Το υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιμου νερού και υποχρεώσεις υπευθύνων ύδρευσης .


ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΈΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΊ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Το Θεσμικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιμου νερού περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

Την Υ2/οικ. 2600/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/Β/11.7.01) για την <ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης> σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83 /ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 πράξη (ΦΕΚ 1082/Β/14.8.01)

Την Α5/288/86 (ΦΕΚ 53Β 379Β) υγειονομική Διάταξη <περί ποιότητας πόσιμου νερού> σε εναρμόνιση οδηγίας 80/778/ΕΟΚ η οποία αναφέρεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού, στη συχνότητα των δειγματοληψιών και στις υποχρεώσεις των υπεύθυνου (για τη σύνταξη των τριετών εκθέσεων ποιότητας πόσιμου νερού για τα έτη 2002 και 2003).

Την Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξη , όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 189/68 Β, 988/74 Β) που περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις για τους υπεύθυνους ύδρευσης του νερού, καθώς και τις υποχρεώσεις τους.

Την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) Υγ. Διάταξη, που αναφέρεται στις μεθόδους απολύμανσης του νερού ύδρευσης.

Την Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/τβ/24.2.65) Υγ. Διάταξη, στην οποία προβλέπονται αποστάσεις ασφάλειας των πηγών υδροληψίας από χώρους διάθεσης λυμάτων.

Τα άρθρα 8 έως 17 του Υγειονομικού Κανονισμού, που αναφέρονται σε μέτρα προστασίας πηγών υδροληψίας και συστημάτων ύδρευσης.

Την Β1/οικ. 5508/98 Υπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στην αναγνώριση των Πανεπιστημιακών εργαστηρίων των Ιατρικών Σχολών, Θες/νικης, Ιωαννίνων, Πατρών, Κρήτης και Αθηνών, ως Κέντρα Αναφοράς ελέγχου νερών κ.λπ.

Την Α5/2280/85 (ΦΕΚ 720/τ.β/13.12.83) Υγ. Διάταξη, με την οποία ρυθμίζονται θέματα ΄προστασίας των πηγών υδροληψίας της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας (λίμνες και υδραγωγεία Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου), υπό υπέρμετρη ρύπανση και θεσπίζονται διάφοροι περιορισμοί και ζώνες προστασίας.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η παράγραφος 1.1 του άρθρου 4 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης έχει καταργηθεί, καθόσον ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται τρεις κατηγορίες επιφανειακών νερών, που προορίζονται για πόσιμα (Α1, Α2,Α3) και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη απαιτούμενη ελάχιστη επεξεργασία.)

 οι υποχρεώσεις σας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού που παρέχετε στους Δημότες σας είναι οι παρακάτω :

Υποχρεώσεις υπευθύνων ύδρευσης

Υπεύθυνοι ύδρευσης (πρώτος βαθμός ευθύνης)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Υ2/2600/01ΚΥΑ και το άρθρο 9 της Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξης Υπεύθυνοι ύδρευσης είναι :

 • Για τις υδρεύσεις Δήμων η  Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 <Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα> (ΦΕΚ 168Α), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν. 1416/84 (λ.χ. Δ.Ε.Υ.Α.)
 • για τις βιομηχανίες, ιδρύματα κ.λπ., , τα οποία διαθέτουν δική τους ύδρευση οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους.
 • για τις βιομηχανίες, που βρίσκονται εγκατεστημένες μέσα σε βιομηχανικές περιοχές που διαθέτουν κεντρικό δίκτυο ύδρευσης η ΕΤΒΑ
 • για τις ιδιωτικές υδρεύσεις οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των εγκαταστάσεων ύδρευσης.

Οι ως άνω Υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο και υποχρεούνται :

 • να θέτουν στην διάθεση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών το αρχείο υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, το ημερολόγιο ύδρευσης (που οφείλουν να τηρούν), καθώς και κάθε πληροφορία και στοιχείο που αφορά στην εκλογή της πηγής υδροληψίας, και την μελέτη κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, και το χρησιμοποιούμενο προσωπικό.
 • να γνωστοποιούν αμέσως στην Δ/νση Υγείας της Ν.Α. κάθε υγειονομικό κίνδυνο που εμφανίζεται, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την εξουδετέρωσή του.
 • να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και οδηγίες των οικείων Υπηρεσιών υγείας.
 • να διενεργούν την προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) Υγ. Διάταξη υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για υδρεύσεις, που εξυπηρετούν οικισμούς άνω των 3000 κατοίκων.
 • να αναθέσουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο (με μόνιμο αναπληρωτή του για τις περιπτώσεις απουσίας του), την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού απολύμανσης του πόσιμου νερού για τη σωστή εφαρμογή της απολύμανσης. Τα ονόματα των ως άνω προσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) θα αποστέλλονται εγγράφως στην Δ/νση υγείας της Ν.Α., η οποία μπορεί να μην τα εγκρίνει και να ζητήσει την αντικατάστασή τους, εφόσον κριθούν ανεπαρκή για την εργασίας αυτή. Τα ως άνω στοιχεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην οικεία Περιφέρεια.
 • να τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου, οι οποίες θα γίνονται με συχνότητες που καθορίζονται στην ΥΜ/5673/57 (ΕΚ 5/58) Υγ. Διάταξη και προσδιορίζεται με τη μέθοδο DPD (χρωματομετρική) και όχι της ορθοτολιδίνης.
 • να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολοκλήρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. Προς τούτο πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας.

