ΔΥΓ2/ΓΠ/ΟΙΚ.38295/07


Αριθμ. ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ.38295/07 (ΦΕΚ 630 Β/26-4-2007 – Διορθ.Σφαλμ. στο
ΦΕΚ-986 Β/18-6-07) : Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής
υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της
Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998

*ΟΙ** **ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**, **ΔΗΜΟΣΙΑΣ** **ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ** **ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ** – **ΥΓΕΙΑΣ** **ΚΑΙ** **ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ*

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 2520/40 «περί υγειονομικών
διατάξεων»(ΦΕΚ 237 Α)

2. Τους ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197Α) για την οργάνωση και εκσυγχρονισμό των
Υπηρεσιών Δημ. Υγείας και ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176Α) για την οργάνωση και
λειτουρ­γία των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας

3. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α) «περί οργανισμού Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 299/2000 (ΦΕΚ 240 Α)

4. Τον ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»

5. Τις διατάξεις του αρθ. 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ
34Α) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δι­καίου, όπως τροποποιήθηκε απο το αρθ. 6
παρ.1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα
αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων, στο
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του
Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21.3.1983) και του άρ­θρου 65
του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α)

6. Τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου του ν. 2077/1992 (Α 136).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α) «Σύστα­ση και λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρο­λογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
και άλλες διατάξεις»

9. Την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρ. Ένω­σης, της 3ης
Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

10. Την υπ’ αριθμ. 77921/1440/95 κοινή υπουργική από­φαση σχετικά με την
ελεύθερη πληροφόρηση σε θέματα περιβάλλοντος

11. Την υπ’ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφα­ση «Ποιότητα του
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 (ΦΕΚ 892
Β΄/2001)

12. Την υπ’ αριθμ. 30356/2006 (ΦΕΚ 311Β/15.3.2006) Κοινή Απόφαση
Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο
Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο»

13. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/04 (ΦΕΚ 527 Β/2004) κοινή απόφαση
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερι­κών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εσωτερικών,
Δημό­σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιή­θηκε και ισχύει

14. Την ανάγκη εκπόνησης νέου ενδεδειγμένου νομικού πλαισίου λαμβάνοντας
υπόψη την από 13.3.2007 σύσκεψη Υφυπουργού Υγείας και Προέδρου ΕΦΕΤ και
την επι­στημονική και τεχνολογική πρόοδο για διασφάλιση της ποιότητας
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για την αποτελεσματικότερη προστασία
της Δημόσιας Υγείας

15. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα το νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης αποτελεί δημόσιο αγαθό και δεν είναι τρόφιμο ως
μη υπαγόμενο στους νόμους της αγοράς, αλλά διέπεται από νόμους της
υγειονομικής μηχανικής

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1:

Τροποποιήσεις

1. Το άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 τροποποιείται
ως εξής:

Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας Υγ. Διάταξης νοού­νται ως:

1. «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»:

α) το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που
προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές
χρήσεις, ανεξάρ­τητα από την προέλευσή του και από το εάν παρέχεται από
δίκτυο διανομής, από βυτίο, ή σε φιάλες ή δοχεία.

β) το νερό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις πα­ραγωγής τροφίμων για
την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών, που
προο­ρίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

Κατά την έννοια των ανωτέρω το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», δεν
εντάσσεται στην έννοια του τροφί­μου, παρέχεται με υποχρέωση της
Πολιτείας σε όλους τους πολίτες της επικράτειας ως «δημόσιο αγαθό», μη
υπαγόμενο στους κανόνες της αγοράς και διέπεται από τους νόμους της
υγειονομικής μηχανικής.

2. «οικιακές χρήσεις»: χρήσεις του νερού, κατά τρόπο που να έρχεται σε
άμεση ή έμμεση επαφή με τον αν­θρώπινο οργανισμό

3. «οικιακά συστήματα διανομής»: οι σωληνώσεις ,τα εξαρτήματα και οι
συσκευές που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ των κρουνών που συνήθως
χρησιμοποιούνται για παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και του
δικτύ­ου διανομής, αλλά μόνον εφόσον αυτά δεν υπάγονται στην ευθύνη του
φορέα ύδρευσης, υπό την ιδιότητά του αυτή.

