτος φέρει την ονομασία των αντίστοιχων δημητριακών προϊόντων. Ο άρτος διακρί­νεται σε: αα) λευκό άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «άρτος λευκός τ. 70%», ββ) μαύρο άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα τ. 90%, με πρόσθετη ξηρά γλουτένη σε αναλογία 3% από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «άρτος μαύρος τ. 90%», γγ) σύμμεικτο άρτο, που παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύρων κατηγορίας Μ, από σκληρό σίτο και άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «άρτος σύμμεικτος», δδ) βιολογικό άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα, τα οποία προέρχο­νται από σίτο βιολογικής καλλιέργειας, σύμφωνα με νόμιμες πιστοποιήσεις.

ε) «Αρτοσκεύασμα»: Το προϊόν αρτοποιίας το οποίο παρασκευάζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν της παρασκευής του άρτου, με απλό ή διπλό κλιβανισμό, διαφέρει, όμως, από τον άρτο ως προς την μακροσκο­πική υφή και τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του. «Απλά αρτοσκευάσματα»: Τα προϊόντα αρτοποιίας, τα οποία μπορεί να αντικαταστήσουν τον άρτο, όπως φρυ­γανιές, αρτίδια, φραντζολάκια, κουλούρια, παξιμάδια, ο διπυρίτης άρτος, οι πίττες για σουβλάκια. «Διάφορα αρ­τοσκευάσματα»: Τα κάθε μορφής και φύσης αρτοσκευά­σματα, που παρασκευάζονται κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο παρασκευής του άρτου, διαφέρουν όμως χαρακτηριστικά από αυτόν, ως προς τους μακροσκο­πικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες τους, λόγω της προσθήκης σε αυτά, πέραν των πρώτων υλών που επιτρέπονται για την παρασκευή του άρτου και άλλων πρώτων υλών που επιτρέπονται από τον Κώδικα Τρο­φίμων και Ποτών (υπουργική απόφαση 1100/1987 ΦΕΚ Β΄ 788), όπως γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, τυροκομικά προϊ­όντα, αυγά, λιπαρές ύλες, γλυκαντικές ύλες, προϊόντα τομάτας, ελιές, αρτυματικές ύλες, προϊόντα αλλαντο­ποιίας. «Διάφορα αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής»: Τα προϊόντα αρτοποιίας, όπως παξιμάδια, κουλούρια, φρυγανιές και άλλα βουτήματα ζαχαροπλαστικής, που περιέχουν υποχρεωτικά λιπαρές ύλες και μια τουλάχι­στον από τις φυσικές γλυκαντικές ύλες που προσδίδει σε αυτά γλυκιά ή γλυκίζουσα γεύση.

στ) «Βιομηχανική-βιοτεχνική εγκατάσταση αρτοποι­ίας»: Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005, η οποία προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας, ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας.

ζ) «Διατηρημένος άρτος» ή «διατηρημένο αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα»: Ο άρτος ή το αρτοπαρασκεύασμα ή το αρτοσκεύασμα που, από την φύση τους ή λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, τα οποία οφείλονται στις μεθόδους παραγωγής ή συσκευασίας, προορίζονται για πώληση, μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων ωρών από το τέλος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραγωγής τους. Στα ανωτέρω προϊόντα δεν περιλαμβάνονται ο άρτος, το αρτοπαρασκεύασμα και το αρτοσκεύασμα, που υποβάλλονται σε πρόσθετες διαδικασίες επεξεργασίας με σκοπό την ξήρανση, το φρυγάνισμα και την πρόσθετη έψησή τους.

η) «Δραστηριότητα αρτοποιίας»: Το σύνολο των οι­κονομικών δραστηριοτήτων που αφορούν οποιαδήπο­τε φάση παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας.

θ) «Ενδιάμεσο προϊόν αρτοποιίας»: Η προδιαμορφωμένη ζύμη ωμού άρτου, με ή χωρίς ζύμη αρτοποιίας, η οποία προο­ρίζεται για παρατεταμένη συντήρηση και στη συνέχεια για έψηση, με σκοπό την τελική παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας, καθώς και ο ημιψημένος και κατεψυγμένος ή ο μερικώς ψημένος και κατεψυγμένος άρτος. Ζύμες, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, είναι οι ζύμες που υποβάλλονται σε κατάψυξη, ταχεία κατάψυξη ή άλλες μεθόδους συντήρησης και διατηρούν αναλ­λοίωτα τα χαρακτηριστικά του ενδιάμεσου προϊόντος για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών, με την ουσιαστική διακοπή του κύκλου παραγωγής τους. Ενδι­άμεσα προϊόντα αρτοποιίας αποτελούν και τα προϊόντα των οποίων η μέθοδος συντήρησης είναι διαφορετική από την κατάψυξη.

ι) «Εγκατάσταση περάτωσης έψησης»: Η τεχνοοικονο­μική μονάδα κατά την έννοια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005, που είναι εγκατεστημένη σε ειδικά διαρρυθμισμένο χώρο και κατάλληλα εξοπλισμένη για την έψηση ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας ή την ολοκλήρωση της έψησης του μερικώς ψημένου–κατεψυγμένου άρτου και των δι­ατηρημένων με κατάψυξη ή άλλη μέθοδο συντήρησης προϊόντων αρτοποιίας (bake off).

ια) «Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας»: Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρα­γράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005, της οποίας η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22KW ή η αντίστοιχη θερμική τα 50KW.

ιβ) «Επιχείρηση αρτοποιίας»: Το φυσικό ή νομικό πρό­σωπο που ασκεί δραστηριότητα αρτοποιίας.

ιγ) «Κοινά αρτοποιεία»: Τα αρτοποιεία, στα οποία η παρασκευή του άρτου γίνεται χωρίς την χρήση μηχα­νικών μέσων.

ιδ) «Μηχανικά αρτοποιεία»: Τα αρτοποιεία, στα οποία η παρασκευή του άρτου γίνεται με μηχανικά μέσα.

ιε) αα) «Πρατήριο άρτου»: Το αυτοτελές και ανε­ξάρτητο κατάστημα στο χώρο του οποίου πωλούνται προϊόντα αρτοποιίας και άλλα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στα αρτοποιεία. ββ) «Αμιγές πρατήριο άρτου»: Το αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, στο χώρο του οποίου πωλούνται αποκλειστικά προϊόντα αρτοποιίας.

ιστ) «Προϊόντα αρτοποιίας»: Ο άρτος, τα αρτοπαρασκευάσματα και τα αρτοσκευάσματα.

ιζ) «Φρέσκος άρτος» ή «Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα»: Ο άρτος ή το αρτοπαρασκεύασμα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) πωλούνται στον τελικό καταναλωτή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την ολο­κλήρωση της διαδικασίας παραγωγής τους, ββ) παράγο­νται με συνεχή διαδικασία, από την χρήση των πρώτων υλών τους μέχρι την τελική έψηση, χωρίς να μεσολαβεί διακοπή της για τη συντήρησή τους, γγ) παράγονται με έψηση ζύμης, η οποία δεν έχει υποβληθεί σε κατάψυξη, βαθεία κατάψυξη ή ανάλογη διαδικασία που αποσκοπεί στην συντήρησή της για μακρά διάρκεια και διακόπτει τη διαδικασία παραγωγής του άρτου ή του αρτοπαρασκευάσματος.

ιη) «Υπεύθυνος αρτοποιίας»: Το φυσικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης αρτοποιίας ή ο οι­κογενειακός συνεργάτης αυτού ή ο εταίρος νομικού προσώπου που είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης αρτοποιίας ή ο εργαζόμενος σε επιχείρηση αρτοποιίας ο οποίος, με εντολή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης αυτής, παρέχει, κατά κύριο λόγο, τις υπηρεσίες του μέσα στο χώρο της εγκατάστασης αρτοποιίας, επιβλέπο­ντας και συντονίζοντας την παραγωγή των προϊόντων αρτοποιίας ή της ζύμης σε όλο τον κύκλο παραγωγής τους. Ο υπεύθυνος αρτοποιίας πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα προσόντα: αα) δίπλωμα διετούς επαγγελματικής σχολής αρτοποιίας, με πρα­κτική εξάσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε επιχείρηση αρτοποιίας ή ββ) έχει παράσχει τις υπηρεσίες του, για τρία (3) τουλάχιστον έτη, σε επιχείρηση αρτοποιίας με καθήκοντα ειδικευμένου εργάτη αρτοποιίας ή γγ) έχει ασκήσει, για τρία (3) τουλάχιστον έτη, δραστηριότητα αρτοποιίας ως οικογενειακός συνεργάτης ή εταίρος ιδι­οκτήτη επιχείρησης αρτοποιίας, παρέχοντας υπηρεσίες παραγωγικού χαρακτήρα. Για τις εγκαταστάσεις των περιπτώσεων στ΄ και ια΄ υπεύθυνος αρτοποιίας είναι ο υπεύθυνος παραγωγής.

ιθ) «Εγκατάσταση (ίδρυση)», «Λειτουργία», «Εκσυγχρο­νισμό» και «Επέκταση» των επιχειρήσεων αρτοποιίας: Η εγκατάσταση, η λειτουργία, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση, κατά τις αντίστοιχες έννοιες των περιπτώ­σεων ζ’, η’, ι’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005.

2. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπο­δίζεται η κυκλοφορία στην αγορά προϊόντων αρτο­ποιίας τα οποία παράγονται ή και διατίθενται νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρ­κία, καθώς και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθε­ρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), που είναι συμβεβλημένο μέλος στη συμφωνία περί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), με την ονομασία, το βάρος και τη συσκευασία που έχουν νόμιμα τα προϊόντα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

 Άρθρο 2

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων αρτοποιίας

1. Η δραστηριότητα αρτοποιίας, από την επεξεργασία των πρώτων υλών μέχρι την τελική έψηση των προϊ­όντων αρτοποιίας, μπορεί να ασκείται μόνο από επιχειρήσεις αρτοποιίας που είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας ή με ειδική δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 και, με τις απαιτούμενες υποδομές και την οργάνωση της εργασίας, ολοκληρώνουν στον χώρο της εγκατάστασής τους, τη διαδικασία παραγωγής του άρτου, πλήρους ή μερικής έψησης, καθώς και των λοιπών προϊόντων αρτοποιίας. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν και ζύμη άρτου εφόσον, με τις απαιτούμενες υποδομές και την ορ­γάνωση της εργασίας, είναι σε θέση να πραγματοποιούν στο χώρο της εγκατάστασής τους τον κύκλο παραγωγής της ζύμης. Η δραστηριότητα που προβλέπεται στο προ­ηγούμενο εδάφιο αποτελεί επέκταση ή εκσυχρονισμός επιχείρησης, σύμφωνα με τις περιπτώσεις θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005.

Στο αρτοποιείο επιτρέπεται και η παρασκευή και η πώληση γλυκισμάτων, εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η δραστηριότητα αυτή προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας του.

2. H εγκατάσταση (ίδρυση), η λειτουργία, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός, η μετεγκατάσταση, η συγχώνευση και η διαρρύθμιση των χώρων των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων αρ­τοποιίας, των αρτοποιείων και των πρατηρίων άρτου, επιτρέπονται εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, του ν. 3325/2005 και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α) και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία και ιδίως του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 (L-226), του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και της υπουργικής απόφασης ΑΙβ/8577/1983 (ΦΕΚ 526 Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά, αντίστοιχα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζε­ται η δυναμικότητα παραγωγής κάθε τύπου κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας. Από την δυναμικό­τητα που καθορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται απόκλιση ±10%.

4. α) Για την άσκηση δραστηριοτήτων των περιπτώσε­ων β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, απαιτείται άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση, που χορηγούνται από την Αδειοδοτούσα Αρχή η οποία προβλέπεται στην περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ή άλλης κατά νόμο αρμόδιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 4 του ν. 3325/2005.

β) Οι άδειες ή η ειδική δήλωση που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, συνοδεύονται υποχρεωτικά από σχετικό σχεδιάγραμμα θεωρημένο από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

5. α) Το κτίριο ή το τμήμα αυτού στα οποία εγκαθί­στανται και λειτουργούν οι δραστηριότητες που ανα­φέρονται στις περιπτώσεις β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, υπάγονται στη Κατηγορία «Βιομηχανία-Βιοτεχνία», σύμφωνα με το άρθρο 3 του ισχύ­οντος Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 304/1989, ΦΕΚ 59 Δ΄).

β) Εντός του ενιαίου χώρου του κτιρίου, όπως προσ­διορίζεται στις περιπτώσεις β΄, στ΄ και ια΄ του άρθρου 1, περιλαμβάνονται τα εξής διαμερίσματα και χώροι: ζυμω­τήριο, πρατήριο άρτου ή αποθήκη άρτου, αποθήκη αλεύ­ρων, κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθάλαμος με χώρο εκκλιβάνισης, αποθήκη στερεών καυσίμων, όπου απαιτείται, αποδυτήριο, αποχωρητήριο, και λουτρό εργαζομένων. Ειδικότερα, τα διαμερίσματα και οι χώροι του ζυμωτηρίου, του πρατηρίου άρτου ή της αποθήκης άρτου, της αποθήκης αλεύρων και του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθαλάμου με χώρο εκκλιβάνισης, δεν επιτρέπεται να αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου. Αν τα διαμερίσματα του ζυμωτηρίου και της αποθήκης αλεύ­ρων βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους, απαιτείται η εγκατάσταση αναβατορίου, ανελκυστήρα φορτίων ή άλλων μηχανικών μέσων για τη μεταφορά των αλεύρων. Ο κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας–θερμοθάλαμος με τον χώρο εκκλιβάνισης μπορεί να απο­τελούν συνέχεια του διαμερίσματος του ζυμωτηρίου. Στη περίπτωση αυτή, ο χώρος που καταλαμβάνει ο θερμοθάλαμος, αποτελεί χώρο του ζυμωτηρίου.