Ένα ποσοστό των δειγμάτων πρέπει να λαμβάνεται από σταθερό σημεία (αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης) ως επίσης και σε μέρη όπου υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν. Άλλα δείγματα να λαμβάνονται τυχαίο στο δίκτυο μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα πολυσύχναστα κτίρια λ.χ. νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες θέσεις που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κινδύνου μόλυνσης λ.χ. διακλαδώσεις, σημεία υποπίεσης. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην Δ/νση υγείας, της Ν.Α. προς έγκριση, μαζί με την κατάλληλη απεικόνιση σε σχέδια των σημείων δειγματοληψίας, και κοινοποιούνται στις Περιφέρειες.

Για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1. Οι όροι <υποχρεωτικές> και <ενδεικτικές> παράμετροι αναφέρονται στην έννοια των τιμών των αντίστοιχων παραμέτρων και ειδικότερα ότι :

α. στις υποχρεωτικές παραμέτρους οι ανώτατες τιμές τους, είναι αυστηρότητα καθορισμένες και οποιαδήποτε υπέρβασή τους πρέπει να ανακοινώνεται στο κοινό και να διακόπτεται (υπό προϋποθέσεις) αμέσως η παροχή του νερού.

β. στις ενδεικτικές παραμέτρου η υπέρβαση της ανώτατης τιμής είναι δυνατόν να επιτραπεί ανάλογα με το χρονικό διάστημα έκθεσης, την ομάδα πληθυσμού, το ποσοστό (%) υπέρβασης και μόνον μετά από τη σύμφωνη γνώμη των συναρμοδίων Αρχών.

2. Οι όροι <δοκιμαστική>, <ελεγκτική> , Άλλα και <συμπληρωματική> παρακολούθηση, αναφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις στους <υπεύθυνους> και η διαφοροποίηση τους συνίσταται κυρίως στη συχνότητα παρακολούθησης.

Συγκεκριμένα οι παράμετροι της δοκιμαστικής παρακολούθησης ελέγχονται σε τακτική βάση οι παράμετροι της <ελεγκτικής> με πιο αραιά συχνότητα και πάντοτε σε συσχετισμό με τον πληθυσμό της υδρευόμενης περιοχή ς(Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας Β1 της Υ2/2600/01), ενώ οι παράμετροι της <συμπληρωματικής>, ελέγχονται με την συχνότητα που καθορίζεται από τις συναρμόδιες Αρχές.

3.- Ως σημείο δειγματοληψίας καθορίζεται η βρύση του καταναλωτή που χρησιμοποιείται για παροχή ποσίμου νερού.

Ως σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της ποιότητας πόσιμου νερού λαμβάνεται ο υδροδοτούμενος πληθυσμός ανά μονάδα υδροδότησης (π.χ. δεξαμενή), στην οποία η ποιότητα του νερού είναι ομοιόμορφη και όχι αναγκαστικά ο πληθυσμός ενός Δημ. Διαμερίσματος, ή Δήμου, ο οποίος πιθανόν υδροδοτείται από περισσότερες της μιας παροχών, με ανομοιόμορφη ποιότητα πόσιμου νερού.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Οι εργαστηριακές αναλύσεις για την δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους υπεύθυνους (ΟΤΑ, Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ.):

α. σε οργανωμένα εργαστήρια των Ο.Τ.Α., Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και

β. σε ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια και εφόσον όλα τα ανωτέρω πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ και με συχνότητα που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ της προαναφερόμενης ΚΥΑ, σε συνάρτηση

·         με το είδος της παρακολούθησης (δοκιμαστική ή ελεγκτική)

·         με την παροχή του πόσιμου νερού ή του υδρευόμενου πληθυσμού.

ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Η καταλληλότητα των υλικών (σωληνώσεων,κλπ.)σε επαφή με το πόσιμο νερό, ρυθμίζεται από το αρθ. 10 της Υ2/2600/01 ΚΥΑ και η ανώτατη επιτρεπόμενη συγκέντρωση του στοιχείων που προκύπτουν από μετανάστευση στο πόσιμο νερό θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/01, (ΦΕΚ 892/Β/11.7.01) <Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης>,) η οποία έχει εκδοθεί σε εναρμόνιση με την οδηγία 98/93 της Ε.Ε. και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ.

Αναλυόμενες παράμετροι

1. Δοκιμαστική παρακολούθηση

Σκοπός της δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται, σε τακτική βάση, στοιχεία για την οργανοληπτική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας του πόσιμου ύδατος (ιδίως της απολύμανσης) εφόσον γίνεται, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τηρεί τις σχετικές παραμετρικές τιμές της παρούσας Απόφασης.

Οι ακόλουθες παράμετροι υπόκεινται σε δοκιμαστική παρακολούθηση. Οι συναρμόδιες αρχές μπορούν να προσθέτουν και άλλες παραμέτρους στον πίνακα αυτόν εάν το κρίνουν σκόπιμο.

Αργίλιο (σημείωση 1)

Αμμώνιο

Χρώμα

Αγωγιμότητα

Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) (σημείωση 2)

Εscherichia coli (Ε. coli)

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου

Σίδηρος (σημείωση 1)

Νιτρώδη (σημείωση 3)

Οσμή

Pseudomonas aeruginosa (σημείωση 4)

Γεύση

Αριθμός αποικιών σε 22ο C και 37ο C

Κολοβακτηριοειδή

Θολότητα

Υπολειμματικό χλώριο (σημείωση 5)

Σημείωση 1: Απαιτείται μόνον όταν χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό(*).

Σημείωση 2: Απαιτείται μόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό (*).