4. «επικύρωση»: ως επικύρωση μεθόδων (validation) ορίζεται η διαδικασία
που αποδεικνύει ότι η μέθοδος δίνει το σωστό αποτέλεσμα όσον αφορά π.χ.
σε προ­καθορισμένα όρια ανίχνευσης, εκλεκτικότητας/επιλεκτι­κότητας,
επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας και γραμμικότητας. Ο όρος αυτός
προσδιορίζεται πε­ραιτέρω στο πρότυπο ISO/IEC 17025.

2. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

Γενικές υποχρεώσεις

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους δυνάμει άλλων κοινοτικών ή
εθνικών διατάξεων, οι αρμόδιες Αρ­χές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε
να εξασφαλι­στεί ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και
καθαρό. Για τους σκοπούς των ελαχίστων απαιτή­σεων της παρούσας Υγ.
Διάταξης, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό εφόσον:

α) είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασί­των, και οποιωνδήποτε
ουσιών, σε αριθμούς και συγκε­ντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο
για την ανθρώπινη υγεία και

β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, και
εφόσον σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 5 έως 8 και 10, οι
αρμόδιες Αρχές λαμβάνουν, όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης συμμορφούται προς τις
απαιτήσεις της παρούσας δι­άταξης.

2. Οι αρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την
εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν οδηγούν, σε καμιά περίπτωση, σε άμεση
ή έμμεση υποβάθμιση της σημερινής ποιότητας του νερού αν­θρώπινης
κατανάλωσης, στο μέτρο που αυτό αφορά την προστασία της ανθρώπινης
υγείας, ούτε σε αύξηση της ρύπανσης του νερού που χρησιμοποιείται για
την παραγωγή πόσιμου νερού.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:

Στην περίπτωση του νερού της παραγράφου 1 εδά­φιο (α), οι αρμόδιες Αρχές
τεκμαίρεται ότι πληρούν τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, του άρθρου
4 και του άρθρου 8 παράγραφος 2, εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι
η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο
5, οφείλεται στο οικιακό σύστημα διανομής ή στην συντήρησή του,
εξαιρουμένων όμως των κτιρίων και κτιριακών εγκατα­στάσεων όπου το νερό
παρέχεται στο κοινό, όπως στα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα εστιατόρια,
για τα οποία ο υπεύθυνος ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:

Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 2, και υπάρχει κίνδυνος ότι το νερό της
παραγράφου 1 εδάφιο (α), δεν ανταποκρίνεται στις παραμετρικές τιμές που
κα­θορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5, οι αρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν
παρόλα ταύτα ότι:

α) λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο
κίνδυνος μη τήρησης των παραμετρι­κών τιμών, όπως η παροχή οδηγιών στους
ιδιοκτήτες σχετικά με κάθε ενδεχόμενη επανορθωτική ενέργεια που θα
μπορούσαν να αναλάβουν ή και λαμβάνονται άλλα μέτρα, όπως κατάλληλες
τεχνικές επεξεργασίας, προκειμένου να μεταβληθεί η φύση ή οι ιδιότητες
του νερού πριν από την διάθεσή του ώστε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο
κίνδυνος ότι το νερό δεν ανταποκρίνεται στις παραμετρικές τιμές μετά τη
διάθεση και

β) οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές ενημερώνονται δεό­ντως και λαμβάνουν
οδηγίες για ενδεχόμενες πρόσθετες επανορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει
να αναλάβουν.

5. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

Παρακολούθηση

1. Οι αρμόδιες Αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να
εξασφαλίσουν ότι παρακολουθείται τα­κτικά η ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειμένου να ελέγχεται αν το διατιθέμενο στους
κα­ταναλωτές νερό πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας διάταξης, και ιδίως
τις παραμετρικές τιμές που καθορί­ζονται σύμφωνα με το άρθρο 5. Θα
πρέπει να λαμβάνο­νται δείγματα τα οποία να είναι αντιπροσωπευτικά της
ποιότητας του νερού που καταναλίσκεται καθόλη τη διάρκεια του έτους.
Επιπλέον, οι αρμόδιες Αρχές λαμβά­νουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να
εξασφαλίζεται ο έλεγχος της αποτελεσματικής απολύμανσης του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης, όταν αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας
επεξεργασίας ή διανομής του νερού και ότι η συγκέντρωση των
παραπροϊόντων απολύμανσης συγκρατείται σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά
όρια, χωρίς να διακυβεύεται η απολύμανση.

2. Για την τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1, οι υπεύθυνοι σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα
παρακολούθη­σης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τα εν λόγω προγράμματα
παρακολούθησης πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του
παραρτήματος ΙΙ.

3. Τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται από τους υπεύθυνους σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και πρέπει να συμμορφώνονται με τις
σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ.

4. α) Οι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές πρέπει να τηρούν
τις προδιαγραφές αναλύσεως παραμέτρων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

β) Αντί των μεθόδων που αναφέρονται στο παράρ­τημα ΙΙΙ μέρος 1, είναι
δυνατόν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι (επικυρωμένες), εφόσον
μπορεί να αποδειχθεί ότι τα λαμβανόμενα αποτελέσματα είναι τουλάχιστον
εξίσου αξιόπιστα με εκείνα των μεθόδων που έχουν προκαθοριστεί. Εάν
χρησιμοποιηθεί εναλλα­κτική μέθοδος η αρμόδια Αρχή διαβιβάζει στην
Ευρω­παϊκή Επιτροπή όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τη μέθοδο αυτή
και την ισοδυναμία της.

γ) Για τις παραμέτρους του παραρτήματος ΙΙΙ μέρη 2 και 3, είναι δυνατόν
να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μέθοδος ανάλυσης, εφόσον τηρούνται οι
απαιτήσεις των μερών αυτών

5. Οι αρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι διενεργείται συμπληρωματική κατά
περίπτωση παρακολούθηση για τις ουσίες και τους μικροοργανισμούς για
τους οποίους δεν καθορίζεται παραμετρική τιμή σύμφωνα με το άρ­θρο 5,
όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι οι ουσίες ή οι οργανισμοί αυτοί
ενδέχεται να υπάρχουν σε ποσό­τητες ή αριθμούς που αποτελούν ενδεχόμενο
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία (Παράρτημα ΙΙ, παρ.3)

6. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

Επανορθωτικές ενέργειες και περιορισμοί χρήσεως.

1. Οι αρμόδιες Αρχές μεριμνούν ώστε να διερευνάται αμέσως κάθε παράλειψη
της τήρησης των παραμετρι­κών τιμών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο
5 ώστε να εντοπίζονται τα αίτια.

2. Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται για να τη­ρηθούν οι υποχρεώσεις
του άρθρου 4 παράγραφος 1, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εξακολουθεί να
μην πληροί τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμ­φωνα με το άρθρο
5, και με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 2, οι αρμόδιες Αρχές
εξασφαλίζουν ότι αναλαμβάνονται, το ταχύτερο δυνατόν, οι απαιτούμε­νες
επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητάς του, και
δίνουν προτεραιότητα στην εφαρμογή τους, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων
και τον βαθμό υπέρβασης των σχετικών παραμετρικών τιμών και τον
ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

