Υ2/2600/01


ΑΡΙΘ.: Υ2/2600/01

Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΕΚ: 892Β

 

 

 

 

 

 

Αριθμ. Υ2/2600/2001 – ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01 – Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 1082

Β΄/14-8-01) : Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης”, σε συμμόρφωση

προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης

Νοεμβρίου 1998.

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ –

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

 

[Αρχή Τροποποίησης]

 

Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης

Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση

προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης της 3ης

Νοεμβρίου 1998 – ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ.38295/07 (ΦΕΚ 630

Β/26-4-2007) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

[Τέλος Τροποποίησης]

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α. Ν. 2520/40 “περί υγειονομικών

διατάξεων” (ΦΕΚ 273 Α).

 

2. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α) “περί οργανισμού Υπουργείου Υγείας και

Πρόνοιας”, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 299/00 (ΦΕΚ 240 Α).

 

3. Τον Ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (ΦΕΚ 137Α).

 

4. Τις διατάξεις του αρθ. 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34Α)

“Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 6 παρ.

1 του Ν. 1440/84 “Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και

στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων, στο κεφάλαιο της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού

ΕΥΡΑΤΟΜ” (ΦΕΚ 70/Α/21.3.83) και του άρθρου 65 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ 101 Α).

 

5. Τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/92 (Α136).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το

άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.

2α του Ν. 2469/97 (Α 38).

 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2231/94 (ΦΕΚ 139 Α) “Σύσταση και λειτουργία του

Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και

άλλες διατάξεις”.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1650/86 “Για την προστασία του

περιβάλλοντος” (Α160).

 

9. Την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρ. Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου

1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

10. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99(ΦΕΚ 199Α/28.9.99) “Ενιαίος Φορέας

Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης

και λοιπές διατάξεις”.

 

11. Το Π.Δ. 223/2000 “Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων”

(ΦΕΚ192Α/6.9.2000).

 

12. Την αριθμ. 764/23.11.2000 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ

14Β/12.1.2001) “Συνεργασία ΕΦΕΤ με τους φορείς που διενεργούν ελέγχους

στον τομέα των τροφίμων”.

 

13. Την αριθμ. 487/21.9.2000 Κοινή Απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,

Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης “Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την

οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου” (ΦΕΚ 1219Β/4.10.2000).

 

14. Την αριθμ. 139/9.4.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης “Κατάρτιση

και τήρηση μητρώου εργαστηρίων συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΤ” (ΦΕΚ

489Β/27.4.2001).

 

15. Την αριθμ. 77921/1440/95 ΚΥΑ (ΦΕΚ 795Β) σχετικά με την ελεύθερη

πληροφόρηση σε θέματα περιβάλλοντος.

 

16 Την αριθμ. 2850/18.4.2000 (ΦΕΚ 565Β) Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και

Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς

Υγείας και Πρόνοιας”.

 

17. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/1187/12.5.2000 (ΦΕΚ 630Β) Κοινή Απόφαση

Πρωθυπουργού και Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους

υφυπουργούς ΕΣ.Δ.Δ.Α.”.

 

18. Την ανάγκη εκπόνησης νέου ενδεδειγμένου νομικού πλαισίου λαμβάνοντας

υπόψη την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο για διασφάλιση της

ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για την αποτελεσματικότερη

προστασία της Δημόσιας Υγείας

 

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν

προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

 

Σκοπός

 

Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας

προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “για την

ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης”, που δημοσιεύθηκε στην

επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης Νοεμβρίου 1998, με

στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις

που οφείλονται στη ρύπανση ή/ και μόλυνση του νερού ανθρώπινης

κατανάλωσης, διασφαλίζοντας ότι είναι υγιεινό και καθαρό. (ΕΕL 330/98).

 

 

Άρθρο 2

 

Ορισμοί

 

Κατά την έννοια της παρούσας νοούνται ως:

 

1. “νερό ανθρώπινης κατανάλωσης”:

 

α) το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που

προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές

χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση του και από το εάν παρέχεται από

δίκτυο διανομής, από βυτίο, ή σε φιάλες ή δοχεία.

 

β) το νερό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για

την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών, που

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

 

2. “οικιακές χρήσεις”: χρήσεις του νερού, κατά τρόπο που να έρχεται σε

άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό

 

3. “οικιακά συστήματα διανομής”: οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα και οι

συσκευές που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ των κρουνών που συνήθως

χρησιμοποιούνται για παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και του δικτύου

διανομής, αλλά μόνον εφόσον αυτά δεν υπάγονται στην ευθύνη του φορέα

ύδρευσης, υπό την ιδιότητα του αυτή.

 

4. “επικύρωση”: ως επικύρωση μεθόδων (validation) διαδικασία που

αποδεικνύει ότι η μέθοδος δίνει το σωστό αποτέλεσμα όσον αφορά π.χ. σε

προκαθορισμένα όρια ανίχνευσης, εκλεκτικότητας επιλεκτικότητας,

επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας και γραμμικότητας. Ο όρος αυτός

προσδιορίζεται περαιτέρω στο πρότυπο ISO/IEC 17025.

 

 

Άρθρο 3

 

Εξαιρέσεις

 

1. Η παρούσα Απόφαση δεν εφαρμόζεται:

 

α) Στο φυσικό μεταλλικό νερό που αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τις

αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με το Π.Δ 433/83 (ΦΕΚ 163 Α/9.11.83),

“όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών

νερών”, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Υ2/οικ. 329 (ΦΕΚ 114 Β/12.2.98) σε

εναρμόνιση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ της 15ης Ιουλίου 1980, όπως

τροποποιήθηκε από την οδηγία 96/70 Ε.Κ του Συμβουλίου της 23 Νοεμβρίου

1996, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την

εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών.

 

β) Στο νερό, που θεωρείται φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα κατά την έννοια της

οδηγίας 65/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1965, περί της

προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων

σχετικά με τα φάρμακα.

 

γ) Στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που λαμβάνεται από συγκεκριμένη

(ατομική) πηγή με παροχή κάτω των 10 m3 ημερησίως κατά μέσο όρο, ή που

εξυπηρετεί λιγότερα από 50 άτομα. Η ανωτέρω εξαίρεση είναι δυνατή μόνον

εάν το νερό δεν διατίθεται στο πλαίσιο εμπορικής ή δημόσιας δραστηριότητας.

 

 

Άρθρο 4

 

Γενικές υποχρεώσεις

 

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων τους δυνάμει άλλων κοινοτικών ή

εθνικών διατάξεων, οι συναρμόδιες Αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε

να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και

καθαρό. Για τους σκοπούς των ελαχίστων απαιτήσεων της παρούσας, το νερό

ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό εφόσον:

 

α) είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε

ουσιών, σε αριθμούς και συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο

για την ανθρώπινη υγεία και

 

β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, και

εφόσον σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 5 έως 8 και 10, οι

συναρμόδιες Αρχές λαμβάνουν, όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να

εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης συμμορφούται προς τις

απαιτήσεις της παρούσας Απόφασης.

 

2. Οι συναρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για

την εφαρμογή της παρούσας δεν οδηγούν, σε καμιά περίπτωση, σε άμεση ή

έμμεση υποβάθμιση της σημερινής ποιότητας του νερού ανθρώπινης

κατανάλωσης, στο μέτρο που αυτό αφορά την προστασία της ανθρώπινης

υγείας, ούτε σε αύξηση της ρύπανσης του νερού που χρησιμοποιείται για

την παραγωγή πόσιμου νερού.

 

 

Άρθρο 5

 

Ποιοτικές προδιαγραφές

 

Οι τιμές των παραμέτρων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθορίζονται

στο παράρτημα Ι. Ειδικότερα όσον αφορά τις παραμέτρους του παραρτήματος

Ι μέρος Γ, οι τιμές αυτές καθορίζονται μόνον για λόγους παρακολούθησης

και για την τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 8.