Σημείωση 3: Απαιτείται μόνον όταν για την απολύμανση γίνεται χλωραμίνωση (*).

Σημείωση 4: Απαιτείται μόνον για νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία.

Σημείωση 5: Απαιτείται μόνον όταν για την απολύμανση χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης

(*) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παράμετροι περιλαμβάνονται στον πίνακα της ελεγκτικής παρακολούθησης.

2. Ελεγκτική παρακολούθηση

Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όλες οι παραμετρικές τιμές της παρούσας Απόφασης. Όλες οι παράμετροι που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, υπόκεινται σε ελεγκτική παρακολούθηση, εκτός αν οι συναρμόδιες αρχές αποφανθούν, για χρονική περίοδο που καθορίζουν οι ίδιες, ότι μια παράμετρος δεν υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί σε μια δεδομένη παροχή νερού σε συγκεντρώσεις οι οποίες θα δημιουργούσαν κίνδυνο παραβίασης της αντίστοιχης παραμετρικής τιμής. Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για τις παραμέτρους σχετικά με την ραδιενέργεια, οι οποίες, υπό όρους των σημειώσεων 8, 9 και 10 του παραρτήματος Ι μέρος Γ, παρακολουθούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις παρακολούθησης που θεσπίζονται με διαδικασία της Ευρ. Επιτροπής.

3. Συμπληρωματική παρακολούθηση

Στα πλαίσια των προβλεπομένων στην παρ. 5 του άρθρου 7 προκειμένου να συμπληρωθεί ανάλογα με τις ανάγκες, η εξέταση ποιότητας του πόσιμου νερού είναι σκόπιμο να ερευνηθούν μεταξύ των άλλων εκτός από τις παραμέτρους του Παραρτήματος Ι και

α) τα ακόλουθα παθογόνα βακτήρια:

– Σαλμονέλλες

– Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι,

– Βακτηριοφάγοι των κοπράνων

– Ιοί των εντέρων

– Ε. coli Ο:157

– Καμπυλοβακτηρίδιο

β) οι ακόλουθοι οργανισμοί:

– παρασιτικοί οργανισμοί (π.χ. Κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia)

– φύκη

– άλλα μορφοποιημένα στοιχεία (ζωάρια)

Για τις ανωτέρω παραμέτρους των εδαφίων α) και β) της παρούσας παραγράφου η παραμετρική τιμή είναι μηδενική

γ) οι ακόλουθες χημικές παράμετροι:

Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις
PCB’s-PCT’s 0,500,10 μg/lμg/l Άθροισμα συγκεντρώσεων Μεμονωμένη ουσία
Άργυρος 10 μg/l
Φαινολικές ενώσεις (πλην πενταχλωροφαινόλης) 0,50 μg/l
Υδρογονάθρακες εν διαλύσει ή εν γαλακτώματι – Ορυκτέλαια 10 μg/l
Επιφανειοδραστικοί παράγοντες 200 μg/l
Φωσφόρος (Ρ2Ο5) 5 mg/l
Ξηρό υπόλειμμα 1500 mg/l
Κάλιο 12 mg/l
Υδρόθειο Μη ανιχνεύσιμο οργανοληπτικά

Η συμπληρωματική παρακολούθηση είναι δυνατόν να συμπληρώνεται κατάλληλα με πρόσθετες παραμέτρους σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7. Η συχνότητα της συμπληρωματικής παρακολούθησης καθορίζεται από τις συναρμόδιες αρχές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (3)

Ανάλυση Ε1 Ανάλυση Ε2 Ανάλυση Ε3 Ανάλυση Ε4
Όγκος νερού που παράγεται ή διανέμεται m3/ημέρα Πληθυσμός που τροφοδοτείται (βάσει υπολογισμού 200/ημέρα ανά κάτοικο) Αριθμός δειγματοληψιών/έτος Αριθμός δειγματοληψιών / έτος Αριθμός δειγματοληψιών / έτος  Συχνότητα που θα καθορισθείαπό την αρμόδια αρχή ανάλογα με την ειδική περίπτωση
1001000

2000

10000

20000

30000

60000

100000

200000

1000000

5005000

10000

50000

100000

150000

300000

500000

1000000

5000000

(1)(1)

12

60

120

180

360(2)

360(2)

360(2)

360(2)

(1)(1)

3

ύ

12

18

36

60

120(2)

120(2)

(1)(1)

(1)

1

2

3

6

10

20(2)

20(2)

 

22 Responses to Το υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιμου νερού και υποχρεώσεις υπευθύνων ύδρευσης .

 1. Ο/Η Ελένη λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να με διαφωτίσετε, στην περιοχή μου, χωριό 3.000 κατοίκων στην περιοχή της Ημαθίας, λόγω αλλαγής του δικτύου ύδρευσης, από το καλοκαίρι και μέχρι σήμερα, κόβεται το νερό από τις 8.00- 17.00. Το τελευταίο διάστημα έχουν παρουσιαστεί πάρα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας και είμαι βέβαιη ότι οφείλεται σε μόλυνση του νερού (αν και δεν μπορώ να το αποδείξω αυτή τη στιγμή με επίσημα έγγραφα). Ήθελα να σας ρωτήσω τι ενέργειες μπορώ να κάνω ώστε τουλάχιστον να υπάρξει ένας έλεγχος ωστέ να μην φτάσουμε στο σημείο να εμφανιστούν και ηπατίτιδες. Ποιος εποπτεύει την ποιότητα του νερού πέρα από τον υπεύθυνο που είναι στο τοπικό διαμέρισμα; Σε ποια υπηρεσία να απευθυνθώ (ίσως στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας); Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 2. Καλημέρα