γ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι οκτώ χιλιά­δες (8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, τα ανωτέ­ρω διαμερίσματα και οι χώροι, απαιτείται να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις: Το ζυμωτήριο, πενή­ντα έξι (56) τετραγωνικά μέτρα. Το πρατήριο άρτου ή η αποθήκη άρτου (σε περίπτωση που δεν γίνεται λιανική πώληση), είκοσι πέντε (25) τετραγωνικά μέτρα. Ο κλίβα­νος και ο θερμοθάλαμος, όση επιφάνεια καταλαμβάνουν. Ο χώρος εκκλιβάνισης, δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα. Η αποθήκη αλεύρων, είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα. Η αποθήκη στερεών καυσίμων, όπου απαιτείται, έξι (6) τετραγωνικά μέτρα. Το αποδυτήριο δέκα τέσσερα (14) τετραγωνικά μέτρα. Το αποχωρητήριο, με τον προθάλαμό του και το λουτρό εργαζομένων, την επιφάνεια και τις προδιαγραφές, που ορίζονται, για κάθε περίπτωση, από τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Το ύψος των διαμερισμάτων του ζυμωτηρίου και του πρατηρίου άρτου, καθώς και του χώρου εκκλιβάνισης καθορίζεται τουλάχιστον σε τέσσερα (4) μέτρα. Το ύψος των λοιπών διαμερισμάτων και χώρων καθορίζεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Κατά τους υπολογισμούς των ανωτέρω διαστάσεων (επιφανειών και ύψους), εφόσον προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο το οποίο υπερβαίνει τα 0,75 της μονάδας, το υπόλοιπο αυτό λογίζεται ως μονάδα, διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη.

δ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας από τρεις χιλιάδες (3.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των διαμερισμάτων και των χώρων που ορί­ζεται στην περίπτωση γ’ μειώνεται κατά είκοσι επί τοις εκατό (20%) και το ύψος των διαμερισμάτων και χώρων καθορίζεται σε τρία μέτρα και σαράντα εκατοστά του μέτρου (3.40).

ε) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας μέχρι και τρεις χιλιάδες (3.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των διαμερισμάτων και των χώρων που ορίζεται στην περίπτωση γ’ μειώ­νεται κατά τριάντα επί τοις εκατό (30%) και το ύψος των διαμερισμάτων και χώρων καθορίζεται σε τρία (3) μέτρα.

στ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας πάνω από οκτώ χιλιάδες (8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, οι επιφάνειες που ορίζονται στην περίπτωση γ΄, αυξάνονται κατά επτά επί τοις εκατό (7%) ανά χίλια χιλιόγραμμα πρόσθετης δυναμικότη­τας παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας. Σε περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισμού των αρτοποιείων και των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων παρα­γωγής προϊόντων αρτοποιίας που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄, που συνεπάγονται αύξηση της δυναμικότητας του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, ισχύουν για την περίπτωση δ΄ τα ελάχιστα όρια επιφάνειας που ορίζονται για την περίπτωση γ΄ και για την περίπτωση ε΄ τα ελάχιστα όρια επιφάνειας που ορίζονται για την περίπτωση δ΄.

ζ) Σε περίπτωση που τα αρτοποιεία χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα ή υγραέριο ή φυσικό αέριο, εφαρμόζο­νται ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, καθώς και οι διατά­ξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων με αριθμούς: α) Φ15/οίκ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90 Β΄) και η από 29.7.1991 (ΦΕΚ 578Β΄), β) Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β΄) και γ) Δ3/ Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963 Β΄) ή Δ3/5286/1997 (ΦΕΚ 236 Β΄).

6. Για την επαναλειτουργία αρτοποιείου, μετά από τη διακοπή της λειτουργίας του για χρονικό διάστημα πέραν του έτους που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, απαιτείται σχετική άδεια, η οποία χορηγείται, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, από το όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση της άδειας εγκατάστα­σης (ίδρυσης) και λειτουργίας αρτοποιείου. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτού­νται για τη συνέχιση της λειτουργίας του αρτοποιείου κατά τον ν. 3325/2005, καθώς και τα αποδεικτικά στοι­χεία της συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου.

Αν διακοπεί η λειτουργία του αρτοποιείου για χρό­νο που υπερβαίνει μια συνεχόμενη πενταετία, για την επαναλειτουργία του απαιτείται νέα άδεια, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

7. Η τροποποίηση των αδειών εγκατάστασης και λει­τουργίας, καθώς και της ειδικής δήλωσης των δραστηρι­οτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, σχετικά με τον φορέα ή την επωνυμία του, γίνεται σύμφωνα με τις δια­τάξεις του άρθρου 11 του ν. 3325/2005. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τα πρατήρια άρτου. Δεν λογίζονται ως μεταβολή του φορέα της επιχείρησης αρ­τοποιίας, η σύσταση από αυτόν, προσωπικής εταιρίας, η λύση της εταιρείας αυτής, αν η σχετική δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται από ένα τουλάχιστον εταίρο, η νομική μεταβολή των προσώπων τα οποία ασκούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης, η πρόσληψη ή η αποχώρηση εταίρου από την εταιρεία, καθώς και η κληρονομική διαδοχή.

8. Η χρήση του όρου «αρτοποιός», καθώς και η εμπο­ρική χρήση των διακριτικών τίτλων «αρτοποιός» ή «αρ­τοποιείο» ή «φούρνος», επιτρέπεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιμελούνται άμεσα, από το στά­διο των επιλεγόμενων πρώτων υλών, το ζύμωμα της ζύμης, την εξέλιξη αυτής μέχρι την πλήρη μορφοποίησή της, καθώς και την έψηση του άρτου στον τόπο της πώλησής του προς τον καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται σε άλλα πρόσωπα, εκτός από αυτά που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η χρήση όρου συναφούς με τους όρους «αρτοποιός» ή «αρτοποιείο», ή «φούρνος» εφόσον η χρήση αυτή μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον κα­ταναλωτή ως προς τον τόπο παραγωγής του άρτου.

 Άρθρο 3

Υπεύθυνος Αρτοποιίας

1. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία αρτοποιείου χωρίς να έχει ορισθεί ο υπεύθυνος αρτοποιίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και η λειτουργία εγκατάστασης περάτωσης έψησης χωρίς να έχει ορισθεί γι’ αυτήν υπεύθυνο πρό­σωπο. Για το πρόσωπο αυτό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

2. Ο υπεύθυνος αρτοποιίας αναπτύσσει την δραστηριότητά του σε μία μόνο εγκατάσταση αρτοποιίας.

3. Ο υπεύθυνος αρτοποιίας:

α) ασκεί τη δραστηριότητά του με ανεξαρτησία κατά το παραγωγικό στάδιο, που περιλαμβάνει τη διαχείριση, την οργάνωση και την εφαρμογή της παραγωγής,

β) διασφαλίζει, στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρη­σης, την τήρηση των κανόνων της ορθής επαγγελματι­κής πρακτικής, τη χρήση των πρώτων υλών, κατά την κείμενη νομοθεσία, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, καθώς και την ποιό­τητα του τελικού προϊόντος,

4. Ο υπεύθυνος αρτοποιίας υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και τις υγειονο­μικές διατάξεις που αφορούν στη διάθεση, πώληση και διανομή των προϊόντων αρτοποιίας και ζύμης.

 Άρθρο 4

Ίδρυση και Επαναλειτουργία Πρατηρίου Άρτου

1. Για την ίδρυση και λειτουργία αμιγούς πρατηρίου άρτου απαιτείται αυτοτελής ισόγειος χώρος, επιφάνει­ας δώδεκα (12) τουλάχιστον τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητη είσοδο, σαφώς διαχωρισμένος από οποιον­δήποτε άλλο χώρο. Αν στο ίδιο πρατήριο πωλούνται εκτός του άρτου και άλλα προϊόντα από τα αναφερό­μενα στην περίπτωση ιε΄ του άρθρου 1, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου ορίζεται σε είκοσι (20) τ.μ.. [Αρχή Τροποποίησης] Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται μέσα σε χώρο κατα­στήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δώδεκα (12) τ.μ., αν όμως στο πρατήριο αυτό διατίθεται αποκλειστικά άρτος η απαιτούμενη ελά­χιστη επιφάνεια ορίζεται σε δέκα (10) τ.μ. – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 3853/10, ΦΕΚ-90 Α/17-6-10 [Τέλος Τροποποίησης]

Στο πρατήριο αυτό πωλούνται προϊόντα αρτοποιίας που αναφέρο­νται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Τα πρατήρια άρτου, αμιγή ή μη, που βρίσκονται εντός των χώρων, οι οποίοι ανα­φέρονται στο τρίτο εδάφιο, διαχωρίζονται από τους χώρους αυτούς, όπου πωλούνται άλλα προϊόντα, με κατάλληλο υλικό, που συνδέεται στερεά με το δάπεδο και έχει ύψος τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.

2. Το πρατήριο άρτου πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, των άρθρων 15 έως και 36 και του άρθρου 43 της υπουργικής απόφασης ΑΙβ/8577/8.9.1983, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2, εφαρμόζονται αναλόγως και στα πρατήρια άρτου, εφόσον η διακοπή της λειτουργίας τους υπερβαίνει το ήμισυ των αντιστοίχων χρόνων διακοπής λειτουργίας αρτοποιείων.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 εφαρ­μόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που μεταβληθεί ο φορέας της επιχείρησης πρατηρίου άρτου.

5. Για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου άρτου απαιτείται σχετική άδεια η οποία χορηγείται από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπη­ρεσίας Υγείας της οικείας Ν.Α.. Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται εντός χώρου καταστήματος τροφίμων, μει­κτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η άδεια που χορηγείται κατά το προηγούμενο εδάφιο ενσωματώνεται στην άδεια λειτουργίας των καταστη­μάτων αυτών.

 Άρθρο 5

Εγκατάσταση περάτωσης έψησης

[Αρχή Τροποποίησης]

1. Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης μπορεί να απο­τελεί είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα είτε τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, με μόνιμη κατασκευή. Αν η εγκατάσταση αυτή αποτελεί τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, μπορεί να βρίσκεται μέσα ή έξω από το κα­τάστημα ή την υπεραγορά τροφίμων ως αυτοτελής και ανεξάρτητος χώρος.

Ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης έψησης περι­λαμβάνει: χώρο αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, χώρο προετοιμασίας των προϊόντων αυτών προς έψηση, χώρο εκκλιβάνισης, χώρο επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την έψησή τους, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και χώρο συσκευ­ασίας, που μπορεί να είναι κοινός με τον προηγούμενο χώρο. Οι ανωτέρω χώροι δεν επιτρέπεται να αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου. Για δυναμικότητα κλι­βάνου παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας από δύο χιλιάδες ένα (2.001) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, οι επί μέρους χώροι της εγκατάστασης περάτωσης έψησης απαιτείται να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις: ο χώρος αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος προετοιμασίας των προϊόντων αυτών προς έψηση οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος εκκλιβάνισης τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την έψησή τους, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα και ο χώρος συσκευασίας οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα. Για τον κλίβανο και το θερμοθάλαμο ορίζεται η επιφάνεια που καταλαμβάνουν.

Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας από χίλια ένα (1.001) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο μέχρι δύο χιλιάδες (2.000), η επιφά­νεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης, που ορίζεται ανωτέρω, μειώνεται κατά έξι κόμμα είκοσι πέντε τοις εκατό (6,25%). Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγω­γής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας από πεντακόσια ένα (501) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο μέχρι και χίλια (1.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης, που ορίζεται ως ανωτέρω, μειώνεται κατά δεκαπέντε κόμμα έξι τοις εκατό (15,6%). Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας μέχρι και πεντακόσια (500) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης, που ορίζεται ως ανωτέρω, μειώνεται κατά είκοσι ένα κόμμα εννέα τοις εκατό (21,9%).

Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής από τρεις χιλι­άδες ένα (3.001) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατά­στασης περάτωσης έψησης αυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής από πέντε χιλιάδες ένα (5.001) μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώ­ρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης αυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

Αν η εγκατάσταση περάτωσης έψησης αποτελεί αυτο­τελές και ανεξάρτητο κατάστημα, απαιτείται να διαθέτει αποδυτήριο και αποχωρητήριο, με τον προθάλαμό του και το λουτρό των εργαζομένων, με την επιφάνεια και τις προδιαγραφές που ορίζονται, για κάθε περίπτωση, από τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 3853/10, ΦΕΚ-90 Α/17-6-10 [Τέλος Τροποποίησης]

2. Για την εγκατάσταση (ίδρυση), την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και τη μετεγκατάσταση εγκατάστασης περάτωσης έψησης, καθώς και την συγχώνευση εγκα­ταστάσεων περάτωσης έψησης, απαιτείται σχετική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας ή της κατά νόμο αρ­μόδιας υπηρεσίας.

3. Η διάθεση των προϊόντων της εγκατάστασης πε­ράτωσης έψησης επιτρέπεται σε χώρο πλήρως διαχω­ρισμένο και ανεξάρτητο από τον χώρο αυτής, με ελά­χιστη επιφάνεια την οριζόμενη για το αμιγές πρατήριο άρτου, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 14.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζο­νται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ορίζονται στα άρθρα 37 και 38 της υπουργικής απόφα­σης ΑΙβ/8577/1983, καθώς και στα παρασκευαστήρια κα­ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο άρθρο 39 της ιδίας απόφασης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3325/2005.