 

 

 

Άρθρο 6

 

Σημείο τήρησης

 

1. Οι παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5, πρέπει

να τηρούνται:

 

α) για το νερό που παρέχεται από το δίκτυο διανομής, στο σημείο, εντός

του κτιρίου ή της κτιριακής εγκατάστασης, στο οποίο βγαίνει από τη

βρύση, που χρησιμοποιείται συνήθως για παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

 

β) για το νερό που παρέχεται από βυτίο, στο σημείο όπου το νερό

εξέρχεται από το βυτίο Χ

 

γ) για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση, στο σημείο

στο οποίο το νερό τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία

 

δ) για το νερό που χρησιμοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων, στο

σημείο όπου το νερό χρησιμοποιείται στην επιχείρηση

 

2. Στην περίπτωση του νερού της παραγράφου 1 εδάφιο (α), οι συναρμόδιες

Αρχές τεκμαίρεται ότι πληρούν τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, του

άρθρου 4 και του άρθρου 8 παράγραφος 2, εφόσον είναι δυνατόν να

αποδειχθεί ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται

σύμφωνα με το άρθρο 5, οφείλεται στο οικιακό σύστημα διανομής ή στην

συντήρηση του, εξαιρουμένων όμως των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων

όπου το νερό παρέχεται στο κοινό, όπως στα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα

εστιατόρια, για τα οποία ο υπεύθυνος ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 2, και υπάρχει κίνδυνος ότι το νερό της

παραγράφου 1 εδάφιο (α), δεν ανταποκρίνεται στις παραμετρικές τιμές που

καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5, οι συναρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν

παρόλα ταύτα ότι:

 

α) λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο

κίνδυνος μη τήρησης των παραμετρικών τιμών, όπως η παροχή οδηγιών στους

ιδιοκτήτες σχετικά με κάθε ενδεχόμενη επανορθωτική ενέργεια που θα

μπορούσαν να αναλάβουν ή και λαμβάνονται άλλα μέτρα, όπως κατάλληλες

τεχνικές επεξεργασίας, προκειμένου να μεταβληθεί η φύση ή οι ιδιότητες

του νερού πριν από την διάθεση του ώστε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο

κίνδυνος ότι το νερό δεν ανταποκρίνεται στις παραμετρικές τιμές μετά τη

διάθεση και

 

β) οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές ενημερώνονται δεόντως και λαμβάνουν

οδηγίες για ενδεχόμενες πρόσθετες επανορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει

να αναλάβουν.

 

 

 

Άρθρο 7

 

Παρακολούθηση

 

1. Οι συναρμόδιες Αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να

εξασφαλίσουν ότι παρακολουθείται τακτικά η ποιότητα του νερού ανθρώπινης

κατανάλωσης, προκειμένου να ελέγχεται αν το διατιθέμενο στους

καταναλωτές νερό πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας Απόφασης, και ιδίως

τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5. Θα πρέπει

να λαμβάνονται δείγματα τα οποία να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας

του νερού που καταναλίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον,

οι συναρμόδιες Αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να

εξασφαλίζεται ο έλεγχος της αποτελεσματικής απολύμανσης του νερού

ανθρώπινης κατανάλωσης, όταν αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας

επεξεργασίας ή διανομής του νερού και ότι η συγκέντρωση των

παραπροϊόντων απολύμανσης συγκρατείται σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά

όρια, χωρίς να διακυβεύεται η απολύμανση.

 

2. Για την τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1, οι συναρμόδιες Αρχές

καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης

κατανάλωσης. Τα εν λόγω προγράμματα παρακολούθησης πρέπει να πληρούν τις

ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος II.

 

3. Τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται από τις συναρμόδιες αρχές και

πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος II.

 

4. α) Οι συναρμόδιες Αρχές πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές αναλύσεως

παραμέτρων που καθορίζονται στο παράρτημα III.

 

β) Αντί των μεθόδων που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος 1, είναι

δυνατόν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι (επικυρωμένες), εφόσον

μπορεί να αποδειχθεί ότι τα λαμβανόμενα αποτελέσματα είναι τουλάχιστον

εξίσου αξιόπιστα με εκείνα των μεθόδων που έχουν προκαθοριστεί. Εάν

χρησιμοποιηθεί εναλλακτική μέθοδος οι συναρμόδιες Αρχές διαβιβάζουν στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τη μέθοδο αυτή

και την ισοδυναμία της.

 

γ) Για τις παραμέτρους του παραρτήματος 111 μέρη 2 και 3, είναι δυνατόν

να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μέθοδος ανάλυσης, εφόσον τηρούνται οι

απαιτήσεις των μερών αυτών

 

5. Οι συναρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι διενεργείται συμπληρωματική

κατά περίπτωση παρακολούθηση για τις ουσίες και τους μικροοργανισμούς

για τους οποίους δεν καθορίζεται παραμετρική τιμή σύμφωνα με το άρθρο 5,

όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι οι ουσίες ή οι οργανισμοί αυτοί

ενδέχεται να υπάρχουν σε ποσότητες ή αριθμούς που αποτελούν ενδεχόμενο

κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία (Παράρτημα II, παρ. 3)

 

 

 

Άρθρο 8

 

Επανορθωτικές ενέργειες και περιορισμοί χρήσεως.

 

1. Οι συναρμόδιες Αρχές μεριμνούν ώστε να διερευνάται αμέσως κάθε

παράλειψη της τήρησης των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται σύμφωνα με

το άρθρο 5 ώστε να εντοπίζονται τα αίτια.

 

2. Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται για να τηρηθούν οι υποχρεώσεις του

άρθρου 4 παράγραφος 1, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εξακολουθεί να μην

πληροί τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5,

και με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 2, οι συναρμόδιες Αρχές

εξασφαλίζουν ότι αναλαμβάνονται, το ταχύτερο δυνατόν, οι απαιτούμενες

επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητας του, και

δίνουν προτεραιότητα στην εφαρμογή τους, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων

και τον βαθμό υπέρβασης των σχετικών παραμετρικών τιμών και τον

ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

 

3. Ανεξαρτήτως του αν έχει σημειωθεί ή όχι η μη τήρηση των παραμετρικών

τιμών, οι συναρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι η παροχή νερού ανθρώπινης

κατανάλωσης, το οποίο αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη

υγεία απαγορεύεται και διακόπτεται ή περιορίζεται η χρήση του· ή

αναλαμβάνονται οι αναγκαίες ενέργειες για να προστατευθεί η ανθρώπινη

υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές, οι καταναλωτές ενημερώνονται αμέσως

σχετικά και τους παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες. Οι συναρμόδιες αρχές

αποφασίζουν ποιες ενέργειες δυνάμει της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να

αναληφθούν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την ανθρώπινη

υγεία οι οποίοι θα προέκυπταν από τυχόν διακοπή της παροχής ή περιορισμό

της χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Οι συναρμόδιες αρχές

καταρτίζουν κατευθυντήριες οδηγίες προς τους υπευθύνους για την

εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου.

 

4. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραμετρικών τιμών ή των προδιαγραφών του

παραρτήματος Ι μέρος Γ, οι συναρμόδιες Αρχές εξετάζουν κατά πόσον αυτή η

μη τήρηση δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Οι συναρμόδιες

Αρχές αναλαμβάνουν επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της

ποιότητας του νερού εφόσον αυτό απαιτείται για την προστασία της

ανθρώπινης υγείας. Οι συναρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι, όταν

αναλαμβάνονται επανορθωτικές ενέργειες, οι καταναλωτές ενημερώνονται

σχετικά εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συναρμόδιες αρχές

κρίνουν ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών είναι άνευ σημασίας.

 

 

 

Άρθρο 9

 

Παρεκκλίσεις

 

1. Με πράξη όμοια προς την παρούσα είναι δυνατόν να προσδιορίζονται

παρεκκλίσεις από τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα Ι

μέρος Β, μέχρις ενός ανώτατου ορίου που καθορίζεται στην ανωτέρω

απόφαση, εφόσον η παρέκκλιση δεν συνεπάγεται πιθανό κίνδυνο για την

ανθρώπινη υγεία και εφόσον η παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στη

συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να εξασφαλισθεί με άλλον ενδεδειγμένο

τρόπο. Οι παρεκκλίσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερης

διάρκειας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν την τριετία προς το τέλος της

οποίας πρέπει να πραγματοποιείται επανεξέταση προκειμένου να καθοριστεί

κατά πόσον έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος. Όταν πρόκειται να

παραχωρηθεί δεύτερη παρέκκλιση, γνωστοποιείται η επανεξέταση και οι

λόγοι για την απόφαση της παραχώρησης δεύτερης παρέκκλισης, στην

Επιτροπή. Αυτή η δεύτερη παρέκκλιση δεν πρέπει επίσης να υπερβαίνει την

τριετία.

 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά την υποβολή τεκμηριωμένων

στοιχείων, μπορεί να υποβάλλεται στην Επιτροπή αίτηση για τρίτη

παρέκκλιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει την τριετία. Η Επιτροπή

αποφασίζει σχετικά με την αίτηση αυτή εντός τριών μηνών.

 

3. Στις παρεκκλίσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2,

διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

α) ο λόγος της παρέκκλισης.

 

β) η συγκεκριμένη παράμετρος, τα σχετικά αποτελέσματα της προηγούμενης

παρακολούθησης, και η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή βάσει της παρέκκλισης.

 

γ) η γεωγραφική περιοχή, η ημερησίως παρεχόμενη ποσότητα νερού, ο

θιγόμενος πληθυσμός, καθώς και κατά πόσον ή όχι θίγεται κάποια σχετική

επιχείρηση παραγωγής τροφίμων.

 

δ) ένα κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης, με αυξημένη συχνότητα

παρακολούθησης, εφόσον απαιτείται.