  αρμόδια Υπηρεσία για δευτεροβάθμιο έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού είναι η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής ενότητας
  Υποχρεώσεις υπευθύνων ύδρευσης

  Υπεύθυνοι ύδρευσης (πρώτος βαθμός ευθύνης)

  Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Υ2/2600/01ΚΥΑ και το άρθρο 9 της Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξης Υπεύθυνοι ύδρευσης είναι :

  Για τις υδρεύσεις Δήμων η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 (ΦΕΚ 168Α), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν. 1416/84 (λ.χ. Δ.Ε.Υ.Α.)
  για τις βιομηχανίες, ιδρύματα κ.λπ., , τα οποία διαθέτουν δική τους ύδρευση οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους.
  για τις βιομηχανίες, που βρίσκονται εγκατεστημένες μέσα σε βιομηχανικές περιοχές που διαθέτουν κεντρικό δίκτυο ύδρευσης η ΕΤΒΑ
  για τις ιδιωτικές υδρεύσεις οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των εγκαταστάσεων ύδρευσης.
  Οι ως άνω Υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο και υποχρεούνται :

  να θέτουν στην διάθεση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών το αρχείο υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, το ημερολόγιο ύδρευσης (που οφείλουν να τηρούν), καθώς και κάθε πληροφορία και στοιχείο που αφορά στην εκλογή της πηγής υδροληψίας, και την μελέτη κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, και το χρησιμοποιούμενο προσωπικό.
  να γνωστοποιούν αμέσως στην Δ/νση Υγείας της Ν.Α. κάθε υγειονομικό κίνδυνο που εμφανίζεται, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την εξουδετέρωσή του.
  να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και οδηγίες των οικείων Υπηρεσιών υγείας.
  να διενεργούν την προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) Υγ. Διάταξη υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για υδρεύσεις, που εξυπηρετούν οικισμούς άνω των 3000 κατοίκων.
  να αναθέσουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο (με μόνιμο αναπληρωτή του για τις περιπτώσεις απουσίας του), την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού απολύμανσης του πόσιμου νερού για τη σωστή εφαρμογή της απολύμανσης. Τα ονόματα των ως άνω προσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) θα αποστέλλονται εγγράφως στην Δ/νση υγείας της Ν.Α., η οποία μπορεί να μην τα εγκρίνει και να ζητήσει την αντικατάστασή τους, εφόσον κριθούν ανεπαρκή για την εργασίας αυτή. Τα ως άνω στοιχεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην οικεία Περιφέρεια.
  να τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου, οι οποίες θα γίνονται με συχνότητες που καθορίζονται στην ΥΜ/5673/57 (ΕΚ 5/58) Υγ. Διάταξη και προσδιορίζεται με τη μέθοδο DPD (χρωματομετρική) και όχι της ορθοτολιδίνης.
  να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολοκλήρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. Προς τούτο πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας.
  Ένα ποσοστό των δειγμάτων πρέπει να λαμβάνεται από σταθερό σημεία (αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης) ως επίσης και σε μέρη όπου υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν. Άλλα δείγματα να λαμβάνονται τυχαίο στο δίκτυο μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα πολυσύχναστα κτίρια λ.χ. νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες θέσεις που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κινδύνου μόλυνσης λ.χ. διακλαδώσεις, σημεία υποπίεσης. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην Δ/νση υγείας, της Ν.Α. προς έγκριση, μαζί με την κατάλληλη απεικόνιση σε σχέδια των σημείων δειγματοληψίας, και κοινοποιούνται στις Περιφέρειες.

 3. Ο/Η Γιώργος Τομαδάκης λέει:

  Καλή σας χρονιά και συγχαρητήρια για την αξιόλογη προσπάθεια σας. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα, αν ειναι δυνατόν, να υποβάλλω. Στην περιοχή όπου ζω (ορεινός όγκος δυτικής Θρυπτής στον νομό Λασιθίου) υπάρχουν πηγές απο όπου πίνουν νερό πολλοί επισκέπτες όπως επίσης και δίκτυο στο ίδιο τον οικισμό της Θρυπτής. Υπάρχουν καταγγελίες για μόλυνση του νερού (ιδιαίτερα την περίοδο των βροχών) απο κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και απο περιττώματα χιλιάδων ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων που βόσκουν στίς ως άνω περιοχές.
  α)Καθορίζεται απο τον νόμο υποχρεωτική απόσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων απο πηγές?
  β) Δεν θα έπρεπε ο Δήμος ή η Περιφέρεια να ελέγχει και αυτά τα νερά?
  Στήν ιστοσελίδα του αρμόδιου Δήμου υπάρχουν αναρτημένες οι αναλύσεις νερού απο όλες τις περιοχές πλήν αυτής ακριβώς. Μπορώ ως ιδιώτης να τους υποχρεώσω να μου γνωστοποιήσουν τίς αναλύσεις εφόσον έχουν γίνει ή να τους ζητήσω να τις κάνουν?

 4. Καλημέρα

  θα επισκεφτείτε τις συναδέλφισσες Επόπτριες Δημόσιας Υγείας της ΠΕ ΛΑσιθίου και θα σας ενημερώσουν . Ο Νόμος προβλέπει ότι ο Δήμος είναι αρμόδιος.

  Το υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιμου νερού και υποχρεώσεις υπευθύνων ύδρευσης .