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων άρτου

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη­μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατη­ρίου άρτου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο­μέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

 Άρθρο 7

Ενίσχυση επιχειρήσεων αρτοποιίας

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων αρτοποιίας σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, εκτός του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄), για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να επιχορηγείται η ίδρυση παραδοσιακού αρτοποιείου (ξυλόφουρνου) σε δημοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό κάτω των τετρακοσίων (400) κατοίκων, σε νησιά με πληθυσμό κάτω των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κα­τοίκων, σε δημοτικά διαμερίσματα και κοινότητες ορεινών περιοχών, ανεξαρτήτως πληθυσμού, καθώς και σε κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού, με εφάπαξ ποσό από τέσσερις έως έξι χιλιάδες ευρώ.

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου καλύπτονται από τον προϋ­πολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία καταβο­λής της επιχορήγησης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 8

Επαγγελματική κατάρτιση

1. Η επαγγελματική κατάρτιση των μαθητευόμενων αρτοποιών και των υπεύθυνων αρτοποιίας γίνεται είτε σε επίπεδο τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης με βάση τις διατάξεις του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) είτε σε επίπεδο συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα που προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α) και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την συνεχιζόμενη επαγ­γελματική κατάρτιση.

2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η επαγγελματική κατάρτιση των μαθητευόμενων αρ­τοποιών και των υπεύθυνων αρτοποιίας περιλαμβάνει μαθήματα σχετικά με την παραγωγή άρτου σε όλα τα στάδια, τη συντήρηση, την επεξεργασία και τη μεταποίηση φρέσκων και διατηρημένων τροφίμων, την υγιεινή και την ασφάλεια του χώρου εργασίας, το περιβάλλον, την ενημέρωση και την προστασία του καταναλωτή και κάθε άλλο μάθημα που κρίνεται αναγκαίο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνι­κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθορίζονται οικονομικά ή άλλα κίνητρα για τη συμμετοχή των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις αρτοποιίας, μικρού και μεσαίου μεγέ­θους, στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που οργανώνονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνι­κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης της επαγγελματικής ικα­νότητας των εργαζομένων σε κάθε είδους επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, ζύμης και ενδιάμε­σων προϊόντων αρτοποιίας.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνι­κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθορίζονται τα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης των υπευθύνων για τη λει­τουργία της εγκατάστασης περάτωσης έψησης και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

Άρθρο 9

Άρτος

Για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη πα­ρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, τον τρόπο έψησης, συσκευα­σίας και διάθεσης των προϊόντων αυτών, καθώς και για τη διαδικασία του ελέγχου τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως ισχύει κάθε φορά και οι συναφείς διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 Άρθρο 10

Φρέσκος άρτος – φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα

1. Απαγορεύεται η χρήση του όρου «φρέσκος άρτος» και «φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα»:

α) σε άρτο ή αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα που προορίζονται για πώληση, μετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων ωρών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής τους, ανεξάρτητα από τις μεθόδους συντήρησής τους,

β) σε άρτο ή αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα που πωλούνται μετά την ολοκλήρωση της έψησης, του μερι­κώς ψημένου, του διατηρημένου ή κατεψυγμένου άρτου ή του αρτοπαρασκευάσματος ή του αρτοσκευάσματος, ανεξάρτητα από τις μεθόδους συντήρησής τους,

γ) σε άρτο ή αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα, που παράγονται με την έψηση ενδιαμέσων προϊόντων αρτοποιίας, ανεξάρτητα από τις μεθόδους συντήρησής τους,

2. Ο άρτος παρασκευάζεται και διατίθεται, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη μορφή του, σε βάρος 500 ή 1000 ή 1500 ή 2000 γραμμαρίων.

3. Τα αρτοπαρασκευάσματα παρασκευάζονται και δια­τίθενται, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη μορφή τους, σε βάρος 250 ή 350 ή 500 ή 750 ή 1000 γραμμαρίων.

4. Τα κουλούρια τύπου Θεσσαλονίκης παρασκευάζο­νται και διατίθενται σε βάρος 40 γραμμαρίων τουλάχι­στον, κατά τεμάχιο.

Άρθρο 11

Διάθεση διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων

1. Τα διατηρημένα προϊόντα αρτοποιίας πωλούνται υποχρεωτικά σε συσκευασία, στην οποία αναγράφονται οι πληροφορίες που ορίζουν οι κανόνες επισήμανσης και, σε εμφανή θέση, οι ενδείξεις «διατηρημένος άρ­τος από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη» ή «αρτοπαρασκεύασμα από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη» ή «αρτοσκεύασμα από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη». Οι ενδείξεις αυτές συμπληρώνονται από την ένδειξη της χρησιμοποιούμενης μεθόδου συντήρησης, η οποία μπο­ρεί να είναι κατάψυξη, ταχεία κατάψυξη ή συντήρηση σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα, καθώς και από τις τυχόν συνθήκες συντήρησης και χρήσης.

2. Τα προϊόντα αρτοποιίας, που υποβάλλονται σε διαδικασίες ξήρανσης, φρυγανίσματος και πρόσθετης έψησης, πωλούνται υποχρεωτικά σε συσκευασία που φέρει την ένδειξη «αποξηραμένο» ή «φρυγανισμένο» ή «διπλοψημένο» προϊόν αρτοποιίας.

3. Τα προϊόντα αρτοποιίας που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και προέρχονται από μη ολο­κληρωμένη έψηση ζύμης, πωλούνται υποχρεωτικά σε συσκευασία στην οποία αναγράφονται, με ευδιάκριτα γράμματα και σε ορατό σημείο αυτής, εκτός από τις άλλες υποχρεωτικές ενδείξεις και η ένδειξη «άρτος μερικώς ψημένος από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη» ή «αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύ­ασμα, μερικώς ψημένο από κατεψυγμένη ή με άλλη μέ­θοδο συντηρημένη ζύμη». Στη συσκευασία προϊόντος αρτοποιίας που προέρχεται από την τελική έψηση του αντίστοιχου μερικώς ψημένου-κατεψυγμένου προϊόντος, τίθεται η ένδειξη «άρτος προερχόμενος από μερικώς ψημένη ή μερικώς ψημένη και κατεψυγμένη ζύμη» ή «αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα από μερικώς ψημένη ή μερικώς ψημένη και κατεψυγμένη ζύμη». Η ίδια ένδειξη τίθεται στο χώρο πώλησης, με μεγάλα και ευκρινή γράμ­ματα, σε πινακίδα με διαστάσεις τουλάχιστον 50Χ30 εκατοστών του μέτρου.

4. Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα καταστήματα μαζικής εστίασης, μπορούν να διαθέτουν, χωρίς συσκευ­ασία, τα διατηρημένα ή κατεψυγμένα προϊόντα αρτο­ποιίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόντα νόμο και υποχρεούνται να αναγράφουν στο τιμοκατάλογο τις αντίστοιχες ενδείξεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 12

Ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας

1. Τα ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας που προορί­ζονται για διάθεση, στην κατάσταση που βρίσκονται στον τελικό καταναλωτή, πωλούνται σε συσκευασία, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τα ακό­λουθα στοιχεία:

α) η ένδειξη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παραπάνω Κώδικα,

β) ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος,

γ) η καθαρή ποσότητα ή το βάρος του προϊόντος,

δ) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος με την ένδειξη «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από …»,

ε) η ένδειξη που επιτρέπει τον προσδιορισμό της παρτίδας,

στ) οι συνθήκες συντήρησης και χρήσης του προϊό­ντος,

ζ) η ένδειξη «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη του προϊόντος», στην περίπτωση κατε­ψυγμένου προϊόντος,

η) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένω­σης.

2. Το ενδιάμεσο προϊόν αρτοποιίας που προορίζεται για μετέπειτα επεξεργασία και πώληση, πωλείται σε συσκευασία στην οποία αναγράφονται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η ονομασία πώλησης,

β) η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας,

γ) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλη­τή, εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υπόλοιπες ενδείξεις που ορίζονται στην παράγρα­φο 1, μπορούν να αναγράφονται μόνο στα έγγραφα που είναι σχετικά με τα τρόφιμα αυτά, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφί­μων και Ποτών.

Άρθρο 13

Άρτος από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας

1. Τα προϊόντα αρτοποιίας που παράγονται από επι­χείρηση η οποία έχει ως αντικείμενο την ζύμωση και την έψηση ή μόνο την έψηση του ενδιάμεσου προϊόντος αρτοποιίας, πωλούνται σε διαφορετικές προθήκες από τις προθήκες του φρέσκου άρτου. Στις προθήκες αυτές αναγράφονται, με ευκρινή γράμματα, οι πληροφορίες που ορίζουν οι σχετικές αγορανομικές διατάξεις και τοποθετείται, σε εμφανές σημείο, πινακίδα με τις δια­στάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 με την ένδειξη «Διατηρημένος άρτος από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη» ή «αρτοπαρασκεύασμα από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη» ή «αρτοσκεύασμα από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη».

2. Τα προϊόντα αρτοποιίας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, διατίθενται σε θερμοκρα­σία περιβάλλοντος, μέσα σε χάρτινη συσκευασία ή σε συσκευασία από κατάλληλο υλικό για τρόφιμα, με τις ενδείξεις που ορίζονται στο άρθρο 12.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρ­μόζονται και για τα προϊόντα αρτοποιίας και ζύμης που είναι διατηρημένα ή κατεψυγμένα και διατίθενται σε μεγάλες ποσότητες σε μονάδες ομαδικής εστίασης ή σε καταστήματα πώλησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

Άρθρο 14

Διάθεση – Πώληση – Διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων

1. Η πώληση των προϊόντων αρτοποιίας επιτρέπεται μόνο από τα αρτοποιεία και τα πρατήρια άρτου. Κατ΄ εξαίρεση, η πώληση προϊόντων αρτοποιίας επιτρέπε­ται και στα ζαχαροπλαστεία, στα γαλακτοπωλεία, στα καταστήματα τροφίμων και ζαχαρωδών προϊόντων, στα μεικτά καταστήματα τροφίμων και στις υπεραγορές τροφίμων, με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4, εφόσον χορηγηθεί για τα καταστήματα αυτά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου. Ο χώρος πώλησης των προϊόντων αρτοποιίας στα καταστήματα τροφίμων, στα μεικτά καταστήματα τροφίμων και στις υπεραγορές τροφίμων διαχωρίζεται υποχρεωτικά από τον υπόλοιπο χώρο των καταστημάτων αυτών, σύμφωνα με το τελευ­ταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4, και ο χώρος πώ­λησης των προϊόντων αρτοποιίας στα ζαχαροπλαστεία, στα γαλακτοπωλεία και στα καταστήματα ζαχαρωδών προϊόντων διαχωρίζεται υποχρεωτικά κατά τρόπο που αποτρέπει την επαφή των προϊόντων αρτοποιίας από τα λοιπά προϊόντα. Σε όλα τα ανωτέρω καταστήματα, εκτός από τα αρτοποιεία και τα πρατήρια άρτου, δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αποχωρητηρίου στον χώρο πώλησης των προϊόντων τους.

2. Η πώληση προϊόντων αρτοποιίας από τα καταστή­ματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και τα πρατήρια άρτου, γίνεται με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

α) Τα προϊόντα αρτοποιίας πρέπει να συσκευάζονται στο χώρο παραγωγής τους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13. Αρτοσκευάσματα με χα­μηλό ποσοστό υγρασίας, όπως παξιμάδια, φρυγανιές, μπορεί να συσκευάζονται και σε σακίδια από πλαστική ύλη, κλεισμένα με συνδετική μηχανή, εφόσον τα σακίδια αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

β) Η τοποθέτηση των πωλούμενων ειδών στη συσκευ­ασία που αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση, πρέπει να γίνεται όταν τα είδη αυτά αποκτήσουν την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

γ) Στο εξωτερικό μέρος των προαναφερόμενων συ­σκευασιών πρέπει να υπάρχουν, έντυπες και καθαρο­γραμμένες, οι εξής ενδείξεις:

αα) η επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης πα­ρασκευής των πωλούμενων ειδών,

ββ) η ονομασία πώλησης,

γγ) το καθαρό βάρος και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας των πωλούμενων ειδών, με ανεξίτηλη σφραγίδα,

δδ) ο κατάλογος των συστατικών.

3. Ο διατηρημένος άρτος, που περιγράφεται στο άρ­θρο 13 και πωλείται στον τελικό καταναλωτή σε χώρο διαφορετικό από τον χώρο της έψησης, πρέπει:

α) να συσκευάζεται σε υλικό που προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,

β) να αναγράφονται επί της συσκευασίας, με ευδιά­κριτα γράμματα και σε εμφανές σημείο αυτής, οι ακό­λουθες ενδείξεις:

αα) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του παρασκευα­στή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή, εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η διεύθυνσή του,

ββ) το είδος του άρτου,

γγ) η ένδειξη «άρτος μερικώς ψημένος-να ψηθεί πριν την βρώση του», εφόσον πρόκειται για άρτο που παρα­σκευάζεται από μη ολοκληρωμένη έψηση ζύμης,

δδ) η ένδειξη «άρτος ψημένος εξ ολοκλήρου παρα­σκευασθείς από μερικώς ψημένο άρτο», εφόσον το αρ­χικό προϊόν δεν είναι κατεψυγμένο,

εε) η ένδειξη «άρτος ψημένος εξ ολοκλήρου, πα­ρασκευασθείς από μερικώς ψημένο και κατεψυγμένο άρτο», εφόσον το αρχικό προϊόν είναι μερικώς ψημένο και κατεψυγμένο,

στστ) η ένδειξη «κατεψυγμένος άρτος», εφόσον το αρχικό προϊόν είναι κατεψυγμένο,

ζζ) το καθαρό βάρος του περιεχομένου της συσκευα­σίας,

ηη) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του άρτου με την ένδειξη «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από …».