3. Ανεξαρτήτως του αν έχει σημειωθεί ή όχι η μη τήρηση των παραμετρικών
τιμών, οι αρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι η παροχή νερού ανθρώπινης
κατα­νάλωσης, το οποίο αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη
υγεία απαγορεύεται και διακόπτεται ή περιορίζεται η χρήση του ή
αναλαμβάνονται οι αναγκαί­ες ενέργειες για να προστατευθεί η ανθρώπινη
υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές, οι καταναλωτές ενημερώνονται αμέσως
σχετικά και τους παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες. Οι υπεύθυνοι σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές αποφασίζουν ποιες ενέργειες δυνάμει της
παρού­σας παραγράφου θα πρέπει να αναληφθούν, λαμβάνο­ντας επίσης υπόψη
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία οι οποίοι θα προέκυπταν από τυχόν
διακοπή της παροχής ή περιορισμό της χρήσης νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης. Οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν κατευ­θυντήριες οδηγίες προς
τους υπευθύνους για την εκ­πλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων της παρούσας
παραγράφου.

4. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραμετρικών τι­μών ή των προδιαγραφών
του παραρτήματος Ι μέρος Γ, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν κατά πόσον αυτή
η μη τήρηση δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Οι υπεύθυνοι σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές ανα­λαμβάνουν επανορθωτικές ενέργειες
για την αποκατά­σταση της ποιότητας του νερού εφόσον αυτό απαιτείται

για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Οι αρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν
ότι, όταν αναλαμβάνονται επα­νορθωτικές ενέργειες, οι καταναλωτές
ενημερώνονται σχετικά εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι η μη τήρηση των παραμε­τρικών τιμών είναι
άνευ σημασίας.

7. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

Παρεκκλίσεις

1. Με Υγειονομική Διάταξη των Υπουργών Υγείας Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης
και Εσωτερικών, Δημ Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατόν να
προσδιορίζονται παρεκκλίσεις από τις παραμετρικές τιμές που
καθορί­ζονται στο παράρτημα Ι μέρος Β, μέχρις ενός ανώτατου ορίου που
καθορίζεται στην ανωτέρω απόφαση, εφόσον η παρέκκλιση δεν συνεπάγεται
πιθανό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και εφόσον η παροχή νερού
ανθρώπι­νης κατανάλωσης στη συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να
εξασφαλισθεί με άλλον ενδεδειγμένο τρόπο. Οι πα­ρεκκλίσεις πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν μικρότερης διάρκειας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν
την τριετία προς το τέλος της οποίας πρέπει να πραγματοποιείται
επανεξέταση προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον έχει σημειωθεί
ικανοποιητική πρόοδος. Όταν πρόκειται να παραχωρηθεί δεύτερη παρέκκλιση,
γνωστοποιείται η επανεξέταση και οι λόγοι για την απόφαση της
παρα­χώρησης δεύτερης παρέκκλισης, στην Επιτροπή. Αυτή η δεύτερη
παρέκκλιση δεν πρέπει επίσης να υπερβαίνει την τριετία.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά την υποβολή τεκμηριωμένων
στοιχείων, μπορεί να υποβάλλεται στην Επιτροπή αίτηση για τρίτη
παρέκκλιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει την τριετία. Η Επιτροπή
αποφασίζει σχε­τικά με την αίτηση αυτή εντός τριών μηνών.

3. Στις παρεκκλίσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2,
διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) ο λόγος της παρέκκλισης.

β) η συγκεκριμένη παράμετρος, τα σχετικά αποτε­λέσματα της προηγούμενης
παρακολούθησης, και η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή βάσει της παρέκκλισης.

γ) η γεωγραφική περιοχή, η ημερησίως παρεχόμενη ποσότητα νερού, ο
θιγόμενος πληθυσμός, καθώς και κατά πόσον ή όχι θίγεται κάποια σχετική
επιχείρηση παραγωγής τροφίμων.

δ) ένα κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης, με αυξημένη συχνότητα
παρακολούθησης, εφόσον απαι­τείται.