  Οι υποχρεώσεις σας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού που παρέχετε στους Δημότες σας είναι οι παρακάτω :

  Υποχρεώσεις υπευθύνων ύδρευσης

  Υπεύθυνοι ύδρευσης (πρώτος βαθμός ευθύνης)

  Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Υ2/2600/01ΚΥΑ και το άρθρο 9 της Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξης Υπεύθυνοι ύδρευσης είναι :

  Για τις υδρεύσεις Δήμων η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 (ΦΕΚ 168Α), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν. 1416/84 (λ.χ. Δ.Ε.Υ.Α.)
  για τις βιομηχανίες, ιδρύματα κ.λπ., , τα οποία διαθέτουν δική τους ύδρευση οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους.
  για τις βιομηχανίες, που βρίσκονται εγκατεστημένες μέσα σε βιομηχανικές περιοχές που διαθέτουν κεντρικό δίκτυο ύδρευσης η ΕΤΒΑ
  για τις ιδιωτικές υδρεύσεις οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των εγκαταστάσεων ύδρευσης.
  Οι ως άνω Υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο και υποχρεούνται :

  να θέτουν στην διάθεση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών το αρχείο υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, το ημερολόγιο ύδρευσης (που οφείλουν να τηρούν), καθώς και κάθε πληροφορία και στοιχείο που αφορά στην εκλογή της πηγής υδροληψίας, και την μελέτη κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, και το χρησιμοποιούμενο προσωπικό.
  να γνωστοποιούν αμέσως στην Δ/νση Υγείας της Ν.Α. κάθε υγειονομικό κίνδυνο που εμφανίζεται, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την εξουδετέρωσή του.
  να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και οδηγίες των οικείων Υπηρεσιών υγείας.
  να διενεργούν την προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) Υγ. Διάταξη υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για υδρεύσεις, που εξυπηρετούν οικισμούς άνω των 3000 κατοίκων.
  να αναθέσουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο (με μόνιμο αναπληρωτή του για τις περιπτώσεις απουσίας του), την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού απολύμανσης του πόσιμου νερού για τη σωστή εφαρμογή της απολύμανσης. Τα ονόματα των ως άνω προσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) θα αποστέλλονται εγγράφως στην Δ/νση υγείας της Ν.Α., η οποία μπορεί να μην τα εγκρίνει και να ζητήσει την αντικατάστασή τους, εφόσον κριθούν ανεπαρκή για την εργασίας αυτή. Τα ως άνω στοιχεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην οικεία Περιφέρεια.
  να τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου, οι οποίες θα γίνονται με συχνότητες που καθορίζονται στην ΥΜ/5673/57 (ΕΚ 5/58) Υγ. Διάταξη και προσδιορίζεται με τη μέθοδο DPD (χρωματομετρική) και όχι της ορθοτολιδίνης.
  να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολοκλήρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. Προς τούτο πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας.
  Ένα ποσοστό των δειγμάτων πρέπει να λαμβάνεται από σταθερό σημεία (αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης) ως επίσης και σε μέρη όπου υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν. Άλλα δείγματα να λαμβάνονται τυχαίο στο δίκτυο μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα πολυσύχναστα κτίρια λ.χ. νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες θέσεις που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κινδύνου μόλυνσης λ.χ. διακλαδώσεις, σημεία υποπίεσης. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην Δ/νση υγείας, της Ν.Α. προς έγκριση, μαζί με την κατάλληλη απεικόνιση σε σχέδια των σημείων δειγματοληψίας, και κοινοποιούνται στις Περιφέρειες.

  Για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  1. Οι όροι και παράμετροι αναφέρονται στην έννοια των τιμών των αντίστοιχων παραμέτρων και ειδικότερα ότι :

  α. στις υποχρεωτικές παραμέτρους οι ανώτατες τιμές τους, είναι αυστηρότητα καθορισμένες και οποιαδήποτε υπέρβασή τους πρέπει να ανακοινώνεται στο κοινό και να διακόπτεται (υπό προϋποθέσεις) αμέσως η παροχή του νερού.

  β. στις ενδεικτικές παραμέτρου η υπέρβαση της ανώτατης τιμής είναι δυνατόν να επιτραπεί ανάλογα με το χρονικό διάστημα έκθεσης, την ομάδα πληθυσμού, το ποσοστό (%) υπέρβασης και μόνον μετά από τη σύμφωνη γνώμη των συναρμοδίων Αρχών.

  2. Οι όροι , , Άλλα και παρακολούθηση, αναφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις στους και η διαφοροποίηση τους συνίσταται κυρίως στη συχνότητα παρακολούθησης.

  Συγκεκριμένα οι παράμετροι της δοκιμαστικής παρακολούθησης ελέγχονται σε τακτική βάση οι παράμετροι της με πιο αραιά συχνότητα και πάντοτε σε συσχετισμό με τον πληθυσμό της υδρευόμενης περιοχή ς(Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας Β1 της Υ2/2600/01), ενώ οι παράμετροι της , ελέγχονται με την συχνότητα που καθορίζεται από τις συναρμόδιες Αρχές.

  3.- Ως σημείο δειγματοληψίας καθορίζεται η βρύση του καταναλωτή που χρησιμοποιείται για παροχή ποσίμου νερού.