 

ε) η σύνοψη του προγράμματος των απαιτούμενων επανορθωτικών ενεργειών,

στο οποίο συμπεριλαμβάνονται χρονοδιάγραμμα εργασιών, εκτίμηση κόστους

και όροι και προϋποθέσεις για την επανεξέταση.

 

στ) η αιτούμενη διάρκεια της παρέκκλισης.

 

4. Εάν οι συναρμόδιες Αρχές κρίνουν ότι η μη τήρηση της παραμετρικής

τιμής είναι άνευ σημασίας και εφόσον, με τις επανορθωτικές ενέργειες που

αναλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, είναι δυνατόν να

αντιμετωπισθεί το πρόβλημα εντός 30 το πολύ ημερών, δεν απαιτείται η

εφαρμογή των απαιτήσεων της παραγράφου 3.

 

Στην περίπτωση αυτή, από τις συναρμόδιες Αρχές καθορίζεται μόνον η

ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της συγκεκριμένης παραμέτρου καθώς και ο

επιτρεπόμενος χρόνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

 

5. Η προσφυγή στην παράγραφο 4 δεν είναι πλέον δυνατή αν η μη τήρηση

μιας παραμετρικής τιμής για συγκεκριμένη παροχή νερού παρουσιάστηκε για

περισσότερες από 30 ημέρες συνολικά κατά τη διάρκεια των δώδεκα

προηγούμενων μηνών.

 

6. Οι συναρμόδιες Αρχές που εφαρμόζουν τις παρεκκλίσεις του παρόντος

άρθρου εξασφαλίζουν ότι ο θιγόμενος από την παρέκκλιση αυτή πληθυσμός

ενημερώνεται αμέσως και με τον κατάλληλο τρόπο για την παρέκκλιση και

τους όρους της. Επιπλέον, οι συναρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι, εφόσον

απαιτείται, παρέχονται οδηγίες σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες για

τις οποίες η παρέκκλιση ενδέχεται να δημιουργήσει ειδικούς κινδύνους.

 

Οι υποχρεώσεις αυτές δεν ισχύουν στην περίπτωση που αναφέρεται στην

παράγραφο 4, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν διαφορετικά.

 

7. Με την εξαίρεση των παρεκκλίσεων που παρέχονται σύμφωνα με την

παράγραφο 4, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ

ενημερώνει την Επιτροπή εντός δύο μηνών για τις παρεκκλίσεις που αφορούν

ατομική παροχή άνω των 1000 m3 ημερησίως κατά μέσο όρο ή εξυπηρετούν άνω

των 5000 ατόμων, παρέχοντας και τα στοιχεία που αναφέρονται στην

παράγραφο 3.

 

8. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο

διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία.

 

 

 

Άρθρο 10

 

Εξασφάλιση της ποιότητας, επεξεργασίας, εξοπλισμού και υλικών

 

1. Οι υπεύθυνοι όπως ορίζονται στο άρθρο 12, παρ. 2 λαμβάνουν όλα τα

αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε ουσία ή κάθε υλικό νέων

εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

την τεχνογνωσία και τα επισήμως αναγνωρισμένα μέσα και τις αρχές ελέγχου

και πιστοποίησης, για την παραγωγή ή τη διανομή νερού ανθρώπινης

κατανάλωσης καθώς και οι προσμείξεις που προέρχονται από αυτές τις

ουσίες ή υλικά νέων εγκαταστάσεων δεν παραμένουν στο νερό ανθρώπινης

κατανάλωσης σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από εκείνες που απαιτούνται για

τους σκοπούς της χρήσης τους και δεν υποβαθμίζουν, άμεσα ή έμμεσα, την

προστασία της ανθρώπινης υγείας, όπως προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση.

 

2. Τα ερμηνευτικά έγγραφα και οι τεχνικές προδιαγραφές, δυνάμει του

άρθρου 3 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του

Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία

93/68/ ΕΟΚ και ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το Π.Δ 334/94 (ΦΕΚ

176Α), για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών

κατασκευών, πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις της παρούσας.

 

 

 

Άρθρο 11

 

Ζώνες προστασίας Προκειμένου το νερό που παρέχεται για ανθρώπινη

κατανάλωση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας και στα

πλαίσια προστασίας της δημόσιας υγείας είναι αναγκαίο να λαμβάνονται

κατά προτεραιότητα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των πηγών υδροληψίας

για την παραγωγή πόσιμου νερού (θέσπιση ζωνών προστασίας, κλπ.) σύμφωνα

με τις διατάξεις του Ν.1650/86 για το περιβάλλον και του Ν. 1739/87 για

τη διαχείριση των υδατικών πόρων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

 

 

 

Άρθρο 12

 

Καθορισμός συναρμοδίων Αρχών, υπευθύνων

 

1. “Συναρμόδιες Αρχές” για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας είναι

οι υπηρεσίες Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι Δ/νσεις Υγείας

και Πρόνοιας των Περιφερειών το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΦΕΤ

με την Κεντρική και τις Περιφερειακές του Υπηρεσίες.

 

1.1. Οι υπηρεσίες Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ασκούν σε

συνεργασία με τις συναρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ εποπτικό

έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το

πόσιμο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι της παρ. 2 του

παρόντος άρθρου, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο

παράρτημα Ι και ειδικότερα οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα

ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης και

ενημερώνουν σχετικά τις οικείες περιφέρειες και την Κεντρική Υπηρεσία

του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

1.2. Οι Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειών του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας σε

συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ συντονίζουν και

εποπτεύουν την ορθή εφαρμογή και εκτέλεση της παρούσας Απόφασης στα

γεωγραφικά όρια της ευθύνης τους. Συγκεντρώνουν και αξιολογούν τα

στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού, προτείνουν τη

λήψη των κατάλληλων προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων και αποστέλλουν

τα ανωτέρω αξιολογημένα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας του

πόσιμου νερού και προτάσεις για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων

στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του ΕΦΕΤ

 

1.3. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία με την Κεντρική

Υπηρεσία του ΕΦΕΤ συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία και συνεργάζεται

με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το

ΥΠΕΧΩΔΕ για την αξιολόγηση τους και τη λήψη μέτρων για την προστασία της

Δημόσιας Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία με την

Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ αποστέλλει τα στοιχεία που απαιτούνται, για

κάθε σχετική ενημέρωση και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή. Επίσης το Υπ. Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία με την

Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ οργανώνει και εφαρμόζει προγράμματα

ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης και

καταρτίζει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους υπευθύνους για την εκπλήρωση

των ανωτέρω υποχρεώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8.

 

Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών των παραγράφων 1.1. και 1.2. του παρόντος

άρθρου καθορίζονται ειδικότερα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί

αποκέντρωσης.

 

2. “Υπεύθυνοι” για τη συμμόρφωση προς τους όρους της παρούσας, όσον

αφορά τα οριζόμενα

 

α) στο άρθρο 6.1 .α (για το νερό του δικτύου ύδρευσης) είναι:

 

– για τις υδρεύσεις Δήμων ή Κοινοτήτων, ο φορέας λειτουργίας του δικτύου

(Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι Δ & Κ, ΔΕΥΑ, Εταιρείες Ύδρευσης κ.λ.π.)

 

– για τις βιομηχανίες, επιχειρήσεις, ιδρύματα κ.λ.π. τα οποία διαθέτουν

δική τους ύδρευση, οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους

 

– για τις βιομηχανίες που ευρίσκονται μέσα σε βιομηχανικές περιοχές με

κεντρικό δίκτυο ύδρευσης η ΕΤΒΑ

 

– για τις ιδιωτικές υδρεύσεις, οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των

εγκαταστάσεων ύδρευσης.

 

β) στο άρθρο 6.1.β (για το νερό που παρέχεται από βυτία) είναι οι

ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων

 

– γ) στο άρθρο 6.1.γ (για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία

προς πώληση) είναι οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των

επιχειρήσεων εμφιάλωσης

 

δ) στο άρθρο 6.1.δ (για το νερό επιχείρησης παραγωγής τροφίμων) είναι οι

ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων

 

Οι υποχρεώσεις των “υπευθύνων” καθορίζονται από την Γ3α/761/68 Υγειον.

Διάταξη, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, ειδικότερα όμως αφορούν:

 

i) στην δοκιμαστική, ελεγκτική και συμπληρωματική παρακολούθηση του

νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το παράρτημα

II σε Εργαστήρια, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα III και

 

ii) στη λήψη γενικά κάθε μέτρου που θα διασφαλίζει κανονική παροχή

υγιεινού νερού σε μόνιμη βάση

 

Ειδικότερα οι υποχρεώσεις των υπευθύνων ύδρευσης σύμφωνα με το αρθ.