ε) η σύνοψη του προγράμματος των απαιτούμενων επανορθωτικών ενεργειών,
στο οποίο συμπεριλαμβάνο­νται χρονοδιάγραμμα εργασιών, εκτίμηση κόστους
και όροι και προυποθέσεις για την επανεξέταση.

στ) η αιτούμενη διάρκεια της παρέκκλισης.

4. Εάν η αρμόδια Αρχή κρίνει ότι η μη τήρηση της παραμετρικής τιμής
είναι άνευ σημασίας και εφόσον, με τις επανορθωτικές ενέργειες που
αναλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, είναι δυνατόν να
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα εντός 30 το πολύ ημε­ρών, δεν απαιτείται η
εφαρμογή των απαιτήσεων της παραγράφου 3.

Στην περίπτωση αυτή, από την αρμόδια αρχή καθορί­ζεται μόνον η ανώτατη
επιτρεπόμενη τιμή της συγκεκρι­μένης παραμέτρου καθώς και ο
επιτρεπόμενος χρόνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

5. Η προσφυγή στην παράγραφο 4 δεν είναι πλέον δυνατή αν η μη τήρηση
μιας παραμετρικής τιμής για συγκεκριμένη παροχή νερού παρουσιάστηκε για
περισ­σότερες από 30 ημέρες συνολικά κατά τη διάρκεια των δώδεκα
προηγούμενων μηνών.

6. Οι υπεύθυνοι που εφαρμόζουν τις παρεκκλίσεις του παρόντος άρθρου σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι ο θιγόμενος από την
παρέκκλιση αυτή πληθυσμός ενημερώνεται αμέσως και με τον κατάλληλο τρόπο
για την παρέκκλιση και τους όρους της. Επιπλέον, οι αρμόδιες Αρχές
εξασφαλίζουν ότι, εφόσον απαιτείται, παρέχονται οδηγίες σε συγκεκριμένες
πληθυσμιακές ομάδες για τις οποίες η παρέκκλιση ενδέχεται να
δη­μιουργήσει ειδικούς κινδύνους.

Οι υποχρεώσεις αυτές δεν ισχύουν στην περίπτωση που αναφέρεται στην
παράγραφο 4, εκτός αν οι αρμό­διες αρχές αποφασίσουν διαφορετικά.

7. Με την εξαίρεση των παρεκκλίσεων που παρέχονται σύμφωνα με την
παράγραφο 4, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει
την Επιτροπή εντός δύο μηνών για τις παρεκκλίσεις που αφορούν ατομική
παροχή άνω των 1000m3 ημερησίως κατά μέσο όρο ή εξυπηρετούν άνω των 5000
ατόμων, παρέχοντας και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

8. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για το νερό ανθρώπι­νης κατανάλωσης το
οποίο διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία.

8.Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

Καθορισμός αρμοδίων Αρχών, υπευθύνων

1. «Aρμόδιες Αρχές» για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας
Υγειονομικής Διάταξης είναι οι υπηρεσίες Υγείας των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, οι κατά το Νόμο αντίστοιχες υπηρεσίες των Περιφερειών,
όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε (ΥΠΕ ή Δημ. Υγείας ή Υγεί­ας) και σε
επιτελικό βαθμό το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

1.1. Οι υπηρεσίες Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδι­οικήσεων ασκούν εποπτικό
έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το
πό­σιμο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο
παράρτημα Ι και ειδικότερα οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμμα­τα
ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης και
ενημερώνουν σχετικά τις οικείες περιφέρειες και την Διεύθυνση
Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

1.2. Οι υπηρεσίες Υγείας των Περιφερειών, όπως αναφέρονται στην παρ. 1
του παρόντος άρθρου, πα­ρακολουθούν την ορθή εφαρμογή και εκτέλεση της
παρούσας Υγειονομικής διάταξης στα γεωγραφικά όρια της ευθύνης τους.
Συγκεντρώνουν και αξιολογούν τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας
του πόσιμου νερού, προτείνουν τη λήψη των κατάλληλων προληπτι­κών και
επανορθωτικών μέτρων και στα πλαίσια της συνεργασίας με την Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποστέλλουν τα
ανωτέρω αξιολογημένα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου
νερού και προτάσεις για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων στη Δ/νση

Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1.3. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκεντρώνει όλα τα
σχετικά στοιχεία και συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την αξιολόγηση τους και τη λήψη μέτρων
για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης απο­στέλλει τα στοιχεία που απαιτούνται, για κάθε
σχετική ενημέρωση και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση στην Ευρω­παϊκή Επιτροπή.
Επίσης το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταρτίζει
κατευθυντήριες οδηγίες προς τους υπευθύνους για την εκπλήρωση των
ανωτέρω υπο­χρεώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8.

Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών των παραγράφων 1.1. και 1.2. του παρόντος
άρθρου καθορίζονται ειδικό­τερα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
περί απο­κέντρωσης.

2. «Υπεύθυνοι» για τη συμμόρφωση προς τους όρους της παρούσας
υγειονομικής διάταξης, όσον αφορά τα οριζόμενα

α) στο άρθρο 6.1.α (για το νερό του δικτύου ύδρευ­σης) είναι:

– για τις υδρεύσεις Δήμων ή Κοινοτήτων, ο φορέας λειτουργίας του δικτύου
(Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι Δ & Κ, ΔΕΥΑ, Εταιρείες Ύδρευσης κ.λ.π)

– για τις βιομηχανίες, επιχειρήσεις, ιδρύματα κ.λ.π τα οποία διαθέτουν
δική τους ύδρευση, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους

– για τις βιομηχανίες που ευρίσκονται μέσα σε βι­ομηχανικές περιοχές με
κεντρικό δίκτυο ύδρευσης η ΕΤΒΑ

– για τις ιδιωτικές υδρεύσεις, οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των
εγκαταστάσεων ύδρευσης.

β) στο άρθρο 6.1.β (για το νερό που παρέχεται από βυτία) είναι οι
ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι των βυτίων «ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
επιχειρήσεων» – προσθ. Της μέσα σε «» φράσης με διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ-986
Β/18-6-07

γ) στο άρθρο 6.1.γ (για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς
πώληση) είναι οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι ποιότητας νερού ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των εγκαταστάσεων εμφιάλωσης

δ) στο άρθρο 6.1.δ (για το νερό επιχείρησης παρα­γωγής τροφίμων) είναι
οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι ποιότητας νερού ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
επιχει­ρήσεων αυτών

Οι υποχρεώσεις των «υπευθύνων» καθορίζονται από την Γ3α/761/68
Υγειονομική Διάταξη, όπως αυτή εκά­στοτε ισχύει, ειδικότερα όμως αφορούν:

i) στην δοκιμαστική, ελεγκτική και τη συμπληρωματική (κατά περίπτωση
μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές) παρακολούθηση του νερού που
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ σε
Εργαστήρια, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ και

ii) στη λήψη γενικά κάθε μέτρου που θα διασφαλίζει κανονική παροχή
υγιεινού νερού σε μόνιμη βάση

Ειδικότερα οι υποχρεώσεις των υπευθύνων ύδρευσης σύμφωνα με το αρθ.
6.1.α. αφορούν επιπλέον και στη με­λέτη, κατασκευή, λειτουργία,
συντήρηση και υγειονομική αναγνώριση των συστημάτων ύδρευσης καθώς και
στην επεξεργασία του πόσιμου νερού, ώστε να αποφεύγεται κάθε
υγειονομικός κίνδυνος