  Ως σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της ποιότητας πόσιμου νερού λαμβάνεται ο υδροδοτούμενος πληθυσμός ανά μονάδα υδροδότησης (π.χ. δεξαμενή), στην οποία η ποιότητα του νερού είναι ομοιόμορφη και όχι αναγκαστικά ο πληθυσμός ενός Δημ. Διαμερίσματος, ή Δήμου, ο οποίος πιθανόν υδροδοτείται από περισσότερες της μιας παροχών, με ανομοιόμορφη ποιότητα πόσιμου νερού.

 5. Εδώ πλέον υφίσταται καί το ευρύτερο μείζον ερώτημα: τί επιπτώσεις προκύπτουν μέσω της χλωριώσεως καί φθοριώσεως των υδάτων, επί της ανθρωπίνης υγείας, προϊόντος του χρόνου; Λόγου χάριν, όσον αφορά τις ασθένειες, μέσω της χλωριώσεως καί φθοριώσεως των υδάτων, πόσον αυξήθησαν τα διάφορα περιστατικά, όσον αφορά τους καρκίνους, τις ακρωτηριάσεις ανθρωπίων οργάνων, τους θανάτους κ.λ.π.; Επί αυτού υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία; Εφ’ όσον υπάρχουν, οι πολίτες καί οι πολίτιδες, ποιόν ακριβώς θα πρέπει να μηνύσουν; Τους υπογράψαντες/τις υπογράψασες καί υπερψηφίσαντες/υπερψηφίσασες τους επιμάχους νόμους ή τους διευθυντές/τις διευθύντριες καί τους διευθύνοντες/τις διευθύνουσες συμβούλους, προέδρους κ.λ.π. των επιμάχων εταιρειών; Ή μήπως αμφοτέρους; Εδώ απαιτώ σαφέστατες απαντήσεις άνευ αχρήστων ηθικολογιών, κατά το Δελφικόν Παράγγελμα «Σοφόν το σαφές».-

 6. Ο/Η Νικόλας λέει:

  Το υπολειμματικό χλώριο σε συγκέντρωση εντός των νομοθετικών ορίων δεν είναι βιοσυσσορευτικό. Αν ωστόσο έχεις αποδείξεις ότι είναι, κινήσου νομικά με γνώμονα την δημόσια υγεία. Επίσης παρουσίασε έναν τρόπο που θα διασφαλίζεται η ‘μικροβιολογική σταθερότητα’ του νερού απουσία χλωρίου και μετά ψάξε για μηνύσεις..

 7. Ο/Η Theofanis Trempolitis λέει:

  Καλημέρα Κύριε Παπαδάκη,μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω,όσον αφορά το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ του δήμου Πέλλας στον οποίο ανήκω,μου έχουν κάνει χρέωση 547 ευρώ στο υπόλοιπο αλλά πουθενά δεν αναγράφουν τον λόγο για τον οποίο χρεώθηκε αυτό το ποσό,παρά μόνο το ποσό του τετραμήνου που ανέρχεται στα 55,60€.Ζήτησαν από τον αρμόδιο προϊστάμενό έγγραφο στο οποίο να εξηγεί για ποιον λόγο γίνεται η χρέωση και να μου δώσει αναλυτική καρτέλα με τους λογαριασμούς χρεώσεων και πιστώσεων και μου απάντησε ότι είναι αδύνατο.Ποιές ενέργειες θα πρέπει να ακολουθήσει ώστε να μου μειωθεί το ποσό ως έλλειψη αναλυτικών στοιχείων και ποσού χρέωσης χωρίς την απαραίτητη αιτιολογία;Σας Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 8. Καλημέρα

  δυστυχώς πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο να σας δικαιολογήσει το ποσό μιας και δεν άπτεται της υγειονομικής νομοθεσίας.

 9. Ο/Η Alexios Tsagkarakis λέει:

  Κύριε Παπαδάκη σε κάποιες περιοχές , το πόσιμο νερό δεν είναι αρκετό, ή και εφικτό για την τροφοδοσία τουριστικών μονάδων ή καταλυμάτων. Ωστόσο υπάρχει άφθονο νερό για αγροτική χρήση. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το δεύτερο, μετά από ιδιωτική επεξεργασία και θετικά χημικά αποτελέσματα ?

 10. Καλησπέρα

  όπως καταλαβαίνετε άλλο η αγροτική χρήση (άρδευση) και άλλο το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Για την χρήση νερού από ιδιώτες απαιτείται αρχικά άδεια χρήσης νερού (Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης) και φυσικά να πληροί όλες τις προδιαγραφές που η Εθνική Νομοθεσία επιβάλει: Υ2/οικ. 2600/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/Β/11.7.01) για την σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83 /ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 πράξη (ΦΕΚ 1082/Β/14.8.01)

 11. Ο/Η Noble Redman λέει:

  Κύριε Παπαδάκη ήθελα να ρωτήσω αν επιτρέπεται σε ένα δίκτυο ύδρευσης πόσιμου νερού η χρίση γεώτρησης απευθείας στον κεντρικό αγωγό. Από όσο γνωρίζω τα νερά ενός δικτύου πρέπει να συλλέγονται στην κεντρική δεξαμενή και αφού χλωριώνονται να κατανέμονται ομοιόμορφα στους καταναλωτές. Μήπως ξέρετε σε πια νομοθεσία αναφέρεται αυτό;

 12. Ο/Η Noble Redman λέει:

  γιατί δεν μπορώ να σχολιάσω;

 13. Ο/Η Noble Redman λέει:

  Μια ερώτηση ακόμη. Οι υδρομαστεύσεις των πηγών δεν πρέπει να είναι προστατευμένες τουλάχιστον με μια περίφραξη στα 10-15 μέτρα απόσταση γύρω γύρω ώστε να μην πηγαίνουν ζώα και αφήνουν τα κόπρανα δίπλα και πάνω στις υδρομαστεύσεις; Δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης με όλα αυτά τα κόπρανα τόσο κοντά στις υδρομαστεύσεις; Αν ένα ζώο ψοφήσει στην υδρομάστευση δεν θα μολυνθεί το νερό; Υπάρχει νομοθεσία για την προστασία των υδρομαστεύσεων και των πηγών ύδρευσης;

 14. Καλημέρα
  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω
  .

  Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892 τ. Β /11-7-2001
  Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του
  Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998

  Κατά την έννοια της παρούσας νοούνται ως:
  1. «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»: α) το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από
  επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις,
  ανεξάρτητα από την προέλευσή του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από βυτίο, ή σε
  φιάλες ή δοχεία.
  β) το νερό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για την παρασκευή,
  επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών, που προορίζονται για ανθρώπινη
  κατανάλωση Κατά την έννοια των ανωτέρω το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», δεν εντάσσεται στην
  έννοια του τροφίμου, παρέχεται με υποχρέωση της Πολιτείας σε όλους τους πολίτες της επικράτειας
  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΠΟΣΙΜΟ & ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ
  Σελίδα 87 από 394
  ως «δημόσιο αγαθό», μη υπαγόμενο στους κανόνες της αγοράς και διέπεται από τους νόμους της
  υγειονομικής μηχανικής.
  2. «οικιακές χρήσεις»: χρήσεις του νερού, κατά τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον
  ανθρώπινο οργανισμό

  1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους δυνάμει άλλων κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων, οι
  αρμόδιες Αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης
  κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό. Για τους σκοπούς των ελαχίστων απαιτήσεων της παρούσας Υγ.
  Διάταξης, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό εφόσον:
  α) είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε ουσιών, σε αριθμούς και
  συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και
  β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, και εφόσον σύμφωνα με τις
  σχετικές διατάξεις των άρθρων 5 έως 8 και 10, οι αρμόδιες Αρχές λαμβάνουν, όλα τα αναγκαία μέτρα
  προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης συμμορφούται προς τις
  απαιτήσεις της παρούσας διάταξης.
  2. Οι αρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας
  διάταξης δεν οδηγούν, σε καμιά περίπτωση, σε άμεση ή έμμεση υποβάθμιση της σημερινής ποιότητας
  του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στο μέτρο που αυτό αφορά την προστασία της ανθρώπινης
  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΠΟΣΙΜΟ & ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ
  Σελίδα 88 από 394
  υγείας, ούτε σε αύξηση της ρύπανσης του νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πόσιμου
  νερού.
  [ΤΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ]
  Άρθρο 5 Ποιοτικές προδιαγραφές
  Οι τιμές των παραμέτρων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθορίζονται στο παράρτημα Ι.
  Ειδικότερα όσον αφορά τις παραμέτρους του παραρτήματος Ι μέρος Γ, οι τιμές αυτές καθορίζονται
  μόνον για λόγους παρακολούθησης και για την τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 8.
  Άρθρο 6 Σημείο τήρησης
  1. Οι παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5, πρέπει να τηρούνται:
  α) για το νερό που παρέχεται από το δίκτυο διανομής, στο σημείο, εντός του κτιρίου ή της κτιριακής
  εγκατάστασης, στο οποίο βγαίνει από τη βρύση, που χρησιμοποιείται συνήθως για παροχή νερού
  ανθρώπινης κατανάλωσης
  β) για το νερό που παρέχεται από βυτίο, στο σημείο όπου το νερό εξέρχεται από το βυτίο
  γ) για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση, στο σημείο στο οποίο το νερό
  τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία
  δ) για το νερό που χρησιμοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων, στο σημείο όπου το νερό
  χρησιμοποιείται στην επιχείρηση
  2. (τροποποιήθηκε από την Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 ΦΕΚ 630 Β/26-4-2007)
  [ΑΡΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ]
  Στην περίπτωση του νερού της παραγράφου 1 εδάφιο (α), οι αρμόδιες Αρχές τεκμαίρεται ότι πληρούν
  τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, του άρθρου 4 και του άρθρου 8 παράγραφος 2, εφόσον είναι
  δυνατόν να αποδειχθεί ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται σύμφωνα με το
  άρθρο 5, οφείλεται στο οικιακό σύστημα διανομής ή στην συντήρησή του, εξαιρουμένων όμως των
  κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων όπου το νερό παρέχεται στο κοινό, όπως στα σχολεία, τα
  νοσοκομεία και τα εστιατόρια, για τα οποία ο υπεύθυνος ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

 15. Ο/Η Ελενα Ανδρέας λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλημερα. Μενω σε περιοχη της Αττικης που υδροδοτειται μισο απο Ευδαπ και μισο απο πηγες του χωριου.Οταν εχουν προβλημα στην παραλια του χωριου κοβουν το νερο απροειδοπιητα για να το χορηγησουν εκει μεχρι να γεμισουν οι δεξαμενες. Μου κοβουν το νερο τωρα το καλοκαιρι 2 φορες την εβδομαδα χωρις να ενημερωθω …..νομικα τι μπορω να κανω γι αυτο? Επισης αν το χωριο ειναι κατω των 2οοο κατοικων πως θα ξερω οτι καθαρισζουν το νερο επαρκως για να μπορω να καταναλωσω?

 16. Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892/Β/11-7-2001
  Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998.