6.1.α. αφορούν επιπλέον και στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση

και υγειονομική αναγνώριση των συστημάτων ύδρευσης καθώς και στην

επεξεργασία του πόσιμου νερού, ώστε να αποφεύγεται κάθε υγειονομικός

κίνδυνος. Ειδικά για τις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων ισχύουν οι

διατάξεις του άρθρου 12 περ. VII της με αριθμ. 487/21-9-00 Κοινής

Απόφασης Υπ. Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης Υγιεινή των

τροφίμων σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου»

 

3. Οι εργαστηριακές αναλύσεις για την δοκιμαστική, ελεγκτική και

συμπληρωματική παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη

κατανάλωση σύμφωνα με το παράρτημα II, διενεργούνται από τους υπευθύνους

σε οργανωμένα εργαστήρια των Ο.Τ.Α., Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και

Αποχέτευσης ή Εταιρειών Ύδρευσης, ή και ιδιωτικών διαπιστευμένων

εργαστηρίων και εφόσον όλα τα ανωτέρω πληρούν τις απαιτήσεις του

παραρτήματος III. Οι εργαστηριακές αναλύσεις εποπτικού ελέγχου για

λογαριασμό των λοιπών αρμόδιων αρχών διενεργούνται μέσω των

συνεργαζομένων εργαστηρίων με τον ΕΦΕΤ, εφόσον βεβαίως όλα τα ανωτέρω

εργαστήρια πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος III και τις

απαιτήσεις εγγραφής στο μητρώο εργαστηρίων του ΕΦΕΤ.

 

Με πράξη όμοια προς την παρούσα καθορίζονται πέραν των απαιτήσεων του

παραρτήματος III, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οποία είναι

δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να χρησιμοποιηθούν για τις εργαστηριακές

αναλύσεις που διενεργούνται από τους υπευθύνους ύδρευσης οι υποδομές

Δημόσιων εργαστηρίων ή εργαστηρίων Α.Ε.Ι. ή ακόμη και για τις

εργαστηριακές αναλύσεις που διενεργούνται από τις συναρμόδιες αρχές να

χρησιμοποιηθούν οι υποδομές εξειδικευμένων εργαστηρίων των Ο.Τ.Α, ή

ιδιωτικών διαπιστευμένων εργαστηρίων κατά ΕΝ 45001.

 

 

 

Άρθρο 13

 

Ενημέρωση και εκθέσεις

 

1. Οι συναρμόδιες Αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί

ότι παρέχονται στους καταναλωτές κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες

σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και συλλέγουν

από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες κατά τακτά χρονικά διαστήματα

στοιχεία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

2. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης

Ιουνίου 1990, που ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με την 77921/1440/95

ΚΥΑ (ΦΕΚ795Β), σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση για θέματα,

περιβάλλοντος, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία με τον

ΕΦΕΤ, δημοσιεύει ανά τριετία έκθεση για την ποιότητα του νερού

ανθρώπινης κατανάλωσης με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών. Η πρώτη

από τις εκθέσεις αυτές καλύπτει τα έτη 2002,2003 και 2004. Κάθε έκθεση

αφορά, τουλάχιστον, τις συγκεκριμένες παροχές νερού που υπερβαίνουν τα

1000·m3 ημερησίως κατά μέσον όρο, ή εξυπηρετούν περισσότερα από 5000

άτομα, καλύπτει τρία ημερολογιακά έτη και δημοσιεύεται πριν από το τέλος

του ημερολογιακού έτους που έπεται της περιόδου στην οποία αναφέρεται.

 

3. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ διαβιβάζει

τις εκθέσεις του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός δύο μηνών από τη

δημοσίευση τους.

 

4. Η μορφή και οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για τις εκθέσεις

που αναφέρονται στην παράγραφο 2 καθορίζονται λαμβανομένων ιδιαιτέρως

υπόψη των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8,

στο άρθρο 9 παράγραφοι 6 και 7 και στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

 

5. Μαζί με την πρώτη έκθεση σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση, όπως

αναφέρεται στην παράγραφο 2 το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε

συνεργασία με τον ΕΦΕΤ συντάσσει επίσης έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά μετά μέτρα, τα οποία οι συναρμόδιες Αρχές

έλαβαν ή σχεδιάζουν να λάβουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους

δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3 και του Παραρτήματος Ι μέρος Β

σημείωση 10.

 

 

 

Άρθρο 14

 

Χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης

 

Οι συναρμόδιες Αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί

ότι η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ανταποκρίνεται προς την

παρούσα Απόφαση έως 25.12.2003, με την επιφύλαξη των σημειώσεων 2,4 και

10 του παραρτήματος Ι μέρος Β.

 

 

 

Άρθρο 15

 

Εξαιρετικές περιπτώσεις

 

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένες γεωγραφικές

περιοχές, το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ μπορεί να

υποβάλλει ειδική αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περίοδο μεγαλύτερη

από αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 14. Η πρόσθετη περίοδος δεν πρέπει

να υπερβαίνει την τριετία προς το τέλος της οποίας πρέπει να

πραγματοποιείται επανεξέταση που διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η

οποία μπορεί, βάσει της επανεξέτασης αυτής, να παραχωρήσει δεύτερη

πρόσθετη περίοδο τριών το πολύ ετών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στο

νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία.

 

2. Στην προαναφερόμενη αίτηση, η οποία πρέπει να αιτιολογείται δεόντως,

εκτίθενται οι δυσκολίες που συναντώνται και περιλαμβάνονται,

τουλάχιστον, όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.

 

3. Οι συναρμόδιες Αρχές που εφαρμόζουν το παρόν άρθρο εξασφαλίζουν ότι ο

πληθυσμός τον οποίο αφορά η αίτηση ενημερώνεται αμέσως και με κατάλληλο

τρόπο για την έκβαση της αίτησης. Επιπλέον, οι συναρμόδιες Αρχές

εξασφαλίζουν ότι, εφόσον απαιτείται, παρέχονται οδηγίες σε συγκεκριμένες

πληθυσμιακές ομάδες για τις οποίες η αίτηση ενδέχεται να δημιουργήσει

ειδικούς κινδύνους.

 

 

 

Άρθρο 16

 

Διοικητικές Κυρώσεις

 

Διοικητικές Κυρώσεις επιβάλλονται με βάση το άρθρο 30 του Ν. 1650/86

(ΦΕΚΑ160),το άρθρο 98 του Ν.1892/90 (ΦΕΚΑ101), το άρθρο 13 του Ν.

1515/85 (ΦΕΚ 137Α), άρθρο 13 του Ν. 1561/85 όπως συμπληρώθηκε με το

άρθρο 31 παρ. 6 & 7 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚΑ160), και το άρθρο 5 του Ν.

2741/99 (ΦΕΚ 199Α).

 

 

 

Άρθρο 17

 

Ποινικές κυρώσεις

 

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν.

2520/40 (ΦΕΚ 273Α) όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο μόνο του

Ν.290/43, καθώς και με το άρθρο 28 του Ν. 1650/86 (Α160) και εφόσον η

παράβαση αφορά παροχή νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση

ακατάλληλου ή επικίνδυνου για τη δημόσια Υγεία σύμφωνα με το άρθρο 281

του Π.Κ., αν από άλλες διατάξεις Νόμων ή Διαταγμάτων δεν προβλέπεται

βαρύτερη ποινή.

 

 

 

Άρθρο 18

 

Παραρτήματα

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Απόφασης τα

Παραρτήματα Ι, II και III, που ακολουθούν:

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ* *

 

 

ΜΕΡΟΣ Α

 

Μικροβιολογικές παράμετροι

 

Παράμετρος

 

 

 

Παραμετρική τιμή (αριθμός/100 ml)

 

Escherichia coli (E.coli)

 

 

 

0

 

Εντερόκοκκοι

 

 

 

0

 

Για το νερό που πωλείται σε φιάλες ή δοχεία, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Παράμετρος

 

 

 

Παραμετρική τιμή

 

Escherichia coli (E.coli)

 

 

 

0/250 ml

 

Εντερόκοκκοι

 

 

 

0/250 ml

 

Pseudomonas aeruginosa

 

 

 

0/250 ml

 

Αριθμός αποικιών σε 22^0 C

 

 

 

100/ml

 

Αριθμός αποικιών σε 37^0 c

 

 

 

20/ml

 

 

ΜΕΡΟΣ Β

 

Χημικές παράμετροι

 

Παράμετρος

 

 

 

Παραμετρική τιμή

 

 

 

Μονάδα

 

 

 

Σημειώσεις

 

Ακρυλαμίδιο

 

 

 

0,10

 

 

 

μg/1

 

 

 

Σημείωση 1

 

Αντιμόνιο

 

 

 

5,0

 

 

 

μg/1

 

 

 

 

 

Αρσενικό

 

 

 

10

 

 

 

μg/1

 

 

 

 

 

Βενζόλιο

 

 

 

1,0

 

 

 

μg/1

 

 

 

 

 

Βενζο-α-πυρένιο

 

 

 

0,01,

 

 

 

μg/1

 

 

 

 

 

Βόριο

 

 

 

1,0

 

 