θθ) ο τρόπος παρασκευής,

ιι) οι συνθήκες συντήρησης,

ιαια) ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος.

Τα είδη του άρτου που αναφέρονται στην παράγρα­φο αυτή, όταν διατίθενται από καταστήματα λιανικής πώλησης, τοποθετούνται σε χώρους που διαχωρίζονται από τους χώρους έψησής τους και από τους χώρους πώλησης του φρέσκου άρτου.

4. Ο φρέσκος άρτος και τα πάσης φύσεως αρτο­σκευάσματα και αρτοπαρασκευάσματα που πωλούνται στα αρτοποιεία, παραδίδονται στον καταναλωτή μέσα σε συσκευασία που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

5. Δεν επιτρέπεται η έκθεση (τοποθέτηση) προϊόντων αρτοποιίας εκτός του χώρου καταστήματος πώλησης.

6. Η πώληση κουλουριών και άλλων αρτοσκευασμάτων από πλανόδιους και στάσιμους μικροπωλητές, γίνεται, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τις κεί­μενες υγειονομικές διατάξεις.

7. Ο άρτος κάθε τύπου, που προβλέπεται στην περί­πτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, ζυγίζεται υποχρεωτικά, ενώπιον του καταναλωτή.

8. Κάθε αρτοποιείο υποχρεούται να διαθέτει επαρκή και κατάλληλο χώρο για την αποθήκευση και τη συντή­ρηση των προϊόντων του. Τα προϊόντα αρτοποιίας που πωλούνται χωρίς κλειστή συσκευασία, τοποθετούνται σε ειδικές προθήκες, των οποίων η βάση απέχει 70 εκατοστά από το έδαφος και ίση απόσταση από τον χώρο κυκλοφορίας των πελατών. Οι προθήκες αυτές καλύπτονται από δικτυωτό πλέγμα ή διάτρητα καλύμ­ματα, μεταλλικά, ξύλινα ή πλαστικά. Η τοποθέτηση των προϊόντων αρτοποιίας στις προθήκες γίνεται χωριστά για κάθε τύπο και είδος των προϊόντων αυτών, με την αντίστοιχη επί των προθηκών ένδειξη.

9. Στα αρτοποιεία επιτρέπεται και η πώληση γάλα­κτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και ανα­ψυκτικών.

10. Για τη διάθεση προσυσκευασμένων αρτοσκευασμά­των, που πληρούν τις προϋποθέσεις των υγειονομικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και ιδίως του άρθρου 114 αυτού, καθώς και τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 10, 11, και 12 του παρόντος νόμου, δεν απαιτείται άδεια πρατηρίου άρτου.

Άρθρο 15

Μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας

1. Η μεταφορά, η διανομή και η διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας επιτρέπεται με οχήματα που διαθέτουν κα­τάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μετα­φορά των προϊόντων αυτών. Στο εξωτερικό μέρος των οχημάτων πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης.

2. Ο άρτος και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας είτε σε ατομική είτε σε μαζική συσκευασία, όταν μεταφέ­ρονται προς πώληση από το χώρο παραγωγής τους σε πρατήρια άρτου, σε ξενοδοχεία, σε νοσοκομεία και σε λοιπά ιδρύματα, σε τόπους ομαδικής σίτισης, σε εστιατόρια, ταβέρνες και σε κάθε άλλο τόπο προο­ρισμού, τοποθετούνται μέσα σε κλειστά κιβώτια, που είναι κατασκευασμένα από υλικό που είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Απαγορεύεται η μεταφορά των προϊόντων αρτοποιίας με άλλο τρόπο. Η μεταφορά άλ­λων, μη συσκευασμένων ειδών αρτοποιίας, γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις υγιεινής και καθαριότητας που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο.

3. Επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την μεταφορά των προϊόντων αυτών, εφόσον τα προϊόντα αυτά τοποθετούνται σε ειδικά ξύλινα κιβώτια, που έχουν εσωτερική επένδυση από γαλβανισμένη λα­μαρίνα ή σε μεταλλικά ή πλαστικά κιβώτια, με επαρκή χωρητικότητα, τα οποία κλείνουν ερμητικά και χρησιμο­ποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της μεταφοράς αυτής και είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Ομοί­ως, επιτρέπεται με τα οχήματα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, η διακίνηση και η μεταφορά, προς πώληση προϊόντων αρτοποιίας, τα οποία διατίθενται στον καταναλωτή σε αεροστεγή συσκευασία, το υλικό της οποίας προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

4. Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιΐας με οχήματα που μεταφέρουν ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 16

Αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών

1. Οι επιχειρήσεις αρτοποιίας υποχρεούνται να δια­τηρούν στον χώρο τους αποθέματα αλεύρων, καύσιμης ύλης και αλατιού, σε ποσότητες που καλύπτουν τις ανάγκες παραγωγής, με βάση την ημερήσια κατανάλω­ση των ειδών αυτών, για την παρασκευή άρτου τουλάχιστον τριών (3) ημερών, κατά την περίοδο από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σε­πτεμβρίου και μιας εβδομάδας, κατά την περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Ιουνίου.

2. Τα ανωτέρω αποθέματα ανανεώνονται κατά την χρησιμοποίησή τους, με τρόπο που εξασφαλίζει αμε­τάβλητη την ποσότητά τους και αποτρέπει τον κίνδυνο της αλλοίωσης των αλεύρων και του αλατιού.

Άρθρο 17

Έψηση φαγητών και γλυκισμάτων του κοινού

1. Τα αρτοποιεία υποχρεούνται να δέχονται, για έψηση, φαγητά, παρασκευάσματα και γλυκίσματα του κοινού και να διαθέτουν, προς τούτο, τους κλιβάνους τους. Η παραλαβή για έψηση των ανωτέρω ειδών γίνεται κα­θημερινά μέχρι την 12:30 ώρα.

2. Τα αρτοποιεία παραμένουν ανοικτά για την έψηση φαγητών και γλυκισμάτων μέχρι την 14:00 ώρα, τρεις (3) ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και την ημέρα των Χριστουγέννων, τέσσερις (4) ημέρες πριν το νέο έτος και την ημέρα του νέου έτους, την παραμονή και την ημέρα των Θεοφανείων, την ημέρα του Πάσχα και την ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου. Σε περιοχές, στις οποίες το κοινό εξυπηρετείται από ένα και μόνο αρτο­ποιείο, τούτο υποχρεούται να παραμένει ανοικτό για έψηση φαγητών, γλυκισμάτων και παρασκευασμάτων του κοινού τις Κυριακές και τις αργίες.

3. Τα αρτοποιεία και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης δεν επιτρέπεται να παράγουν οποιοδήποτε τύπο προϊόντων αρτοποιίας κατά τις Κυριακές και τις αργίες. Με αποφάσεις του οικείου Νομάρχη, μπορεί να επιτραπεί η παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας από αρτοποιεία, που βρίσκονται σε κοινότητες, με πληθυ­σμό μικρότερο των 1.000 κατοίκων. Απαγορεύεται κάθε εργασία για παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας πριν από την 04:00 ώρα και μετά την 21:00 ώρα. Όταν τα αρτο­ποιεία παρασκευάζουν προϊόντα αρτοποιίας για δύο και πλέον ημέρες, λόγω αργιών, οι εργασίες παραγωγής των προϊόντων αυτών επιτρέπεται να αρχίζουν από το μεσονύκτιο της προηγουμένης ημέρας. Η παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας δεν υπόκειται στους χρονικούς περιορισμούς που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, κατά το διάστημα από 15 μέχρι 31 Δεκεμβρίου, κάθε έτους και από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, κάθε έτους. Με την επιφύλα­ξη των διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσί­ας, οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, δεν εφαρμόζονται στις βιομηχανικές–βιοτεχνικές εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας.

4. Στα αρτοποιεία τοποθετείται υποχρεωτικά, σε εμ­φανές σημείο, πινακίδα διαστάσεων 35Χ45 εκατοστών περίπου, στην οποία αναγράφονται με ευανάγνωστα στοιχεία, οι τιμές έψησης και οι ώρες που παραλαμβά­νονται για έψηση τα ανωτέρω είδη.

Άρθρο 18

Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις

1. Όποιος εκμεταλλεύεται, χωρίς άδεια, αρτοποιείο, πρατήριο άρτου ή εγκατάσταση περάτωσης έψησης, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους ή με χρη­ματική ποινή. Η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί και μαζί με την ποινή της φυλάκισης.

2. Ανεξάρτητα από την επιβολή των ανωτέρω ποινικών κυρώσεων, σε όσους παραβαίνουν απαγορευτικές δια­τάξεις του νόμου αυτού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστι­μο από 500 ως 50.000 ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα και τη συχνότητα της πράξης ή παράλειψης και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην δημόσια υγεία και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Μπορεί, επίσης, να διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας της επιχεί­ρησης αρτοποιίας για διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών ή και οριστικά, σε περίπτωση υποτροπής. Οι διοικητικές κυρώσεις, που ορίζονται στην παράγραφο αυτή, επιβάλ­λονται με απόφαση της αρχής που είναι αρμόδια για την χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας.

3. Για παραβάσεις διατάξεων που διέπουν τις δρα­στηριότητες των περιπτώσεων β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 2, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 3325/2005.

Άρθρο 19

Χορήγηση σύμφωνης γνώμης

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, στο άρθρο 52 της υπουργικής απόφασης Α1β/8577/1983 και στην υπουργική απόφαση Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721 Β΄), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της σύμφω­νης γνώμης που παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία Υγείας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 4 του ν. 3325/2005.

2. Στις δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Α5α/5333/1987, χορηγείται μία μόνο άδεια ή ειδική δήλωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή που προβλέπεται στην περίπτωση ιδ΄ της παρα­γράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005.

Άρθρο 20

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Στα πρατήρια άρτου τοποθετείται υποχρεωτικά προθήκη για την εξασφάλιση των προϊόντων αρτοποι­ίας από κάθε είδους ρύπανση, καθώς και εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης, από την οποία εξαιρούνται τα πρατήρια άρτου που λειτουργούν στο χώρο των καταστημάτων τροφίμων κάθε κατηγορίας.

2. Τα ίδια πρατήρια πρέπει, εκτός από το χώρο που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, να διαθέτουν αποχωρητήριο τουλάχιστον 2 τ.μ. με προθάλαμο 1 τ.μ.. Για την ύπαρξη αποχωρητηρίου στα πρατήρια άρτου που υφίστανται και λειτουργούν κατά την δημοσίευ­ση του νόμου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 της υπουργικής απόφασης 8577/8.9.1983, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Τα πρατήρια άρτου που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, διέπονται από τις διατά­ξεις με βάση τις οποίες εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους.

4. Για τον μηχανολογικό εξοπλισμό των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων αρτοποιίας, των επαγγελ­ματικών εργαστηρίων παραγωγής ζύμης, καθώς και των αρτοποιείων, που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005.

5. Για τις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις πα­ραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και τα αρτοποιεία, που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικοί όροι που αναγράφονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους και για τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους οι σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005.

6. Οι άδειες εγκατάστασης των δραστηριοτήτων που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, στ΄ και ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, που έχουν εκδοθεί πριν από τη δημοσίευση αυτού και είναι σε ισχύ, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι τη λήξη τους. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή της ειδικής δήλωσης που αφο­ρούν στις δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005 και εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις ίδρυσης των τεχνοοικονομικών αυτών μονάδων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας εγκατάστασης.

7. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των αρτοποιείων και των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων πα­ραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005. Αν η επέκταση ή ο εκσυγχρονισμός συνεπάγονται αύξηση της δυναμικότη­τας του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, εφόσον η αύξηση αυτή δεν υπερβαίνει το 30% της υφι­σταμένης δυναμικότητας, οι εγκεκριμένοι με την άδεια λειτουργίας χώροι και τα διαμερίσματα παραμένουν ως έχουν. Αν η μεταβολή αυτή υπερβαίνει το 30% της υφι­σταμένης δυναμικότητας, τηρούνται, κατά περίπτωση, οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 2.

8. Για τα προϋφιστάμενα του π.δ. 15/25.8.1934 (ΦΕΚ 309 Α΄) αρτοποιεία, που εξακολουθούν να λειτουργούν στους εγκεκριμένους με την άδεια λειτουργίας χώρους, καθόσον αφορά την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό τους, ισχύουν οι διατάξεις της προηγουμένης παρα­γράφου.

9. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας βιομηχανικής-βιοτεχνικής εγκατάστασης αρτοποιίας, επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής ζύμης και ενδιαμέσων προϊόντων αρτοποιίας και αρτοποιείου, που εκκρεμούν κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων, εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογη­τικά ή έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης των επιμέρους απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων ή βεβαιώσεων.

10. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ορισμένος πληθυσμός, λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός της τελευ­ταίας κάθε φορά επίσημης απογραφής.

11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

12. Υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού σχετικά με τους τύπους των κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρ­τοποιίας, των οποίων η παραγωγικότητά τους έχει κα­θορισθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου.