  Υπεύθυνοι» για τη συμμόρφωση της ποιότητας και της μόνιμης παροχής υγιεινού νερού είναι για τις υδρεύσεις Δήμων ή Κοινοτήτων, ο φορέας λειτουργίας του δικτύου (Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι Δ & Κ, ΔΕΥΑ, Εταιρείες Ύδρευσης κ.λ.π).

 17. Ο/Η thanasix λέει:

  Καλησπέρα σας κύριε Παπαδάκη,

  Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο:
  http://www.kedke.gr/uploads2010/ypourgeioygeias_poiothtaposimoyydatos_16092010.pdf

  στην ενότητα «Υποχρεώσεις υπευθύνων ύδρευσης», υπάρχει και μία τελευταία υποχρέωση, η οποία δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο. Η υποχρέωση είναι:
  «Να παρέχουν στους καταναλωτές στοιχεία της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν, τα οποία κατά προτίμηση θα είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω διαδικτύου ή σε άλλη περίπτωση το κοινό μπορεί να απευθύνεται στους υπεύθυνους ύδρευσης για την παροχή της αντίστοιχης πληροφόρησης.»

  Γνωρίζετε:
  α) εάν έχει καταργηθεί αυτή η υποχρέωση;
  β) εάν ισχύει αυτή η υποχρέωση ακόμα και σε Δήμους στους οποίους το νερό εμφανώς δεν είναι πόσιμο;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγχαρητήρια για το έργο σας.
  Θανάσης Δημάκης

 18. Ο/Η athplatanias λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα. Ήμαστε από τ κ του Δήμου Αγρινίου.Το χωριό μας υδρεύεται από πηγή, τό νερό συγκεντρώνεται σέ δεξαμενή καί συνέχεια μέ δεικτυο διανέμεται στούς καταναλωτές, περίπου 200 παροχές από αυτές 15 με20 εξυπηρετούν σταύλους γιά τον καθαρισμό καί απολύμανση συσκευών.Το Ιούλιο καί Αύγουστο 2017οι κάτοικοι διαμαρτυρόταν γιά πονοκοιλους καί φουσκώματα. Όπως διαπιστώθηκε εκ τών υστέρων οι δεξαμενή είχε μείνει από χλώριο δεν γνωρίζουμε πόσο χρονικό διάστημα.Η αποκατάσταση πλήρωσης καί ρύθμισης δωσομετριτων έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.Θα θέλαμε από τίς γνώσεις καί εμπειρίες πού διαθέτετε αν επιθυμείτε νά μάς πείτε τίς απόψεις σας.Αν ή δεξαμενή μείνει από χλώριο καί οι υδροδωτουμενοι σταύλοι θά υπάρχει πρόβλημα στους καταναλωτές. Σάς ευχαριστώ Θανάσης…

 19. Καλησπέρα

  ζητώ συγγνώμη και από εσάς αλλά κάποια παλαιότερα ερωτήματα μου διέφυγαν …

  Σύμφωνα και με την πολύ πρόσφατη νομοθεσία Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322: οι Δήμοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες
  Αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξα-
  σφαλίζεται ο έλεγχος της αποτελεσματικής απολύμανσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όταν
  αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας επεξεργασίας ή διανομής του νερού και ότι η συγκέντρωση των παραπροϊόντων απολύμανσης συγκρατείται σε όσο το δυνατόν
  πιο χαμηλά όρια, χωρίς να διακυβεύεται η απολύμανση.

 20. Ο/Η Nikos Basilakis λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλημέρα

  Στο Δήμο Ρόδου στη Νότια περιοχή του, περιοχή Λαχανιάς , στις μεμονωμένες κατοικίες της παραλιακής ζώνης (δίκτυο παραλίας) και όχι στον οικισμό του χωριού Λαχανιάς παρέχεται νερού το οποίο σε χημική ανάλυση έχει αγωγιμότητα 22.500 μS/cm, 11 φορές πάνω από το όριο του ποσίμου και καταστροφικό για τις εγκαταστάσεις των κατοικιών μας. Είναι αυτό νόμιμο.
  Η επίσημη απάντηση είναι ότι λόγω έλλειψης νερού όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι, προηγούνται οι οικισμοί !!!
  Τι μπορούμε να κάνουμε, καλυπτόμαστε από τη νομοθεσία για κάποια ενέργεια (αγωγή ή πίεση προς τους υπεύθυνους ).
  Σας ευχαριστώ

 21. Ο/Η γιαννης γιαννηTsioulos λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα
  ειμαι μηχανικος και πελατης μου ενδιαφερεται για λειτουργια μικρης μοναδας παραγωγης αναψυκτικων (λεμοναδα). Θέλει να χρησιμοποιησει ως πρωτη ύλη το νερό από δημόσια πηγη σε ενα ορεινο χωριό. Η πηγή είναι με κρουνό (βρύση). Θα το παραλαμβανει με ένα βυτιοφορο όχημα και θα το μεταφερει στο χωρο του σε δεξαμενη (μια φορα τη βδομαδα). Εκει θα κανει τις σχετικες αναλύσεις δειγματοληπτικα. Μπορει να εφαρμοσθει το παραπάνω; Και αν ναι ποια ειναι η σχετικη νομοθεσια που θα πρεπει να τηρει σε θεματα επεξεργασιας νερου και ποιο το ειδος και η συχνοτητα των αναλύσεων .
  Ευχαριστω

  ΥΓ. το blog σας μας παρεχει συνεχη ενημέρωση στα σχετικα θεματα σε καθημερινη βαση. Σας ευχαριστουμε για το χρονο σας και καλή συνέχεια.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.