 

mg/1

 

 

 

 

 

Βρώμικα

 

 

 

10

 

 

 

μg/1

 

 

 

Σημείωση 2

 

Κάδμιο

 

 

 

5,0

 

 

 

μg/1

 

 

 

 

 

Χρώμιο

 

 

 

50

 

 

 

μg/1

 

 

 

Σημείωση 3

 

Χαλκός

 

 

 

2,0

 

 

 

mg/1

 

 

 

Σημείωση 3

 

Κυανιούχα

 

 

 

50

 

 

 

μg/1

 

 

 

 

 

1,2 -διχλωροαιθάνιο

 

 

 

3,0

 

 

 

μg/1

 

 

 

 

 

Επιχλωρυδρίνη

 

 

 

0,10

 

 

 

μg/1

 

 

 

Σημείωση 1

 

Φθοριούχα

 

 

 

1,5

 

 

 

mg/1

 

 

 

 

 

Μόλυβδος

 

 

 

10

 

 

 

μg/1

 

 

 

Σημειώσεις 3 και 4

 

Υδράργυρος

 

 

 

1,0

 

 

 

μg/1

 

 

 

 

 

Νικέλιο

 

 

 

20

 

 

 

μg/1

 

 

 

Σημείωση 3

 

Νιτρικά

 

 

 

50

 

 

 

mg/1

 

 

 

Σημείωση 5

 

Νιτρώδη

 

 

 

0,50

 

 

 

mg/1

 

 

 

Σημείωση 5

 

Παρασιτοκτόνα

 

 

 

0,10

 

 

 

μg/1

 

 

 

Σημειώσεις 6 και 7

 

Σύνολο παρασιτοκτόνων

 

 

 

0,50

 

 

 

μg/1

 

 

 

Σημειώσεις 6 και 8

 

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

 

 

 

0,10

 

 

 

μg/1

 

 

 

Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ενώσεων σημείωση 9

 

Σελήνιο

 

 

 

10

 

 

 

μg/1

 

 

 

 

 

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

 

 

 

10

 

 

 

μg/1

 

 

 

Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων παραμέτρων

 

Ολικά τριαλογονομεθάνια

 

 

 

100

 

 

 

μg/1

 

 

 

Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ενώσεων σημείωση 10

 

Βινυλοχλωρίδιο

 

 

 

0,50

 

 

 

μg/1

 

 

 

Σημείωση 1

 

Σημείωση 1: Η παραμετρική τιμή αναφέρεται στην συγκέντρωση καταλοίπων

μονομερούς στο νερό όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί

μεγίστης μετανάστευσης εκ του αντιστοίχου πολυμερούς όταν βρίσκεται σε

επαφή με το νερό.

 

Σημείωση 2: Εάν είναι δυνατόν, οι συναρμόδιες αρχές, πρέπει να

επιδιώκουν χαμηλότερη τιμή χωρίς να θίγεται η απολύμανση.

 

Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), και

δ), η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί το αργότερο, πέντε ημερολογιακά έτη

μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Απόφασης. Η παραμετρική

τιμή για τα βρώμικα άλατα από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης

και μέχρι πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της είναι 25 mg/Ι, ενώ

περαιτέρω ισχύει η ως άνω αναφερομένη τιμή του Παραρτήματος Ι, Μέρος Β.

 

Σημείωση 3: Η τιμή ισχύει για δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης^1 που

λαμβάνεται με κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας στη βρύση και κατά τρόπον

ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του εβδομαδιαίου μέσου όρου που πίνουν οι

καταναλωτές. Εφόσον ενδείκνυται, οι μέθοδοι δειγματοληψίας και

παρακολούθησης εφαρμόζονται κατά εναρμονισμένο τρόπο που καθορίζεται

σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4. Οι συναρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη

τα περιστατικά μεγίστων επιπέδων που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

 

Σημείωση 4: Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία

α), β) και δ), η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί, το αργότερο, 10

ημερολογιακά έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας

Απόφασης. Η παραμετρική τιμή για το μόλυβδο από την έναρξη ισχύος της

παρούσας Απόφασης και μέχρι 10 έτη μετά την έναρξη ισχύος της, είναι 25

mg/Ι.

 

Οι συναρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα

για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης του μολύβδου

στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την περίοδο που απαιτείται για να

επιτευχθεί η τήρηση της παραμετρικής τιμής.

 

Όταν εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη της τήρησης της τιμής αυτής, οι

συναρμόδιες αρχές δίνουν προδευτικά την προτεραιότητα όπου υπάρχουν οι

υψηλότερες συγκεντρώσεις μολύβδου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

Σημείωση 5: Οι συναρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τηρείται ο όρος

[νιτρικά]/50+[νιτρώδη]/3<1, οι αγκύλες υποδηλούν συγκέντρωση σε mg/l για

νιτρικά (NΟ3-) για τα νιτρώδη άλατα (NΟ2-), καθώς και ότι η τιμή 0,10

mg/Ι για τα νιτρώδη τηρείται για το νερό που προέρχεται από

εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

 

Σημείωση 6: Ως «παρασιτοκτόνα» νοούνται:

 

– οργανικά εντομοκτόνα

 

– οργανικά ζιζανιοκτόνα,

 

– οργανικά μυκητοκτόνα,

 

– οργανικά νηματωδοκτόνα,

 

– οργανικά ακαριοκτόνα,

 

– οργανικά φυκοκτόνα,

 

– οργανικά τρωκτικοκτόνα,

 

– οργανικά γλινοκτόνα,

 

– συναφή προϊόντα (μεταξύ άλλων, οι ρυθμιστές αύξησης) και οι σχετικοί

μεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθμισης και αντίδρασης.

 

Ελέγχονται μόνον τα παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η παρουσία

σε μία δεδομένη παροχή νερού.

 

Σημείωση 7: Η παραμετρική τιμή ισχύει για κάθε επιμέρους παρασιτοκτόνο.

Για τα aldrine, dieldrine, heptachlor, epoxi-heptachlor, η παραμετρική

τιμή είναι 0,030 μg/l.

 

Σημείωση 8: Ως “συνολικά παρασιτοκτόνα” νοείται το άθροισμα όλων των

επιμέρους παρασιτοκτόνων που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικώς

κατά τη διαδικασία παρακολούθησης.

 

Σημείωση 9: Οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι:

 

-βενζο(β)φθορανθένιο,

 

-βενζο(λ)φθορανθένιο,

 

-βενζο(η,θ,ι)περυλένιο,

 

-ινδενο(1,2,3-γ,δ)πυρένιο.

 

Σημείωση 10: Εάν είναι δυνατόν, οι συναρμόδιες αρχές να επιδιώκουν

χαμηλότερη τιμή χωρίς να θίγεται η απολύμανση.

 

Οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι: χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο,

διβρωμοχλωρομεθάνιο, βρωμοδιχλωρομεθάνιο.

 

Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και

δ), η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί το αργότερο, πέντε ημερολογιακά έτη

μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Απόφασης. Η παραμετρική

τιμή για ολικά τριαλογονομεθάνια από την έναρξη ισχύος της παρούσας

Απόφασης και μέχρι πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της, είναι 150 μg/l.

 

Οι συναρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα

για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης των

τριαλογονομεθανίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την περίοδο που

απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραμετρικής τιμής.

 

Όταν εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη της τιμής αυτής, οι συναρμόδιες

αρχές δίνουν προοδευτικά την προτεραιότητα στις περιοχές με τις

υψηλότερες συγκεντρώσεις τριαλογονομεθανίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

 

 

Μέρος Γ

 

Ενδεικτικές παράμετροι

 

Παράμετρος

 

 

 

Παραμετρική τιμή

 

 

 

Μονάδα

 

 

 

Σημειώσεις

 

Αργίλιο

 

 

 

200

 

 

 

μg/l

 

 

 

 

Αμμώνιο

 

 

 

0,50

 

 

 

mg/l

 

 

 

 

Χλωριούχα

 

 

 

250

 

 

 

mg/l

 

 

 

Σημείωση 1

 

Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)

 

 

 

0

 

 

 

Αριθμός/100 ml

 

 

 

Σημείωση 2

 

Χρώμα

 

 

 

Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

 

 

 

 

 

 

 

Αγωγιμότητα

 

 

 

2500

 

 

 

μS cm^-1 στους 20°C

 

 

 

Σημείωση 1

 

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου

 

 

 

? 6,5 και ? 9,5

 

 

 

Μονάδες ρΗ

 

 

 

Σημειώσεις 1 και 3

 

Σίδηρος

 

 

 

200

 

 

 

μg/l

 

 

 

 

Μαγγάνιο

 

 

 

50

 

 

 

μg/l

 

 

 

 

Οσμή

 

 

 

Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

 

 

 

 

 

 

 

Οξειδωσιμότητα

 

 

 

5

 

 

 

mg/IO_2

 

 

 

Σημείωση 4

 

Θειικά

 

 

 

250

 

 

 

mg/l

 

 

 

Σημείωση 1

 

Νάτριο

 

 

 

200

 

 

 

mg/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεύση

 

 

 

Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός αποικιών σε

 

22° C και 37° C

 

 

 

Άνευ ασυνήθους μεταβολής

 

 

 

 

 

 

 

Κολοβακτηριοειδή

 

 

 

0

 

 

 

Αριθμός/100 ml

 

 

 

Σημείωση 5

 

Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC)

 

 

 

Άνευ ασυνήθους μεταβολής

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 6

 

Υπολειμματικό χλώριο

 

 

 

 

 

 

mg/l

 

 

 

Σημείωση 11

 

Θολότητα

 

 

 

Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 7

 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

Παράμετρος

 

 

 

Παραμετρική τιμή

 

 

 

Μονάδα

 

 

 

Σημειώσεις

 

Τρίτιο

 

 

 

100

 

 

 

becquerel/l

 

 

 

Σημειώσεις 8 και 10

 

Ολική ενδεικτική δόση

 

 

 

0,10

 

 

 

MSv/έτος

 

 

 

Σημειώσεις 9 και 10

 

Σημείωση 1: Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό.