13. Κατά την θέσπιση των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις της Οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ας Ιουνίου 1998 (L-204).

14. Οι εγκαταστάσεις των περιπτώσεων β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ προσαρμόζονται υποχρεωτικά στις απαιτήσεις του παρόντος νόμου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος νόμου που ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4, των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 και των παραγρά­φων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 21

Καταργούμενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 κα­ταργούνται οι διατάξεις: α) του π.δ. 15/25.8.1934 (ΦΕΚ 309 Α΄), β) του β.δ. της 3/25.5.1950 (ΦΕΚ 119 Α΄), γ) του ν. 726/1977 (ΦΕΚ316Α΄), δ) του άρθρου 65 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α΄), ε) του π.δ.369/1992 (ΦΕΚ 186 Α΄), στ) του ν. 2394/1996 (ΦΕΚ 64 Α΄), ζ) των υπουργικών αποφάσε­ων Α5α/5333/1987 και 390/1993 (ΦΕΚ 70 Β΄) καθώς και κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζο­νται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την δημοσίευση και θέση σε ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 22

Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 3390/2005 (ΦΕΚ 233 Α) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«2. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματο­γράφων και θεάτρων, διατηρητέων και μη, που σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α) έληγαν την 31η Δεκεμβρίου 2005, καθώς και όσες από τις συμβάσεις αυτές έχουν λήξει μετά την ημερομηνία αυτή ή λήγουν ή ενδέχεται να λήξουν, για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008, παρατείνονται, αυτοδικαίως, μέχρι την ημερομηνία αυτή. Κατά της εκτέλεσης των αποφάσεων που εκδόθηκαν ή ενδέχεται να εκδοθούν για τη λήξη των μισθώσεων του προηγούμενου εδαφίου, χωρεί ανακοπή, λόγω της παράτασης των μισθώσε­ων αυτών κατά το παρόν άρθρο. Με την άσκηση της ανακοπής χορηγείται, από τον δικαστή του αρμόδιου Πρωτοδικείου, αναστολή της εκτέλεσης των ανωτέρω αποφάσεων, οι οποίες εκτελούνται μόνο ως προς τις διατάξεις περί δικαστικών εξόδων.»

(Με την παρ. 1β του άρθρου 23 του Ν. 3728/08, ΦΕΚ-258 Α/18-12-08, ορίζεται ότι : «Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινημα­τογράφων και θεάτρων, διατηρητέων και μη, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α’) λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2008, παρατείνονται αυτο­δικαίως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011. Επίσης, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 παρατείνονται αυτοδικαίως και όσες μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων λήγουν ή ενδέχεται να λήξουν, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008»).


Άρθρο 23

Ρύθμιση θεμάτων της «Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης

1. Οι μισθωτοί της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙ­ΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» που απασχολούνται στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγ­γέλθηκε από 4.12.2006 και μέχρι τις 31.1.2007, και δεν έχουν ήδη συμπληρωμένες τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό τους φο­ρέα, δικαιούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.):

α) Αυτοαπασχόλησης

β) Νέων θέσεων εργασίας

γ) Επανακατάρτισης

δ) Τακτικής επιδότησης ανεργίας

ε) Ειδικής επιδότησης ανεργίας.

Στα ανωτέρω προγράμματα μπορούν να ενταχθούν και όσοι απασχολούνται με σύμβαση έργου ή άλλη πα­ρεμφερή μορφή απασχόλησης που έχει συμφωνηθεί με τη Β.Φ.Λ. Α.Ε., εφόσον εργάζονται στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε. τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπεύθυνη δήλω­ση – αίτηση στον Ο.Α.Ε.Δ. για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Όσοι επιλέξουν το πρόγραμμα της επανακατάρτισης, δικαιούνται να επιλέξουν και οποιοδήποτε άλλο, με την προϋπόθεση της μη ταυτόχρονης με το πρόγραμμα κατάρτισης υπαγωγής τους και σε άλλο πρόγραμμα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι­νωνικής Προστασίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋπο­θέσεις και η διαδικασία υπαγωγής των μισθωτών που τους καταγγέλθηκε η σύμβαση στα προγράμματα α έως και δ της παραγράφου 1, καθώς επίσης η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών και το ύψος των καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανερ­γίας έχουν δικαίωμα να ενταχθούν μισθωτοί που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. ή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον κατά την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους απασχολούνται ήδη στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. τουλά­χιστον επί δύο (2) χρόνια. Επίσης στο πρόγραμμα ειδι­κής επιδότησης ανεργίας μπορούν να ενταχθούν όσοι απασχολούνται με σύμβαση έργου ή άλλη παρεμφερή μορφή απασχόλησης που έχει συμφωνηθεί με τη Β.Φ.Λ. Α.Ε., εφόσον εργάζονται στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε. τουλάχιστον τρία (3) χρόνια και καλύ­πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

4. Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι μέχρι τη συμπλήρωση των ισχυουσών σήμερα προϋ­ποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης συντάξεως γήρατος και δεν θα υπερβαίνει τους εβδομήντα δύο (72) μήνες. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης συντάξεως γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, ήτοι των εβδομήντα δύο (72) μηνών. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ­στασίας το ανώτατο χρονικό όριο ειδικής επιδότησης εβδομήντα δύο (72) μηνών μπορεί να παραταθεί.

Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι ίσο με το 80% του καταβαλλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπε-νταπλασίου του καταβαλλόμενου ημερομισθίου και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών κα­ταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε. αρχής γενομένης από 1.1.2007.

5. Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανερ­γίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονται ως μισθωτοί. Υπόχρεος για την παρα­κράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφα­λιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης.

Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης.

Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι (6) μήνες κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του Ι. Κ. Α. λόγω της ειδικότητάς τους ή της φύσης της εργασίας τους θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας.

[Αρχή Τροποποίησης]

Ειδικά οι μισθωτοί οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμά­των (ΤΑ.Π.Π.Ε.Λ.), το οποίο με το άρθρο 104 κεφ. Ι του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄) εντάχθηκε στο Ταμείο Πρό­νοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.), δύνανται, με αίτησή τους, να ζητήσουν τη διακοπή της ασφάλισής τους στο ΤΑ.Π.Π.Ε.Λ., από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβα­σης, απόλυσης ή παραίτησής τους, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 12 του παρόντος άρθρου – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 3667/08, ΦΕΚ-114 Α/18-6-08 [Τέλος Τροποποίησης]

6. Στον αριθμό ημερών ασφάλισης κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τα παρα­πάνω, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 1358/1983, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν.

7. Για την ένταξη και την επιδότηση των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, πέραν των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδο­τήσεως των κοινών ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Η ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναστέλλεται αν υπάρξει οποι­ασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτούμενου.

8. Στους μισθωτούς των οποίων θα καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας ή θα παραιτηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της εξυγίανσης της εταιρείας, καταβάλλε­ται από τον Ο.Α.Ε.Δ., πέραν από την αποζημίωση απολύ­σεως που έλαβαν ήδη από τη Β.Φ.Λ. Α.Ε., ένα επιπλέον βοήθημα το οποίο υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:

– Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης μέχρι 15.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 100% της νόμιμης αποζημίωσης.

– Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 15.001 ευρώ μέ­χρι 20.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 80% της νόμιμης αποζημίωσης.

– Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 20.001 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 70% της νόμιμης αποζημίωσης.

– Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 30.001 ευρώ μέχρι 40.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 60% της νόμιμης αποζημίωσης.

– Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 40.001 ευρώ μέχρι 50.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 50% της νόμιμης αποζημίωσης.

– Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 50.001 ευρώ μέχρι 60.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 45% της νόμιμης αποζημίωσης.

– Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 60.001 ευρώ μέχρι 70.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 40% της νόμιμης αποζημίωσης.

– Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 70.001 ευρώ μέχρι 80.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 35% της νόμιμης αποζημίωσης.

– Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης πάνω από 80.001 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 20% της νόμιμης αποζημίωσης.

Από το άνω βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. αφαιρείται το ποσό εκείνο πέραν της νόμιμης αποζημίωσης το οποίο έχει ήδη καταβάλει η Β.Φ.Λ. Α.Ε. κατά την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονο­μίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμ­βουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋ­ποθέσεις και το ύψος της δαπάνης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την καταβολή του επιπλέον βοη­θήματος.

9. Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου προϋπο­θέσεις πλήρους συνταξιοδοτήσεως, δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού.

10. Για το σύνολο των εργαζομένων από την ημε­ρομηνία απόλυσής τους από τη Β.Φ.Λ. Α.Ε. ή από την ημερομηνία παραίτησής τους κατά τους ορισμούς της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται κατά 3% η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης βάσει προκηρύξεων οι οποίες θα εκδοθούν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μέχρι 31.12.2011 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

11. Εργαζόμενοι στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε., των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλ­θηκε ή παραιτήθηκαν στα πλαίσια της εξυγίανσης της εταιρείας από 4.12.2006 μέχρι 31.1.2007, έχουν δικαίωμα να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης σύμ­φωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 του ν. 3448/2006.

12. Εργαζόμενοι οι οποίοι θα συνεχίσουν να εργά­ζονται στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε., καθώς και εκείνοι που θα μετακινηθούν στο εργοστάσιο Καβάλας και απολυθούν για λόγο μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, ή παραιτηθούν μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπο­βάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση – αίτηση στον Ο.Α.Ε.Δ. εντός μηνός από την απόλυση ή παραίτησή τους.

Ειδικά εργαζόμενοι οι οποίοι θα συνεχίσουν να εργά­ζονται στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε. και μετά την παρέλευση της παραπάνω εξάμηνης προθε­σμίας αποκλειστικά για να θέσουν σε ασφαλή μακρο­χρόνια κράτηση τις εγκαταστάσεις και παραγωγικές μονάδες του εργοστασίου Θεσσαλονίκης, καθώς και να προσφέρουν τις αναγκαίες προς τούτο οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες, μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση – αίτηση στον Ο.Α.Ε.Δ. εντός μηνός από την απόλυσή τους.

13. Οι δαπάνες που προκαλούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού πλην του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανερ­γίας, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ..

14. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και από το επιπλέον βοήθημα της παραγράφου 8 καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

40 Responses to Πρατήριο άρτου

 1. Ο/Η eudel λέει:

  Καλησπέρα.
  Τα πρατήρια άρτου είχαν ελάχιστο εμβαδό 12,00 τ.μ. σε super-markets.
  Τώρα με την νέα υγειονομική διάταξη, ισχύει αυτό;
  Επίσης με τις εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης, άλλαξε κάτι;
  Ευχαριστώ.

 2. Καλημέρα
  δυστυχώς η αρτοποιητική νομοθεσία δεν έχει αλλάξει επομένως υπάρχουν οι δεσμεύσεις σε ελάχιστα τετραγωνικά που βέβαια έρχονται σε αντίθεση με την νέα φιλοσοφία της υγειονομικής διάταξης . Πιστεύω ότι σύντομα θα αναθεωρηθεί . Ήδη εκδόθηκε εγκύκλιος περί κατάργησης της αποκλειστικής διάθεσης προϊόντων άρτου .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 3. Ο/Η ELENIK λέει:

  καλησπερα,
  θα ηθελα και εγω μια διευκρίνηση.Κατάστημα που έχει πάρει βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσεως από Δήμο και λειτουργεί ως πρατήριο άρτου μπορεί να λειτουργήσει ως επιχείρηση χονδρικής και λιανικής διάθεσης τροφίμων και μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος ( κρέπες, hot dog, καφέδες ) ή χρειάζεται νέα βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσεως, από ιδιώτη μηχανικό?
  ευχαριστώ.

 4. Ο/Η αναστασια λέει:

  καλησπερα
  θα ηθελα να ρωτησω.καταστημα εμβαδου 25τμ μπορει να λειτουργεισει ως πρατηριο αρτου και πωληση καφε σε ορθιους ?το καθαρο εμβαδον χωρις την τουαλετα ειναι περιπου 20τμ
  ευχαριστω

 5. Χωρίς να είναι δεσμευτική η απάντηση μου η νέα νομοθεσία δεν ορίζει πλέον ελάχιστα τμ . Υπάρχει ένα κενό νόμο τώρα μιας και με την παλιά διάταξη τα πρατήρια άρτου με προσθήκη ξεχωριστού χώρου 8 τμ μπορούσαν να διαθέτουν καφέ σε περαστικούς . Αυτό και με την νέα διάταξη είναι εφικτό ακόμα και σε καθήμενους αρκεί να γίνει προσθήκη τμήματος επιχείρησης αναψυχής (κατά την άποψη μου πάντα )

 6. Ο/Η άρτεμις λέει:

  καλησπέρα σας,
  ενδιαφέρομαι να ανοίξω πρατήριο άρτου 45 τμ , μπορώ να ψήνω κατεψυγμένα σφολιατοειδη?

