Α5/3010/85


 

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α5/3010/85

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων.

(ΦΕΚ 593/Β/2-10-85)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τον Α.Ν.2520/40 «περί υγειονομικών διατάξεων».

2.Το Π.Δ.544/77 «περί οργανισμού του Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών».

3.Το άρθρ.14 του Νομ.1266/82 που τροποποίησε το Νομ.400/76 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων».

4.Το Νομ.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ‘Οργανα».

5.Την Υγειονομική Δ/ξη Α1β/8577/24.8.83 «περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων κ.λ.π.».

6.Τα σχετικά έγγραφα υγειονομικών κ.λ.π. υπηρεσιών, όπου διατυπώνεται η ανάγκη λήψης μέτρων για περιορισμό των θορύβων και προστασία της Δημ. Υγείας.

7.Την αριθ.748/85 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο υγειονομικός έλεγχος και η λήψη μέτρων για προστασία της Δημ. Υγείας από θορύβους που δημιουργούνται στα κέντρα διασκέδασης κ.λ.π καταστήματα, μόνο από τη μουσική.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. «Ηχοστάθμη» ή «σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης» λέγεται το μέγεθος

PΣ2

L = 10*lg —— σε dB (A) (1)

Po2

Όπου ΡΣ είναι η ενεργός τιμή της ηχητικής πίεσης, μετρημένης με ηχόμετρο μέσω του σταθμιστικού κυκλώματος Σ(Σ= A, B, C …) και Ρο=20 μΡα η ηχητική πίεση αναφοράς. Έτσι έχουμε την «Α-ηχοστάθμη» (ή «Α-στάθμη ηχητικής πίεσης») που δίνεται με τον τύπο

PA2

LA = 10*lg —— σε dB (A) (2)

Po2

τη «Β-ηχοστάθμη», τη «C-ηχοστάθμη», κ.λπ.

_

2. «Χωρική μέση ηχοστάθμη», L,

– p12+p22+….+pn2

L= 10*lg ——————– σε dB (Σ) (3)

n*po2

Όπου po=20 μΡα και p1, p2, …pn, είναι ενεργές τιμές της ηχητικής πίεσης μετρημένες με ηχόμετρο μέσω του σταθμιστικού κυκλώματος Σ(Σ=A,B,…) σε η σημεία τυχαία κατανεμημένα σε όλο το δωμάτιο, εκτός από τις θέσεις όπου υπάρχει σημαντική επίδραση από το κοντινό πεδίο ηχητικών πηγών ή περατωτικών επιφανειών.

Δεδομένου ότι το ηχόμετρο δίνει συνήθως την τιμή της ηχοστάθμης L στο σημείο μέτρησης, ο τύπος (3) εφαρμόζεται με την πιο εύχρηστη μορφή:

L1 + L2 + …. + Ln

—– —– ——

– 1010 101010 10

L = 10lgl—————————– σε dB (Σ) (4)

n

όπου L1, L2, …,Ln οι τιμές της ηχοστάθμης στα σημεία 1, 2,…,n, αντίστοιχα. Στην εφαρμογή αυτής της Υγ.διάταξης, η μικρότερη και η μεγαλύτερη από τις τιμές L1,L2,…,Ln δεν αναμένεται να διαφέρουν πολύ και ο τύπος (4) προσεγγίζεται με τον πιο απλό τύπο:

– L1 + L2 + …. + Ln

L = ——————— σε dB (Σ) (5)

n

Δηλαδή «η χωρική μέση ηχοστάθμη» L, προσεγγίζεται με την αριθμητική μέση τιμή των L1,L2,…Ln.

3.»Ηχοαπομόνωση» D, μεταξύ δύο δωματίων είναι η διαφορά ανάμεσα στις χωρικές μέσες Α-ηχοστάθμες που δημιουργούνται στα δύο δωμάτια από τη λειτουργία πρότυπης ηχητικής πηγής στο ένα από αυτά, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι αυτής της Υγειονομικής διάταξης.