 

Σημείωση 2: Η παράμετρος αυτή χρειάζεται να μετράται μόνον όταν το νερό

προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό. Σε περίπτωση μη τήρησης

της παραμετρικής αυτής τιμής οι συναρμόδιες αρχές εξετάζουν την παροχή

νερού για να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος για την

ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών, όπως π.χ.

Cryptosporidium. Οι συναρμόδιες αρχές περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των

ερευνών αυτών στην έκθεση που υποβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 13

παράγραφος 2.

 

Σημείωση 3: Για το στάσιμο νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η

κατώτατη τιμή μπορεί να μειώνεται σε 4,5 μονάδες ρΗ.

 

Σημείωση 4: Η παράμετρος αυτή δεν χρειάζεται να μετράται εφόσον

αναλύεται η παράμετρος ολικού οργανικού άνθρακα.

 

Σημείωση 5: Για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η μονάδα

είναι: αριθμός / 250 ml.

 

Σημείωση 6: Η παράμετρος αυτή δεν χρειάζεται να μετράται για παροχές

κάτω των 10 000 m3 ημερησίως.

 

Σημείωση 7: Σε περίπτωση επεξεργασίας επιφανειακών υδάτων, τα κράτη μέλη

επιδιώκουν παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1,0 ΝΤU

(νεφελομετρική μονάδα θολότητας) στο νερό που προέρχεται από

εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

 

Σημείωση 8: Οι συχνότητες ελέγχου θα περιληφθούν αργότερα στο Παράρτημα II.

 

Σημείωση 9: Εξαιρουμένου του τριτίου, του καλίου – 40, του ραδονίου και

των προϊόντων διάσπασης του ραδονίου. Οι συχνότητες ελέγχου, οι μέθοδοι

παρακολούθησης και οι πλέον κατάλληλες θέσεις για τα σημεία

παρακολούθησης θα καθοριστούν αργότερα στο παράρτημα II.

 

Σημείωση 10:

 

1. Οι απαιτούμενες από τη σημείωση 8 προτάσεις για τις συχνότητες

ελέγχου και η σημείωση 9 για τις συχνότητες ελέγχου, τις μεθόδους

παρακολούθησης και τις πλέον κατάλληλες θέσεις για τα σημεία

παρακολούθησης στο παράρτημα II εγκρίνονται σύμφωνα με διαδικασία της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Κατά την κατάρτιση των προτάσεων αυτών, η

Επιτροπή θα λάβει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τις σχετικές διατάξεις

δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας ή τα κατάλληλα προγράμματα

παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων παρακολούθησης που

προκύπτουν από αυτό.)

 

2. Δεν απαιτείται από την αρμόδια αρχή να ελέγχει το πόσιμο ύδωρ για

τρίτιο ή ραδιενέργεια για να καθορίσει ολική ενδεικτική δόση, εφόσον,

βάσει άλλης παρακολούθησης, είναι ικανοποιημένο από το γεγονός ότι τα

επίπεδα του τριτίου ή η ολική ενδεικτική δόση στο νερό είναι αρκετά κάτω

από την παραμετρική τιμή. Στην περίπτωση αυτή, ανακοινώνει τους λόγους

της απόφασης της στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων

αυτής της άλλης παρακολούθησης.

 

Σημείωση 11: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας Απόφασης.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

 

Αναλυόμενες παράμετροι

 

1. Δοκιμαστική παρακολούθηση

 

Σκοπός της δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται, σε τακτική

βάση, στοιχεία για την οργανοληπτική και μικροβιολογική ποιότητα του

νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και πληροφορίες για

την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας του πόσιμου ύδατος (ιδίως της

απολύμανσης) εφόσον γίνεται, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον το νερό

ανθρώπινης κατανάλωσης τηρεί τις σχετικές παραμετρικές τιμές της

παρούσας Απόφασης.

 

Οι ακόλουθες παράμετροι υπόκεινται σε δοκιμαστική παρακολούθηση. Οι

συναρμόδιες αρχές μπορούν να προσθέτουν και άλλες παραμέτρους στον

πίνακα αυτόν εάν το κρίνουν σκόπιμο.

 

Αργίλιο (σημείωση 1)

 

Αμμώνιο

 

Χρώμα

 

Αγωγιμότητα

 

Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) (σημείωση 2)

 

Εscherichia coli (Ε. coli)

 

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου

 

Σίδηρος (σημείωση 1)

 

Νιτρώδη (σημείωση 3)

 

Οσμή

 

Pseudomonas aeruginosa (σημείωση 4)

 

Γεύση

 

Αριθμός αποικιών σε 22ο C και 37ο C

 

Κολοβακτηριοειδή

 

Θολότητα

 

Υπολειμματικό χλώριο (σημείωση 5)

 

Σημείωση 1: Απαιτείται μόνον όταν χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό(*).

 

Σημείωση 2: Απαιτείται μόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από

επιφανειακό νερό (*).

 

Σημείωση 3: Απαιτείται μόνον όταν για την απολύμανση γίνεται χλωραμίνωση

(*).

 

Σημείωση 4: Απαιτείται μόνον για νερό που διατίθεται προς πώληση σε

φιάλες ή δοχεία.

 

Σημείωση 5: Απαιτείται μόνον όταν για την απολύμανση χρησιμοποιείται η

μέθοδος της χλωρίωσης

 

(*) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παράμετροι περιλαμβάνονται στον

πίνακα της ελεγκτικής παρακολούθησης.

 

2. Ελεγκτική παρακολούθηση

 

Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που

απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όλες οι παραμετρικές

τιμές της παρούσας Απόφασης. Όλες οι παράμετροι που καθορίζονται στο

παράρτημα Ι, υπόκεινται σε ελεγκτική παρακολούθηση, εκτός αν οι

συναρμόδιες αρχές αποφανθούν, για χρονική περίοδο που καθορίζουν οι

ίδιες, ότι μια παράμετρος δεν υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί σε μια

δεδομένη παροχή νερού σε συγκεντρώσεις οι οποίες θα δημιουργούσαν

κίνδυνο παραβίασης της αντίστοιχης παραμετρικής τιμής. Η παράγραφος αυτή

δεν ισχύει για τις παραμέτρους σχετικά με την ραδιενέργεια, οι οποίες,

υπό όρους των σημειώσεων 8, 9 και 10 του παραρτήματος Ι μέρος Γ,

παρακολουθούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις παρακολούθησης που

θεσπίζονται με διαδικασία της Ευρ. Επιτροπής.