 7. Ο/Η garvanit λέει:

  Κύριε Παπαδάκη θα ήθελα τη βοήθεια σας.
  Πριν περίπου ένα μήνα έλαβα την άδεια για το κατάστημα μου το οποίο είναι παντοπωλείο – πρατήριο άρτου – οπωρολαχανοπωλείο.
  Μιλώντας με τους δύο ελεγκτές σχετικά με τη διάθεση του άρτου όταν ήρθαν για να κάνουν τον έλεγχο με ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να είναι συσκευασμένος, να αναγράφει τα στοιχεία του αρτοποιού και την ημερομηνία παραγωγής.
  Η διαδικασία που ακολουθώ στο κατάστημα μου είναι η εξής, παραλαμβάνω τον άρτο από τον αρτοποιό ασυσκέυαστο. Τον συσκευάζω σε κατάλληλη χάρτινη συσκευασία η οποία επάνω της αναγράφει την επωνυμία και τα στοιχεία του αρτοποιού, ενώ καθημερινά σε αυτές τις συσκευασίες κολλάω και σχετικό αυτοκόλλητο το οποίο αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής.
  Επειδή, όπως με ενημέρωσε ο αρτοποιός, το ζεστό ψωμί αν συσκευαστεί θα πανιάσει, η συσκευασία του άρτου γίνεται παρουσία του πελάτη – εννοείται με γάντι – έτσι ώστε και το ψωμί να βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά και ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα να βλέπει το προϊόν πριν το αγοράσει. Σημειώστε δε ότι η αρτοθήκη βρίσκεται σε χώρο ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος από τον πελάτη.

  Η ερώτηση μου είναι αν η παραπάνω διαδικασία είναι νόμιμη – σε πρώτη φάση – και σε δεύτερη φάση αν χρειάζεται να αλλάξω ή να προσθέσω κάτι έτσι ώστε να είμαι απολύτως σύμφωνος με τα όσα η νομοθεσία ζητά.

 8. Καλησπέρα

  δυστυχώς είναι ένα θέμα που επειδή δεν έχω οπτική άποψη δεν μπορώ να σας απαντήσω . Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να ακολουθήσετε τις συμβουλές – οδηγίες των συναδέλφων .

 9. Ο/Η garvanit λέει:

  Κύριε Παπαδάκη ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας.
  Θα ήθελα να ρωτήσω υπάρχει κάπου η σωστή διαδικασία πώλησης άρτου από πρατήρια άρτου έτσι ώστε να το διαβάσω και να βγάλω τα συμπεράσματα μου;

 10. Καλημέρα

  υπάρχει ο επίσημος οδηγός από τον ΕΦΕΤ: Οδηγός υγιεινής No2 για τα αρτοποιεία και τις επιχειρήσεις διακίνησης και διάθεσης άρτου και προϊόντων αρτοποιείας.
  Μπορείτε να προμηθευτείτε τον πλήρη οδηγό από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος. Κουμουνδούρου 1 Αθήνα Τηλ 210-5236086, 210-5228214

 11. Ο/Η αναστασια λέει:

  καλησπερα σας και ευχαριστω πολυ
  πιστευεται δηλαδη οτι με 20τμ χωρο μπορω να εχω πρατηριο αρτου και καταστημα αναψυχης(καφε) εφοσον για το πρατηριο αρτου τα ελαχιστα τμ εχουν καταργηθει.
  ευχαριστω.

 12. Ο/Η giorgos λέει:

  καλησπερα.
  ενα αρτοποιειο (ξυλοφουρνος) ενος φιλου, με αδεια αρτοποιειου,το οποιο δν επιθυμει να το δουλεψει πια, μπορω να το αναλαβω εγω ?, η αδεια να ερθει στο ονομα μου? Η πρεπει να ειμαι αρτοποιος ντε και καλα? Δεν εχω σπουδασει κατι παρεμφερες. Γινεται ομως? Σας ευχαριστω.

 13. Καλημέρα

  νομίζω μπορεί να γίνει μεταβίβαση αλλά επειδή δεν είναι υγειονομικό θέμα δεν θέλω να σας πω κάτι λάθος .. ρωτήστε στην Δ/νση Ανάπτυξης της περιοχής σας για επίσημα απάντηση

 14. Ο/Η Σωτήρης λέει:

  Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη και Χρόνια πολλά
  θα θελα να ρωτησω το εξής:
  Εχω κατάστημα Εστιατόριο – καφενείο και θέλω να μπορώ να πουλάω και ψωμί, ή αρτοσκευάσματα (να επεκτείνω την άδεια και ως πρατήριο άρτου). Είναι αυτό εφικτό με την νέα Υ.Δ.; Δεν θα παρασκευάζω εγώ αλλά θα πουλώ ψωμί επώνυμου φούρνου.
  Ευχαριστώ Σωτήρης

 15. Καλημέρα Χριστός Ανέστη

  με την νέα υγειονομική διάταξη αλλά και την απλούστευση διαδικασιών και την άρση των περιορισμών της αρτοποιητικής νομοθεσίας πλέον επιτρέπεται . Για περισσότερα όμως , μιας και πρόκειται για προσθήκη δραστηριότητας σε ΚΥΕ , θα μιλήσετε με την Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας .

 16. Ο/Η Γιαννης λέει:

  Καλησπερα και χρονια πολλα ,προσφατα νομιμοποιησα ενα κλειστο χωρο σταυθμευσης 40τ,μ σε καταστημα ,και επειδη το καταστημα που προκειται να ανοιξω ειναι υγειονομικου ενδιαφεροντος (πρατηριο αρτου) για την συνδεση με το δικτυο της ΕΥΑΘ μου ζητησαν Μελετη διαθεσης Υγρων Αποβλητων(λιποσυλλεκτες κτλπ) .Νομιζα οτι ηταν κατι απλο αλλα απο οτι καταλαβα θελει μηχανολογους κτλπ.Μπορω να παρω καποια απαλλαγη (ενεκα δυναμικοτητας).Μπορειτε να με παραπεμψετε στο σχετικο νομο?Mηπως εγινε παρεξηγηση?(θα ψηνω περιορισμενο αριθμο τυροπιτοειδων).Ειναι της αρμοδιοτητας σας?
  Ευχαριστω Γιάννης

 17. Καλησπέρα

  συγγνώμη αλλά λόγω εργασιακού φόρτου καθυστέρησα να σας απαντήσω

  στο ΑΡΘΡΟ 5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ αναφέρεται ως απαίτηση : Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης οφείλουν να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια προτού εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στη πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς. Επίσης πρέπει να τηρούν αρχείο με τις συμβάσεις τους με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την αποκομιδή των λιπών και ελαίων καθώς και τα σχετικά παραστατικά.

  Στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας ο παραγωγός/διαχειριστής συσκευασιών – άλλων προϊόντων πρέπει να οργανώνει την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων ή συστατικών στοιχείων της επιχείρησής του καθώς και τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων (δηλαδή συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, ανάκτηση) με την συμμετοχή του σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

  Επομένως όποιος σας το ζήτησε κινήθηκε βάσει του νόμου και όχι αυθαίρετα

 18. Ο/Η Βασίλης λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη και συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά σας.

  Κατάστημα έχει λάβει προέγκριση σαν πρατήριο άρτου (διάθεση άρτου λιανικώς & χονδρικώς). Για την πώληση έτοιμων γλυκισμάτων-καφέ-μπουγάτσας η ποία θα ψήνεται εντός, κρέπας και λουκουμάδων που θα ψήνονται επίσης εντός, θα πρέπει να εκδοθεί άδεια μικτού καταστήματος ή καλύπτεται το κατάστημα με την την δρομολογημένη άδεια? Αν πρέπει να μετατραπεί προλαβαίνουμε να την αλλάξουμε (η προέγκριση έχει ληφθεί 15 ημέρες πριν)? Μία άδεια πρατηρίου άρτου και αναψυκτηρίου θα μας καλύπτει?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγνώμη για τις πολλές και συγκεχυμένες ερωτήσεις.

 19. Καλημέρα

  συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω

  Χρειάζεται προσθήκη δραστηριότητας αναψυκτηρίου το οποίο είναι διαφορετικής κατηγορίας και περισσότερων απαιτήσεων από ένα πρατήριο άρτου επομένως απαιτείται γνωμοδότηση από την υγειονομική Υπηρεσία μετά που θα διαβιβαστεί ο σχετικός φάκελος από τον Δήμο .. Το θέμα της προέγκρισης είναι θέμα Δήμου (νομίζω δεν απαιτείται νέα ) όπως επίσης πρέπει να δείτε αν η ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ στην περιοχή το επιτρέπει

 20. Ο/Η Γιώργος κ λέει:

  Μπορεί να συνυπάρξει πρατηριο αρτου και καταστημα αναψυχης(καφετέρια) εάν υπάρχει αρκετός χώρος και σαφής διαχωρισμός?

 21. Ο/Η ανωνυμος λέει:

  θα αν γινεται να μεινω ανωνυμος

 22. Καλημέρα
  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρέθηκα μεγάλο διάστημα εκτός έδρας (και διαδικτύου ) ….

  θεωρώ πως ναι …

  Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου λειτουργούν ως μικτές με επιχειρήσεις εστίασης ή/και αναψυχής, όπου προετοιμάζουν, μαγειρεύουν και διαθέτουν για κατ’ οίκον κατανάλωση ή επί τόπου, αν διαθέτουν και χώρο εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών, θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που ορίζονται από τα σχετικά άρθρα της παρούσας.

 23. Καλημέρα
  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρέθηκα μεγάλο διάστημα εκτός έδρας (και διαδικτύου ) ….

  δυστυχώς θέματα που δεν είναι υγειονομικά δεν μπορώ και δεν διαθέτω τις γνώσεις να σας απαντήσω . Οι χρήσεις γης είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει την υγειονομική νομοθεσία (υγειονομικές απαιτήσεις ) οφείλει όμως να λαμβάνει υπόψη στις γνωμοδοτήσεις της … ακόμα δηλαδή και αν ένα ΚΥΕ πληροί τις προδιαγραφές πχ για καφετέρια αλλά αυτό δεν επιτρέπεται από τη χρήση γης της περιοχής δεν εγκρίνεται .Βέβαια ο Δήμος αποστέλλει τον φάκελο με το αίτημα που είναι εναρμονισμένο με την χρήση γης οπότε δεν μπλέκονται οι υγειονομικές Υπηρεσίες και γνωμοδοτούν αποκλειστικά για το είδος που αναγράφει το διαβιβαστικό

 24. Ο/Η ανωνυμος λέει:

  ευχαριστω πολυ…

 25. Ο/Η Ειρήνη λέει:

  Καλησπερα σας και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας! Έχω κι εγώ μια απορία! Στη γειτονιά που μένω πωλείται ένα πρατήριο άρτου-ζαχαροπλαστείο. Θα ήθελα να το αγοράσω εγώ αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να το λειτουργήσω μιας και δεν έχω σπουδάσει κατι σχετικό. Θα μπορούσατε να με καταοπίσετε; Ευχαριστώ πολύ!

 26. ΚαλησπέρΑ

  δεν απαιτείται ειδική γνώση – πτυχίο . Απλά πρέπει σε κάποια στιγμή μετά που θα το αγοράσετε νε εκπαιδευτείτε στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων όπως όλοι οι εργαζόμενοι – ιδιοκτήτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας .

 27. Ο/Η Ειρήνη λέει:

  Σας ευχαριστω πολυ για την απαντηση σας αλλα στον κανονισμο λειτουργιας που διαβασα σε αυτη τη σελιδα σχετικα με τη λειτουργια των πρατηριων αρτων-ζαχαροπλαστειων, διαβασα κατι σχετικα με υπευθυνο αρτοποιιας που πρεπει να εχουν αυτα τα καταστηματα. Αυτο ισχυει μονο για τα αρτοποιια που ψηνουν το ψωμι τους ή και για τα πρατηρια αρτου; Και μηπως θα μπορουσατε να μου πειτε με ποιον τροπο θα μπορουσα να βρω τη νομοθεσια που αναφερεται στην εκπαιδευση εργαζομενων πανω στην υγιεινη και την ασφαλεια των τροφιμων; Σας ευχαριστω πολυ και παλι!

 28. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και ειδικότερα ότι:

  • Οι χειριστές τροφίμων εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και τις εκτελούμενες εργασίες.

  • Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση και τη διατήρηση της διαδικασίας βάσει των αρχών HACCP ή για την εφαρμογή των σχετικών οδηγών ορθής πρακτικής εκπαιδεύονται κατάλληλα για την εφαρμογή τους. Η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να τεκμηριώνεται με κατάλληλο αρχείο

  που θα διατηρείται στο αρχείο προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

  Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

  ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
  Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

  Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

  2. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

  Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

  3. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

  4. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

  Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

  5. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ

  Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

  6. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

  Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

  7. ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ

  Τα προγράμματα εκπαίδευσης διακρίνονται σε τρία επίπεδα.

  6.1 Προγράμματα επιπέδου 1

  Αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

  Ελάχιστη διάρκεια :10 ώρες. Ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος : όπως περιγράφεται στο συνημμένο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Για την διεξαγωγή του προγράμματος μπορεί να γίνει από τους εκπαιδευτές χρήση του υφισταμένου εκπαιδευτικού υλικού, με κατάλληλη προσαρμογή, μέχρι σύνταξης νέου.

  6.2 Προγράμματα επιπέδου 2

  Αφορούν κατάρτιση χειριστών τροφίμων ή εργοδηγών ή προϊσταμένων ή διευθυντών επιχειρήσεων κλπ (Αρθρο 5 παρ.4 εδ. β της ΥΑ).

  Ελάχιστη διάρκεια : 20 ώρες. Ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος : όπως περιγράφεται στο συνημμένο * ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 2. Για την διεξαγωγή του προγράμματος μπορεί να γίνει από τους εκπαιδευτές χρήση του υφισταμένου εκπαιδευτικού υλικού, με κατάλληλη προσαρμογή, μέχρι σύνταξης νέου.

  *(Θα κυκλοφορήσει σύντομα).

  6.3 Προγράμματα επιπέδου 3

  Αφορούν κατάρτιση υπευθύνων ομάδων και τομέων κλπ (Αρθρο 5 παρ.4 εδ. γ της ΥΑ).