D= LS – Lr σε dB (Α) (6)

Όπου Ls είναι η χωρική μέση ηχοστάθμη στο δωμάτιο εκπομπής και Lr είναι η χωρική μέση Α-ηχοστάθμη στο δωμάτιο λήψης.

4. «Μέγιστη Α-ηχοστάθμη» Lamax είναι η ανώτατη τιμή της Α-ηχοστάθμης, που επαναλαμβάνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

5. «Αερόφερτος ήχος», είναι ο ήχος που φτάνει στα σημεία που ενδιαφέρουν μέσω του αέρα.

6. «Κτυπογενής ήχος» είναι γενικά ο ήχος που παράγεται από τη σύγκρουση δύο στερεών σωμάτων και φτάνει στα σημεία που ενδιαφέρουν μέσω στερεού και σε συνέχεια του αέρα. Στην περίπτωση κτιρίων είναι ο ήχος που παράγεται από κτυπήματα πάνω στις περατωτικές επιφάνειες του κτιρίου (π.χ. πάτωμα τοίχοι, κλπ.).

7. «Ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη» νοείται η Υγειονομική Διάταξη Αριθ.ΑΙβ./8577/83 (Φ.Ε.Κ. 526/8.9.1983 τ.Β’ 646Β/10.11.83, 672/Β/21.11.83).

Άρθρο 3.

Απαιτούμενη ηχομόνωση

Ι. Η ηχομόνωση ενός στεγασμένου Κέντρου Διασκέδασης, όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα Υγειονομική διάταξη, θεωρείται ικανοποιητική όταν η Α-ηχοστάθμη, μετρούμενη στα όρια της ιδιοκτησίας του οικοπέδου στο οποίο είναι εγκαταστημένο το Κέντρο Διασκέδασης, δεν ξεπερνά τις τιμές του Πίνακα Ι, ανάλογα με τον χαρακτήρα της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της μέτρησης η χωρική μέση Α-ηχοστάθμη, μέσα στο Κέντρο Διασκέδασης, δημιουργούμενη με μία πρότυπη ηχητική πηγή, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι αυτής της Υγειονομικής διάταξης, πρέπει να είναι 100 dB(A).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Χαρακτήρας της περιοχής Α –ηχοστάθμη DB (A)
1.Περιοχές καθαρά βιομηχανικές χωρίς κατοικίες
2.Περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο αλλά

υπάρχουν και κατοικίες

45
3.Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και αστικό

στοιχείο

40
4.Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο αλλά υπάρχουν και

βιομηχανίες

35
5.Περιοχές καθαρά κατοικιών (αστικές προαστικές ή αγροτικές) και περιοχές ειδικής προστασίας (νοσοκομείων γηροκομείων σανατορίων κλπ.) 30

 

Advertisements

3 Responses to Α5/3010/85

 1. Ο/Η Κατερίνα Οικονόμου λέει:

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για το site σας,
  θα ήθελα να ρωτήσω, αν σε ένα μπαρ υπάρχουν ταυτόχρονα 150 άτομα και το κατάστημα δεν παίζει μουσική, η οχλαγωγία αυτή τα πόσα db μπορεί να φτάσει;
  Ξεπερνά το όριο των 80 db που ορίζει ο νόμος;

  Σας ευχαριστώ πολύ,
  Κατερίνα Οικονόμου

 2. Καλησπέρα

  αυτό όμως δεν είναι θέμα υγειονομικής διάταξης αλλά αστυνομικής περί κοινής ησυχίας

 3. Ο/Η Κατερίνα Οικονόμου λέει:

  όταν όμως η αστυνομία κάνει μία ηχομέτρηση, στηρίζεται στην υγειονομική διάταξη αφού αυτή θέτει τα όρια των db. Ο θόρυβος που προκαλείται από 150 άτομα ή ακόμα και 80, δεν ξεπερνά τα 80db που πρέπει να έχει ένα κατάστημα;

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.