 

3. Συμπληρωματική παρακολούθηση

 

Στα πλαίσια των προβλεπομένων στην παρ. 5 του άρθρου 7 προκειμένου να

συμπληρωθεί ανάλογα με τις ανάγκες, η εξέταση ποιότητας του πόσιμου

νερού είναι σκόπιμο να ερευνηθούν μεταξύ των άλλων εκτός από τις

παραμέτρους του Παραρτήματος Ι και

 

α) τα ακόλουθα παθογόνα βακτήρια:

 

– Σαλμονέλλες

 

– Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι,

 

– Βακτηριοφάγοι των κοπράνων

 

– Ιοί των εντέρων

 

– Ε. coli Ο:157

 

– Καμπυλοβακτηρίδιο

 

β) οι ακόλουθοι οργανισμοί:

 

– παρασιτικοί οργανισμοί (π.χ. Κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia)

 

– φύκη

 

– άλλα μορφοποιημένα στοιχεία (ζωάρια)

 

Για τις ανωτέρω παραμέτρους των εδαφίων α) και β) της παρούσας

παραγράφου η παραμετρική τιμή είναι μηδενική

 

γ) οι ακόλουθες χημικές παράμετροι:

 

Παράμετρος

 

 

 

Παραμετρική τιμή

 

 

 

Μονάδα

 

 

 

Σημειώσεις

 

PCB’s-PCT’s

 

 

 

0,50

 

0,10

 

 

 

μg/l

 

μg/l

 

 

 

Άθροισμα συγκεντρώσεων Μεμονωμένη ουσία

 

Άργυρος

 

 

 

10

 

 

 

μg/l

 

 

 

 

Φαινολικές ενώσεις (πλην πενταχλωροφαινόλης)

 

 

 

0,50

 

 

 

μg/l

 

 

 

 

Υδρογονάθρακες εν διαλύσει ή εν γαλακτώματι – Ορυκτέλαια

 

 

 

10

 

 

 

μg/l

 

 

 

 

Επιφανειοδραστικοί παράγοντες

 

 

 

200

 

 

 

μg/l

 

 

 

 

Φωσφόρος (Ρ2Ο5)

 

 

 

5

 

 

 

mg/l

 

 

 

 

Ξηρό υπόλειμμα

 

 

 

1500

 

 

 

mg/l

 

 

 

 

Κάλιο

 

 

 

12

 

 

 

mg/l

 

 

 

 

Υδρόθειο

 

 

 

Μη ανιχνεύσιμο οργανοληπτικά

 

 

 

 

 

 

 

Η συμπληρωματική παρακολούθηση είναι δυνατόν να συμπληρώνεται κατάλληλα

με πρόσθετες παραμέτρους σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7. Η συχνότητα

της συμπληρωματικής παρακολούθησης καθορίζεται από τις συναρμόδιες αρχές.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 : Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων του νερού

ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται από δίκτυο διανομής ή από βυτίο ή

χρησιμοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων.

 

 

Οι συναρμόδιες αρχές λαμβάνουν δείγματα από τα σημεία τήρησης που

καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ώστε να εξασφαλίζουν ότι το νερό

ανθρώπινης κατανάλωσης ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις της Απόφασης.

Ωστόσο, σε περίπτωση δικτύου διανομής, οι συναρμόδιες αρχές μπορούν να

λαμβάνουν δείγματα εντός της ζώνης παροχής ή στις εγκαταστάσεις

επεξεργασίας για συγκεκριμένες παραμέτρους εφόσον είναι δυνατόν να

αποδειχθεί ότι δεν θα υπήρχε δυσμενής μεταβολή της μετρούμενης τιμής της

συγκεκριμένης παραμέτρου.

 

Όγκος διανεμόμενου ή παραγόμενου νερού ημερησίως σε μια ζώνη παροχής

(πιέσεως) (Σημειώσεις 1 και 2) m3

 

 

 

Δοκιμαστική παρακολούθηση Αριθμός δειγμάτων ετησίως (Σημειώσεις 3, 4 και 5)

 

 

 

Ελεγκτική παρακολούθηση Αριθμός δειγμάτων ετησίως (Σημειώσεις 3 και 5)

 

? 100

 

 

 

1

 

 

 

(Σημείωση 6)

 

101 – 500

 

 

 

4

 

 

 

1

 

501 – 1000

 

 

 

6

 

 

 

1

 

1001 – 2000

 

 

 

9

 

 

 

1

 

2001 – 3000

 

 

 

12

 

 

 

1

 

3001 – 4000

 

 

 

15

 

 

 

1

 

4001 – 5000

 

 

 

18

 

 

 

2

 

5001 – 6000

 

 

 

21

 

 

 

2

 

6001 – 7000

 

 

 

24

 

 

 

2 +1 ανά 3 300 m3/ημ

 

7001 – 8000

 

 

 

27

 

 

 

3

 

8001 – 9000

 

 

 

30

 

 

 

3

 

9001 -10000

 

 

 

33

 

 

 

3

 

………

 

 

 

……… +3 ανά 1000m3/ημ

 

 

 

………

 

19001 – 20000

 

 

 

63

 

 

 

4

 

………

 

 

 

……… +3 ανά 1000m3/ημ

 

 

 

………

 

29001 – 30000

 

 

 

93

 

 

 

5 +1 ανά 10000 m3/ημ

 

………

 

 

 

………

 

 

 

………

 

99001 – 100000

 

 

 

303

 

 

 

12

 

100001 – 200000

 

 

 

603

 

 

 

16

 

………

 

 

 

……… +3 ανά 1000m3/ημ

 

 

 

…… +1 ανά 25000 m3/ημ

 

900001 -1000000

 

 

 

3000

 

 

 

52

 

Σημείωση 1: Ως ζώνη παροχής (πιέσεως) νοείται μία γεωγραφικά καθορισμένη

περιοχή εντός της οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από

μία ή περισσότερες πηγές και εντός της οποίας η ποιότητα του νερού

μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη.

 

Σημείωση 2: Οι όγκοι υπολογίζονται ως μέσες τιμές για ένα ημερολογιακό

έτος. Για τον καθορισμό της ελάχιστης συχνότητας, οι συναρμόδιες αρχές

μπορούν να χρησιμο­ποιούνταν αριθμό κατοίκων μιας ζώνης παροχής αντί του

όγκου του νερού, θεωρώντας ότι κάθε άτομο καταναλίσκει 200 l/ημερησίως.

 

Σημείωση 3: Στην περίπτωση περιοδικής παροχής, βραχείας διαρκείας, η

συχνότητα παρακολούθησης του νερού που διανέμεται με βυτία αποφασίζεται

από τις συναρμόδιες αρχές.

 

Σημείωση 4: Για τις διάφορες παραμέτρους του παραρτήματος Ι, οι

συναρμόδιες αρχές δύνανται να μειώνουν τον αριθμό δειγμάτων που

αναφέρονται στον πίνακα εάν:

 

α) οι τιμές των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από δείγματα

λαμβανόμενα επί περίοδο τουλάχιστον δύο συνεχών ετών είναι σταθερές και

σημαντικώς καλύτερες από τις οριακές τιμές του παραρτήματος Ι και

 

β) δεν υπάρχει κάποιος παράγων που ενδέχεται να υποβαθμίσει την ποιότητα

του νερού.

 

Η κατώτατη συχνότητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 50% του αριθμού

των δειγμάτων που αναφέρονται στον πίνακα εκτός της ειδικής περιπτώσεως

της σημείωσης 6.

 

Σημείωση 5: Στο μέτρο του δυνατού, ο αριθμός των δειγμάτων πρέπει να

κατανέμεται ομοιόμορφα στο χρόνο και το χώρο.

 

Σημείωση 6: Η συχνότητα πρέπει να αποφασίζεται από τις συναρμόδιες Αρχές

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2

 

Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης του νερού που

τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση

 

Όγκος ημερησίως παραγόμενου νερού προς πώληση σε φιάλες ή

 

δοχεία (*) m3

 

 

 

Δοκιμαστική παρακολούθηση Αριθμός δειγμάτων

 

ετησίως

 

 

 

Ελεγκτική παρακολούθηση Αριθμός δειγμάτων ετησίως

 

? 10

 

 

 

1

 

 

 

1

 

> 10 ? 60

 

 

 

12

 

 

 

1

 

>60

 

 

 

12+1 ανά 5 m3/

 

ημερησίως

 

 

 

1+1 ανά 100 m3/

 

ημερησίως

 

(*) Οι όγκοι υπολογίζονται ως μέσες τιμές για ένα ημερολογιακό έτος

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

 

Οι συναρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι κάθε εργαστήριο στο οποίο

αναλύονται δείγματα διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας το οποίο

υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φορέα, μη

ελεγχόμενο από το εργαστήριο.

 

1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 

Οι κατωτέρω αρχές που διέπουν τις μεθόδους ανάλυσης μικροβιολογικών

παραμέτρων δίδονται είτε ως αναφορά όταν δίδεται μέθοδος ISO GΕΝ ή προς

καθοδήγηση, εν αναμονή της ενδεχόμενης μελλοντικής θέσπισης σύμφωνα με

τη διαδικασία του άρθρου 12, νέων διεθνών μεθόδων CΕΝ/ISO για τις

παραμέτρους αυτές. Οι συναρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν

εναλλακτικές μεθόδους, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 7

παράγραφος 5.

 

Κολοβακτηριοειδή και Escherichia coli (Ε. coli) (ISO 9308-1)

 

Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2)

 

Pseudomonas aeruginsa·(prEN ISO 12780)

 

Απαρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών – Αριθμός αποικιών σε 220 C

(ρrΕΝ ISO 6222)

 

Απαρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών – Αριθμός αποικιών σε 370 C

(ρrΕΝ ISO 6222)

 

Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)

 

Διήθηση από μεμβράνη και στη συνέχεια επώαση της μεμβράνης υπό

αναερόβιες συνθήκες σε θρεπτικό υλικό Clostridium Perfringens (σημείωση

1) σε 440 C +/-10 C επί 21 +/- 3 ώρες. Μέτρηση των σκοτεινών κίτρινων

αποικιών που μετατρέπονται σε ροζ ή κόκκινες μετά από έκθεση σε ατμούς

υδροξειδίου του αμμωνίου επί 20 έως 30 δευτερόλεπτα.