  Δεν επιτρέπονται αλλαγές στο ελάχιστο θεματολόγιο του προγράμματος. Επιτρέπονται μόνο προσθήκες και αύξηση των ωρών επιμόρφωσης.

  8. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων έχουν:

  i. οι ίδιες οι επιχειρήσεις για το προσωπικό τους.

  ii. οι επαγγελματικοί φορείς, επιμελητήρια, κλαδικά σωματεία.

  iii. εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί και διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης.

  9. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

  Ο αριθμός καταρτιζομένων κάθε προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 άτομα.

  Τροποποίηση του πίνακα υποψηφίων και μέχρι 10 τον αριθμό θα επιτρέπεται μέχρι 25 ημέρες μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης και οπωσδήποτε πριν την τελική έγκριση του προγράμματος συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

  Ο αριθμός των εκπαιδευομένων δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό εκπαιδευομένων της αρχικής αίτησης του προγράμματος.

  Οι παραπάνω αλλαγές γνωστοποιούνται με μία και μοναδική αίτηση.

  Β. ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

  Ο αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.

  Αν το πρόγραμμα διαρκεί περισσότερο από μία ημέρα ο αριθμός ωρών ανά ημέρα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5 και μικρότερος των 3.

  Γ. ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

  Ένας εκπαιδευτής δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των 5 ωρών ανά ημέρα (μαζί με τις ώρες αναπλήρωσης) ή των 3 ωρών στην ίδια ομάδα εκπαιδευομένων (χωρίς τις ώρες αναπλήρωσης). Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την περίπτωση των νησιών.

  Αναπλήρωση του εκπαιδευτή μπορεί να γίνει εφόσον αυτό γνωστοποιηθεί έγκαιρα με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από μέρους του αναπληρωτή.

  Για κάθε ενότητα του περιεχομένου ενός προγράμματος θα ορίζεται ένας εκπαιδευτής με ένα μόνο αναπληρωτή του.

  Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

  Εκπαιδευτές δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα συνυποβάλλεται.

  Δ. Έλεγχος Εκτέλεσης των Προγραμμάτων. Κυρώσεις

  1. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων θα διενεργείται από υπαλλήλους του ΕΦΕΤ με έκτακτους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους με μέριμνα τριμελούς επιτροπής.

  2. Εάν από τους ελέγχους που θα διενεργούν διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων τότε οι φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από

  σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής. Οι τυχόν διαπιστούμενες παραβάσεις θα αναγράφονται στο παρουσιολόγιο.

  10. ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ

  Επιλογή Φορέα Υλοποίησης:

  α. Η επιχείρηση η οποία προγραμματίζει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ή ο εργαζόμενος σε επιχείρηση τροφίμων ο οποίος ενδιαφέρεται να αποκτήσει βεβαίωση εκπαίδευσης για κάποιο από τα προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης επιλέγει τον Εκπαιδευτικό Φορέα με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί, αφού λάβει διαβεβαίωση από αυτόν ότι κατά την εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθούν Εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

  β. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους και εποπτικά μέσα μπορούν να διεξάγουν οι ίδιες την εκπαίδευση, αρκεί να τηρούν όλες τις αναφερόμενες στην παρούσα διαδικασία προδιαγραφές και να χρησιμοποιούν Εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

  Υποβολή αιτήσεων για έγκριση προγραμμάτων από τους φορείς υλοποίησης

  Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα (40 τουλάχιστον ημέρες) πριν την έναρξη του προγράμματος για να υπάρχει το χρονικό περιθώριο γνωμοδότησης από τον ΕΦΕΤ.

  Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα αφορούν χρονικό ορίζοντα 3 μηνών (90 ημερολογιακών ημερών) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

  Τρόπος υποβολής αιτήσεων

  Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο φορέα υλοποίησης, μέσα σε φάκελο που περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ενημέρωσης και Πληροφορικής του ΕΦΕΤ.

  Κάθε αίτηση θα αφορά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα λαμβάνει ξεχωριστό αριθμό που θα χαρακτηρίζει μοναδικά το πρόγραμμα.

  Το έντυπο της αίτησης είναι συνημμένο στην παρούσα.

  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ενημέρωσης και Πληροφορικής του ΕΦΕΤ είναι τα παρακάτω :

  Το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο της αίτησης.
  Αντίγραφο της αίτησης της κάθε επιχείρησης που απευθύνεται προς τον εκπαιδευτικό φορέα και ενδιαφέρεται να εκπαιδεύσει το προσωπικό της, στην οποία αίτηση, μεταξύ των άλλων θα περιγράφεται αναλυτικά η δραστηριότητα της επιχείρησης.
  Αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.
  Αναλυτική περιγραφή των χώρων εκτέλεσης του προγράμματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.
  Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του εκπαιδευτικού φορέα ότι τα αναγραφόμενα στην αναλυτική περιγραφή των χώρων εκτέλεσης του προγράμματος είναι αληθή.
  Στην περίπτωση που ο χώρος επιμόρφωσης είναι αίθουσα ξενοδοχείου, επιμελητηρίου ή άλλων ν.π.δ., συνεδριακού κέντρου ή σχολική αίθουσα θα υποβάλλεται επιπλέον:
  Υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος διαθέτει τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες της παραγράφου 13.
  Το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας με αναγραφή του εμβαδού της από τον κάτοχο της αίθουσας.
  Στην περίπτωση που προτείνεται αίθουσα εκτός αιθουσών ΚΕΚ και των αιθουσών ξενοδοχείων, επιμελητηρίων ή άλλων ν.π.δ., συνεδριακών κέντρων ή σχολικών
  αιθουσών θα υποβάλλεται:
  Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΣΕΠΕ ότι η αίθουσα πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 13 και στην οποία αναγράφεται η επιφάνεια της αίθουσας σε τετραγωνικά μέτρα.
  Το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας από τον κάτοχο της αίθουσας.
  Yπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος διαθέτει τον εξοπλισμό της παραγράφου 13.
  Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτής είναι δημόσιος υπάλληλος, ακριβές αντίγραφο της προβλεπόμενης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
  Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του προγράμματος ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην αίτηση έγκρισης και στα συνημμένα αυτής έγγραφα, καθώς και στη σχετική απόφαση έγκρισης που θα εκδώσει ο ΕΦΕΤ.
  Οι τακτικοί εκπαιδευτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν:

  • Την σχέση εργασίας τους και συγκεκριμένα εάν είναι ή δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
  • Ότι δεν ασχολούνται ως εκπαιδευτές στα προγράμματα αυτά συνολικά πέραν των 5 ωρών ημερησίως και στην ίδια ομάδα εκπαιδευομένων πέραν των 3 ωρών ημερησίως.
  • Ότι για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος του φορέα δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα.
  Οι αναπληρωματικοί εκπαιδευτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται τη συμμετοχή τους ως εκπαιδευτές στα προγράμματα για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος του φορέα και με τους ίδιους όρους των τακτικών εκπαιδευτών.

  Έγκριση προγράμματος

  Την πληρότητα του φακέλου της αίτησης ελέγχει η Δ/νση Εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ, η οποία αξιολογεί τα συνημμένα δικαιολογητικά και εισηγείται στο ΔΣ του ΕΦΕΤ για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης.

  Η απόφαση της έγκρισης με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται γνωστοποιείται στο φορέα υλοποίησης έγκαιρα, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος.

  Ανακοίνωση της ολοκλήρωσης του προγράμματος

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εντός 10 ημερολογιακών ημερών θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ενημέρωσης και Πληροφορικής του ΕΦΕΤ, σε γραπτή μορφή τα πρωτότυπα παρουσιολόγια και σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή ο κατάλογος των τελικώς καταρτισθέντων καθώς και αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ χρηματικού ποσού, το οποίο έχει καθορισθεί, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, σε σαράντα ευρώ (40 €) ανά καταρτισθέντα και στα τριάντα ευρώ (30 €) ανά καταρτισθέντα εφόσον η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε νησιά εκτός Κρήτης, από 01 Φεβρουαρίου 2011.

  Η κατάθεση γίνεται στον λογαριασμό GR.3001.0002.4000.0000.0002.6956-3 που τηρεί ο ΕΦΕΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

  Σε περίπτωση κατάθεσης μέσω των πρακτορείων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο καταθέτης επιβαρύνεται με προμήθεια 1/1000 επί του ποσού της κατάθεσης (30 Λεπτά του Ευρώ).

  Σας γνωρίζουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει πρακτορεία και σε ορισμένες ΔΟΥ.

  γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. ΟΙ εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται στο φορέα υλοποίησης εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση ολοκλήρωσης του προγράμματος μέσω του ιστοτόπου του ΕΦΕΤ. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.

  11. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

  Η επιχείρηση ή το επιμελητήριο, ή το κλαδικό σωματείο ή ο εκπαιδευτικός φορέας που έχει αναλάβει την υποχρέωση να οργανώσει το Υποχρεωτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων, υποχρεούται να επιλέγει Εκπαιδευτές από τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ ή το Γενικό Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων έως ότου καταργηθεί, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΥΑ 14707/2007 (Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ)

  12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας που αναλαμβάνει τη διεξαγωγή της επίσημης εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ έχει την υποχρέωση :

  • Να χρησιμοποιεί εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

  • Να ενημερώνει τον ΕΦΕΤ για τη διεξαγωγή εκπαίδευσης ώστε να ενημερωθεί έγκαιρα η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης.

  • Να χρησιμοποιεί τα για το σκοπό αυτό συνταχθέντα από τον ΕΦΕΤ έντυπα.

  • Η ενημέρωση είναι υποχρεωτική.

  • Να διαθέτει τον κατάλληλο χώρο εκπαίδευσης, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους της επομένης παραγράφου.

  Ο φορέας υλοποίησης ευθύνεται για τον έλεγχο των στοιχείων των παρευρισκομένων στην αίθουσα εκπαίδευσης με εκείνα που δηλώθηκαν στην αίτηση.

  ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

  Οι εκπαιδευτικοί φορείς που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με επιχειρήσεις τροφίμων ή εργαζόμενους με θέμα την παροχή εκπαίδευσης σύμφωνα με την ΥΑ μπορούν να απευθυνθούν μόνον με την αποστολή του παρόντος ενημερωτικού υλικού στο οποίο συμπληρώνουν στην αντίστοιχη θέση τα στοιχεία τους.

  Απαγορεύεται αυστηρά επί ποινή αποκλεισμού από την δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης, η πάσης φύσεως προφορική ενημέρωση η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει εσφαλμένη εντύπωση για την ιδιότητα του καλούντος, τον ρόλο του ΕΦΕΤ, το σκοπό των προγραμμάτων τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις ή στους εργαζόμενους από τη μη συμμόρφωση με τα οριζόμενα από την ΥΑ κλπ ή να αποτελέσει ή να ερμηνευθεί ως άσκηση πίεσης, σε συνδυασμό και με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 11 παρ.3 της ΥΑ.

  13. ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  (Αρθρο 4 της ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 )

  1. Τα προγράμματα κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων μπορούν να εκτελούνται:

  α. Σε πιστοποιημένες από το ΕΚΕΠΙΣ δομές.

  β. Σε αίθουσες συγκεντρώσεων ξενοδοχείων, συνεδριακών κέντρων, επιμελητηρίων ή άλλων ΝΠΔΔ ή σε σχολικές αίθουσες που διαθέτουν τον εξοπλισμό της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

  γ. Σε κάθε άλλο χώρο εφόσον πρώτα εξασφαλιστεί ότι πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου με επί τόπου αυτοψία των τεχνικών επιθεωρητών εργασίας κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα προς την τοπική υπηρεσία τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας.

  Μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να γίνονται δεκτές μόνο μετά από γνώμη του ΣΥΑΕ.

  2. α. Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων και εφ’ όσον η χωρητικότητα της αίθουσας επαρκεί δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 30.

  β. Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 1,5 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο.

  γ. Για κάθε εκπαιδευόμενο θα εξασφαλίζεται ο κατάλληλος εξοπλισμός (καρέκλα-τραπέζι).

  3. Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

  α. Αίθουσες διδασκαλίας

  Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  Το καθαρό εμβαδόν δαπέδου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 22 τ.μ.
  Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 1,5 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο ή 3 τ.μ. ανά άτομο, για την περίπτωση που ο καταρτιζόμενος είναι άτομο με αναπηρία
  Οι αίθουσες πρέπει να έχουν επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό και επαρκή αερισμό μέσω εύχρηστων φεγγιτών ή ηλεκτρικών εξαεριστήρων ή κεντρικού συστήματος αερισμού (ανανέωσης του αέρα).
  Πρέπει επίσης να διαθέτουν κατάλληλο και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό.
  Οι πόρτες των αιθουσών πρέπει να έχουν καθαρό ελεύθερο άνοιγμα τουλάχιστον 0.90 μ. και ύψος τουλάχιστον 2.20 μ. Οι πόρτες των αιθουσών διδασκαλίας, για λόγους ασφαλείας, πρέπει να ανοίγουν από μέσα προς τα έξω.
  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για αίθουσες διδασκαλίας υπόγειοι χώροι.
  Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των αιθουσών δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.40 μ. και 2.20 μ. για οικοδομές που έχουν διαμορφωθεί πριν από τις 30-9-55. Για τους εργαστηριακούς χώρους οι διαστάσεις μπορούν να οριστούν μεγαλύτερες.
  β. Χώροι διαλειμμάτων – Κοινόχρηστοι χώροι

  Κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι και επαρκείς χώροι διαλειμμάτων. Οι χώροι διαλειμμάτων πρέπει να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμοι από τις αίθουσες διδασκαλίας. Η ελάχιστη επιφάνεια του χώρου διαλειμμάτων πρέπει να είναι 0.8 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο.

  Ως χώροι διαλειμμάτων συνυπολογίζονται οι χρησιμοποιούμενοι διάδρομοι εφ’ όσον έχουν πλάτος τουλάχιστον 1.30 μ, στεγασμένοι ελεύθεροι χώροι (υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι), οι προθάλαμοι και ασκεπείς χώροι αποκλειστικής χρήσης του φορέα επιμόρφωσης.

  Οι διάδρομοι που εξυπηρετούν διδακτικούς χώρους από τη μία πλευρά πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1.30 μ.

  Όλες οι αίθουσες πρέπει να διαθέτουν δικό τους χώρο διαλειμμάτων ανάλογο με τη δυναμικότητά τους. Ως χώροι διαλειμμάτων συνυπολογίζονται:

  α) Οι χρησιμοποιούμενοι διάδρομοι εφόσον έχουν πλάτος τουλάχιστον 1.30 μ.

  β) Στεγασμένοι ελεύθεροι χώροι (υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι)

  γ) Οι προθάλαμοι

  δ) Ασκεπείς χώροι

  Κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας και στους χώρους διαλειμμάτων πρέπει να υπάρχουν:

  Τουλάχιστον μία (1) τουαλέτα ανδρών και μία (1) τουαλέτα γυναικών, για δυναμικότητα έως και 25 ατόμων. Συνεκτιμάται η ύπαρξη προθαλάμων. Το ελάχιστο συνολικό ύψος των στηθαίων και των κιγκλιδωμάτων πρέπει να είναι 1.20 μ.
  Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών.
  κατάλληλη σήμανση των αιθουσών διδασκαλίας, των W.C., των χώρων διαλειμμάτων, των εξόδων κινδύνου κλπ. και σχεδιαγράμματα διαφυγής σε εμφανή σημεία.
  γ. Εξοπλισμός

  Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τον παρακάτω εξοπλισμό:

  Τραπέζια – καθίσματα ανά αίθουσα, αναλόγου αριθμού με τη δυναμικότητα της αίθουσας και ανάλογων προδιαγραφών με αυτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
  Ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με DVD drive, CD drive ή Combo drive,
  Διαφανοσκόπειο (overhead projector) ή μηχανή προβολής slides ή άλλη ισοδύναμη δυνατότητα
  Οθόνη προβολής
  Πίνακα
  δ. Χώροι Πρακτικής Άσκησης

  Οι χώροι πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι αίθουσες, εργαστήρια, υπηρεσίες ή επιχειρήσεις τροφίμων. Ανάλογα με την περίπτωση και τον αριθμό των καταρτιζομένων, η πρακτική άσκηση γίνεται είτε κατά τμήματα σε μία επιχείρηση είτε σε διαφορετικές επιχειρήσεις με κατάλληλους χώρους.

  στ. Εγκατάσταση θέρμανσης

  Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι χώροι διαλειμμάτων και υγιεινής πρέπει να διαθέτουν εγκατάσταση θέρμανσης.

  14. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  Μετά την περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα εκδίδονται προσωρινές βεβαιώσεις από τους φορείς εκτέλεσης σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

  ΒΕΒΑΙΩΣΗ

  Βεβαιώνεται ότι ο/η <Ονομα – Επώνυμο – Πατρώνυμο – ΑΦΜ ή ΑΔΤ), παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιπέδου 1, σύμφωνα με την ΥΑ 14708/07, διάρκειας ωρών, το οποίο υλοποίησε ο εκπαιδευτικός φορέας στ.. από …….. εως………..

  Η παρούσα βεβαίωση δεν αντικαθιστά ούτε υποκαθιστά την επίσημη βεβαίωση την οποία εκδίδει ο ΕΦΕΤ σύμφωνα με την ΥΑ 14708/07(άρθρο 9, παρ. 13).

  (Τόπος, Ημερομηνία)

  Ο υπεύθυνος

  ( Ονοματεπώνυμο

  Υπογραφή

  Σφραγίδα)

  Οι επίσημες βεβαιώσεις, μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις), θα εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ και θα αποστέλλονται απευθείας στους δικαιούχους.

  15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Από τον ιστοτόπο του ΕΦΕΤ(www.efet.gr).

  16. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Στο χώρο αυτό ο κάθε φορέας υλοποίησης παραθέτει τα στοιχεία του και δηλώνει τη διαθεσιμότητά του για εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

  Εκπαίδευση του Προσωπικού των Επιχειρήσεων Τροφίμων . Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΕΦΕΤ

  Αθήνα 22 Ιανουάριος 2013

  Ο Ε.Φ.Ε.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού 882/2004/ΕΚ και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 14708/2007 (ΦΕΚ Β’1616), ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή, σε συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία, εγκρίνει προγράμματα εκπαίδευσης του Προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων. Τα παραπάνω προγράμματα εκπονούνται από τους φορείς υλοποίησης που προβλέπονται από την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

  Εφεξής η υποβολή της αίτησης για τα προγράμματα κατάρτισης του Προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων που πρόκειται να υλοποιηθούν, από τους εκάστοτε φορείς υλοποίησης, για το 2013 και μετά θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με χρήση ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό.

  Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.efet.qr. στην ενότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η νέα εφαρμογή για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προσωπικού των Επιχειρήσεων Τροφίμων δημιουργήθηκε για να υποστηριχθεί, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η διαδικασία προετοιμασίας, υλοποίησης και έγκρισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν το προσωπικό των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210-6971611 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@efet.gr .

  Σημειώνεται ότι για να εξεταστεί η αίτηση από τον Ε.Φ.Ε.Τ., μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και την «οριστικοποίησή» της στο Σύστημα, θα πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί από τον αιτούντα. Η εκτυπωμένη αίτηση μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από την ΥΑ 14708/2007 (ΦΕΚ Β’1616), θα αποστέλλονται στην υπηρεσία μας, Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ, υπ’ όψιν Τμήματος Εκπαίδευσης.

 29. Ο/Η Span λέει:

  Χαίρετε,
  με ταλανίζει μία χρόνια υπόθεση με τον θόρυβο φούρνου που βρίσκεται σε εφπτόμενη οικοδομή.

  –Μόνωση–
  Υποψαζόμαστε ότι δεν υπάρχει ούτε κάν η στοιχειώδης μόνωση, αφού στις 04:00 ακούμε από τον τοίχο ακόμα και τις ομιλίες του φούρναρη!
  Χώρια τα τους μεταλλικούς ήχους από τα ταψιά, τον αέρα που ανοίγει (και τρυπάει το κεφάλι), κ.α..

  –Πολεοδομικά–
  Νοιώθουμε το δωμάτιο να δονείται, φανταστείτε ότι η μηχανή ζυμώματος είναι πακτωμένη στο δάπεδο!
  Πίθανόν οι 2 οικοδομές δεν έχουν κάν διαφιρετικό τοίχο και είναι ο ίδιος.

  –Συμπεριφορά–
  Ο φούρναρης, σε κάθε υπόδειξη είναι πολύ επιθετικός και ειρωνεύεται, λέγοντας ότι έχει νόμιμη άδεια και ότι όλα είναι σωστά και ελεγμένα.
  Επίσης, λέει ότι τόσοι φούρνοι στην Αθήνα, έτσι δουλεύουν.

  Παρακαλώ συμβουλέυστε με για το πώς μπορώ αν ενεργήσω.

  Ισχύουν οι διατάξεις κοινής ησυχίας για αρτοπαρασκευαστήρια?
  Ποιός ελέγχει τα πολεοδομικά αρτοπαρασκευαστηρίων?
  Μπορεί η αστυνομία να κάνει καταγραφή και να γράψει καταγγελία για όχλυση ΄τετοιου είδους?
  Έστω΄ότι η περιφέρια ενεργεί και στα βαρέα μηχανήματα μπαίνουν μονώσεις, φίλτρα κ.α., πώς μπορώ να ενεργήσω για να σταματήσουν τα χτυπήματα, πεπιεσμένος αέρας φούρνου, κ.α. που με ξυπνάνε στις 04:00?

  Ευχαριστώ πολύ.

 30. Καλημέρα

  όλα αυτά που μου αναφέρετε δεν είναι θέμα υγειονομικών Υπηρεσιών .
  Τα πολεοδομικά θα τα αναζητήσετε στην αντίστοιχη Πολεοδομία του Δήμου , τα θέματα δε θορύβου στην αρμόδια διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας . Τέλος περιβαλλοντικά προβλήματα αέριας ρύπανσης στην Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας .
  Όλα αυτά μπορείτε να τα ελέγξετε μετά από έγγραφη αναφορά σε αυτές τις Υπηρεσίες

 31. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ ΕΝΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ Κ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΘΕΤΩ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΨΩΜΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΡΤΟΥ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΟΥ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 32. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στον χρόνο απάντησης αλλά αδυνατούσα λόγω φόρτου εργασίας και επιμορφωτικών υποχρεώσεων ,

  δύσκολη ερώτηση μιας και δεν άπτεται της υγειονομικής νομοθεσίας μιας και το ψωμί εξαιτίας της σύστασής του(έλλειψη υγρασίας ) δεν κινδυνεύει από τον χρόνο μεταφοράς ώστε να αυξηθεί το μικροβιακό του φορτίο . Θεωρώ είναι θέμα Δ/νσης Εμπορίου και διατάξεων περί πλανόδιου εμπορίου . Αυτό όμως είναι προσωπική μου άποψη και για επίσημη απάντηση ρωτήστε στην υγειονομική υπηρεσία που ανήκετε .

 33. Ο/Η Dimitra Statiri λέει:

  Καλησπέρα
  Σκέφτομαι να νοικιάσω κατάστημα 7 τ.μ. με σκοπό να ανοίξω πρατήριο άρτου. Θα ήθελα να μάθω παρακαλώ εάν -1- υπάρχουν ελάχιστα τετραγωνικά και -2- εάν γίνεται να χρησιμοποιηθεί αποχωρητήριο διπλανού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (με την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη), μιας και ο χώρος είναι απαγορευτικά μικρός για να φτιάξω τουαλέτα.
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

 34. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση (ιδιαίτερα μεγάλη αυτή τη φορά). Δεν μπορώ να δώσω απάντηση δεδομένου ότι αρμόδια Υπηρεσία είναι η Δ.νση Δημόσιας Υγείας. Αυτό διότι δεν προβλέπονται μεν ελάχιστα τμ. όμως δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά και τόσο μικρά καταστήματα ιδιαίτερα μιας και όπως ρωτάτε δεν διαθέτουν αποχωρητήριο.

 35. Ο/Η Errikos Vagger λέει:

  Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για την ενημέρωση στον πολίτη μέσα απο την δουλειά που κάνετε.Ανοίγω κατάστημα παντωπολείου και οπωρολαχανοπωλείου θα ήθελα να μου πείτε αν χρειάζομαι επιπλέον κατηγορία άδειας για πώληση αυγών,κάβας (ποτά – αναψυκτικά) ,ξηρών καρπών χύμα,όσπριων χύμα καθώς και τι γίνεται με την πώληση του άρτου αλλα και άλλων ειδών του όπως τυρόπιτες (που δεν παρασκευάζοντε στον ίδιο χώρο).Ότι πρατήριο άρτου γνωρίζω μέχρι σήμερα το ψωμί είναι ασυσκεύαστο και «τυλίγεται» σε ένα χαρτί κατα την πώληση.Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 36. Καλημέρα

  όλα όσα αναφέρετε ανήκουν στην ίδια κατηγορία σύμφωνα με την νομοθεσία: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402 Β 31/12/2013 Τεύχος Β:Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

  Εκτός όμως από τις τυρόπιτες τα παρακάτω περιλαμβάνονται
  1. Οπωροπωλείο
  Κρεοπωλείο
  Παντοπωλείο
  Πτηνοπωλείο
  Αυγοπωλείο
  Ιχθυοπωλείο
  Γαλακτοπωλείο
  Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων
  Καφεκοπτείο
  10. Πρατήριο ελαίων και λιπών

  Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
  12. Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής

  13. Πρατήριο άρτου*

  14. Πρατήριο έτοιμου φαγητού

  Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προ­ϊόντων
  16. Κάβα εμφιαλωμένων ποτών

  Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας
  Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα
  Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

 37. Ο/Η Nikos G λέει:

  Καλησπέρα, έχω ένα κτίριο σε αμιγώς κατοικημένη περιοχή .Προσπάθησα να πάρω άδεια λειτουργίας για εστίαση αλλά δεν γίνεται. Μπορώ να ανοίξω πρατήριο άρτου και να πουλάω καφέδες,αλκοολούχα και πρόχειρους μεζέδες?

 38. Ο/Η ΚΥΡΙΑΚΗ λέει:

  Γεια σας
  Σε πρατήριο άρτου και ζαχαροπλαστικής μπορώ να ψήνω τυροπιτοειδη; Επίσης τι άδεια χρείαζεται για να μπορώ να παρασκευάζω η ίδια κάποια παραδοσιακά γλυκά εντος του καταστήματος μου;
  Ευχαριστω πολυ

 39. Χρειάζεται άδεια αναψυκτηρίου με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς χώρων και αδειοδότησης

 40. Πρατήριο άρτου είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται μόνον άρτος και άλλα προϊόντα αρτοποιίας και κουλουροποιίας όπως αυτά καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα Αγορανομική Νομοθεσία.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.