 

Σημείωση 1: Το “ θρεπτικό υλικό Clostridium Perfringens” περιέχει:

 

Βασικό θρεπτικό υλικό

 

Τρυπτόζη

 

 

 

30 g

 

Εκχύλισμα μυκήτων

 

 

 

20 g

 

Σακχαρόζη

 

 

 

5 g

 

L-κυστεΐνη Υδροχλωριούχος

 

 

 

1 g

 

ΜgSo4.7H2O

 

 

 

0,1g

 

Ιώδες βρωμοκρεζόλης

 

 

 

40 g

 

Άγαρ

 

 

 

15 g

 

Ύδωρ

 

 

 

1000ml

 

Διάλυση των συστατικών του βασικού θρεπτικού υλικού, ρύθμιση του ρΗ σε

7,6 και αποστείρωση σε αυτόκλειστο στους 121^ο C επί 15 λεπτά. Στη

συνέχεια ψύξη του θρεπτικού υλικού και προσθήκη συμπληρωμάτων:

 

Συμπληρώματα

 

C-κυκλοσερίνη

 

 

 

400 mg

 

πολυμυξίνη – Β θειική

 

 

 

25 mg

 

Ινδοξυλο-β-D-γλυκοζίδιο(μετά διάλυση σε 8 ml αποστειρωμένου νερού πριν

την προσθήκη)

 

 

 

 

 

60 mg

 

Διάλυμα 0,5% διφωσφορικής

 

Φαινολοφθαλεϊνης

 

(αποστειρωμένου δια διηθήσεως)

 

 

 

20 ml

 

Διάλυμα 4,5% διφωσφορικού FeCI3.6H2O (αποστειρωμένου δια διηθήσεως)

 

 

 

 

 

2 ml

 

2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

 

2.1. Για τις ακόλουθες παραμέτρους, τα καθοριζόμενα χαρακτηριστικά

επιδόσεων είναι τέτοια ώστε με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο ανάλυσης να

είναι, τουλάχιστον, δυνατόν να μετρώνται συγκεντρώσεις ίσες προς την

παραμετρική τιμή με την οριζόμενη ορθότητα, πιστότητα και τα οριζόμενα

όρια ανίχνευσης. Όποια και να είναι η ευαισθησία της χρησιμοποιούμενης

μεθόδου ανάλυσης, το αποτέλεσμα εκφράζεται χρησιμοποιώντας τουλάχιστον

τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων με την παραμετρική τιμή του

παραρτήματος Ι μέρη Β και Γ.

 

Παράμετροι

 

 

 

Ορθότητα % της παραμετρικής τιμής (Σημείωση 1)

 

 

 

Πιστότητα % της παραμετρικής τιμής (Σημείωση 2)

 

 

 

Όριο ανίχνευσης % της παραμετρικής τιμής

 

(Σημείωση 3)

 

 

 

Συνθήκες

 

 

 

Σημειώσεις

 

Ακρυλαμίδιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελέγχεται με βάση τις προδιαγραφές του προϊόντος

 

 

 

 

Αργίλιο

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Αμμώνιο

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Αντιμόνιο

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Αρσενικό

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Βενζο-α-πυρένιο

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Βενζόλιο

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Βόριο

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Βρωμικά

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Κάδμιο

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Χλωριούχα

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Χρώμιο

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Αγωγιμότητα

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Χαλκός

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Κυανιούχα

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 4

 

1,2- διχλωροαιθάνιο

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Επιχλωρυδρίνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελέγχεται με

 

βάση τις προδιαγραφές του προϊόντος

 

 

 

 

Φθοριούχα

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Σίδηρος

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Μόλυβδος

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Μαγγάνιο

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Υδράργυρος

 

 

 

20

 

 

 

10

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Νικέλιο

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράμετροι

 

 

 

Ορθότητα % της παραμετρικής τιμής (Σημείωση 1)

 

 

 

Πιστότητα % της παραμετρικής τιμής (Σημείωση 2)

 

 

 

Όριο ανίχνευσης % της παραμετρικής τιμής (Σημείωση 3)

 

 

 

Συνθήκες

 

 

 

Σημειώσεις

 

Νιτρικά

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιτρώδη

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Οξειδωσιμότητα

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 5

 

Παρασιτοκτόνα

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 6

 

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 7

 

Σελήνιο

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Νάτριο

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Θειικά

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Τετραχλωροαιθένιο

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 8

 

Τριχλωροαιθένιο

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 8

 

Ολικά Τραλογονο-

 

μεθάνια

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 7

 

Βινυλοχλωρίδιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελέγχεται με βάση τις προδιαγραφές του προϊόντος

 

 

 

 

PCB’s-PCT’s

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Άργυρος

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Φαινολικές ενώσεις (πλην Πενταχλωροφαι-νόλης)

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Υδρογονάθρακες εν διαλύσει ή εν γαλακτώματι –Ορυκτέλαια

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Επιφανειοδραστι-κοί παράγοντες

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Φωσφόρος (Ρ_2 Ο_5 )

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Κάλιο

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Υδρόθειο

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Ξηρό υπόλειμμα

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Υπολειμματικό χλώριο

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Για τη συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, τα οριζόμενα χαρακτηριστικά

επιδόσεων είναι τέτοια ώστε με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο ανάλυσης να

είναι δυνατόν να μετρώνται συγκεντρώσεις ίσες προς την παραμετρική τιμή

με ορθότητα 0.2 μονάδων ρΗ και πιστότητα 0,2 μονάδων ρΗ.

 

Σημείωση 1 (*): Ορθότητα είναι το συστηματικό σφάλμα και είναι η διαφορά

της μέσης τιμής μεγάλου αριθμού επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και της

πραγματικής τιμής.

 

Σημείωση 2(*): Πιστότητα είναι το τυχαίο σφάλμα και εκφράζεται συνήθως

ως η τυπική απόκλιση (εντός και μεταξύ μιας ομάδας) του φάσματος

αποτελεσμάτων γύρω από το μέσο όρο. Αποδεκτή πιστότητα είναι η διπλάσια

σχετική τυπική απόκλιση.

 

(*) Οι όροι αυτοί προσδιορίζονται περαιτέρω στο πρότυπο ISO 5725.

 

Σημείωση 3: Όριο ανίχνευσης είναι:

 

– η τριπλάσια σχετική τυπική απόκλιση, εντός μιας ομάδας, ενός φυσικού

δείγματος που περιέχει μικρή συγκέντρωση της παραμέτρου ή

 

– η πενταπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση, εντός μιας ομάδας, ενός τυφλού

δείγματος.

 

Σημείωση 4: Η μέθοδος προσδιορίζει ολικά κυανιούχα (άλατα) κάθε μορφής

 

Σημείωση 5: Η οξείδωση πραγματοποιείται για 10 λεπτά σε 100^ο C με τη

χρησιμοποίηση υπερμαγγανικών αλάτων, σε όξινο περιβάλλον.

 

Σημείωση 6: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για κάθε επιμέρους

παρασιτοκτόνο και εξαρτώνται από το συγκεκριμένο παρασιτοκτόνο. Προς το

παρόν, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να επιτευχθεί το όριο ανίχνευσης

για όλα τα παρασιτοκτόνα, αλλά οι συναρμόδιες αρχές πρέπει να επιδιώκουν

την επίτευξη του στόχου αυτού.

 

Σημείωση 7: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιμέρους ουσίες

που ορίζονται στο 25% της παραμετρικής τιμής του παραρτήματος Ι.

 

Σημείωση 8: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιμέρους ουσίες

που ορίζονται στο 50% της παραμετρικής τιμής του παραρτήματος Ι.

 

3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 

Χρώμα

 

Οσμή

 

Γεύση

 

Συνολικός οργανικός άνθρακας

 

Θολότητα (σημείωση 1)

 

Σημείωση 1: Για την παρακολούθηση της θολότητας του επεξεργασμένου

επιφανειακού νερού τα οριζόμενα χαρακτηριστικά επιδόσεων οφείλουν να

παρέχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα μέτρησης συγκεντρώσεων ίσων προς την

παραμετρική τιμή με ορθότητα 25%, πιστότητα 25% και όριο ανίχνευσης 25%.

 

 

 

Άρθρο 19

 

Κατάργηση

 

Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας Απόφασης καταργείται η Α5/288/86

Υγειονομική Διάταξη, τα άρθρα 4, 5 και 6 της Υγειονομικής Διάταξης

Γ3α/761/68 “περί ποιότητας του πόσιμου νερού” όπως τροποποιήθηκε με την

Υγ. Διάταξη Γ4/1722/24.9.74, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται

στην παρούσα Απόφαση.

 

 

 

Άρθρο 20

 

Έναρξη ισχύος

 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Απόφασης είναι η 25.12.2003 και

η εκτέλεση της ανατίθεται στις συναρμόδιες Αρχές.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2001

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.