3. Οι εργαστηριακές αναλύσεις για την δοκιμαστική, ελεγκτική (και κατά
περίπτωση συμπληρωματική, μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές)
παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα
με το παράρτημα ΙΙ, διενεργούνται από τους υπευθύνους σε οργανωμένα
εργαστήρια των Ο.Τ.Α., Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή
Εταιρειών Ύδρευσης, ή και «ιδιωτικών διαπιστευμένων εργαστηρίων» –
αντικ. των μέσα σε «» λέξεων με διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ-986 Β/18-6-07 – και
εφόσον όλα τα ανωτέρω πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ. Οι
εργαστηριακές αναλύσεις εποπτικού ελέγχου για λογαριασμό των λοιπών
αρμό­διων αρχών διενεργούνται μέσω Δημόσιων Κεντρικών και περιφερειακών
Εργαστηρίων, ή και «εξειδικευμένων εργαστηρίων άλλων φορέων του
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα» – αντικ. των μέσα σε «» λέξεων με διορθ.σφαλμ.
στο ΦΕΚ-986 Β/18-6-07 – , εφόσον βεβαίως όλα τα ανωτέρω εργαστήρια
πληρούν τις απαιτήσεις του πα­ραρτήματος ΙΙΙ.

Με Υγειονομική Διάταξη των Υπουργών Υγείας Κοινω­νικής Αλληλεγγύης και
Εσωτερικών, Δημ Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται πέραν των
απαιτήσεων του παραρτήματος ΙΙΙ, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με
τα οποία είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να χρησιμοποιηθούν για τις
εργαστηριακές αναλύσεις που διενεργούνται από τους υπευθύνους ύδρευσης
οι υποδο­μές Δημόσιων εργαστηρίων ή εργαστηρίων Α.Ε.Ι. ή ακόμη και για
τις εργαστηριακές αναλύσεις που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές να
χρησιμοποιηθούν οι υποδο­μές εξειδικευμένων εργαστηρίων των Ο.Τ.Α. ή
ιδιωτικών διαπιστευμένων εργαστηρίων κατά ΕΝ 45001.

9. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

Ενημέρωση και εκθέσεις

1. Οι αρμόδιες Αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί
ότι παρέχονται στους καταναλω­τές κατάλληλες και ενημερωμένες
πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και
συλλέγουν και αποστέλλουν στο Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά
τακτά χρονικά διαστή­ματα στοιχεία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης.

2. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμ­βουλίου, της 7ης
Ιουνίου 1990, που ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με την 77921/1440/95
κοινή υπουργική από­φασης (ΦΕΚ 795 Β), σχετικά με την ελεύθερη
πληροφό­ρηση για θέματα περιβάλλοντος, το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δημοσιεύει ανά τριετία έκθεση για την ποιότητα
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών.
Η πρώτη από τις εκθέσεις αυτές καλύπτει τα έτη 2002, 2003 και 2004. Κάθε
έκθεση αφορά, τουλάχιστον, τις συγκεκριμένες παροχές νερού που
υπερβαίνουν τα 1000 m3 ημερησίως κατά μέσον όρο, ή εξυπηρετούν
περισσότερα από 5000 άτομα, καλύπτει τρία ημερολογιακά έτη και
δημοσιεύεται πριν από το τέλος του ημερολογιακού έτους που έπεται της
περιόδου στην οποία αναφέρεται.

3. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαβιβάζει τις
εκθέσεις του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός δύο μηνών από τη δημοσίευσή τους.

4. Η μορφή και οι ελάχιστες απαιτούμενες πληρο­φορίες για τις εκθέσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 καθορίζονται λαμβανομένων ιδιαιτέρως
υπόψη των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8,
στο άρθρο 9 παράγραφοι 6 και 7 και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της
Υ2/2600/01 κοινή υπουργική απόφαση.

5. Μαζί με την πρώτη έκθεση σύμφωνα με την παρούσα Υγειονομική διάταξη,
όπως αναφέρεται στην παράγρα­φο 2 το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης συντάσσει επίσης έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα, τα οποία οι αρμόδιες Αρχές έλαβαν ή
σχεδιάζουν να λάβουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους δυνάμει του
άρθρου 6 παράγραφος 3 και του Παραρτήματος Ι μέρος Β σημείωση 10.

10. Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

Εξαιρετικές περιπτώσεις

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμέ­νες γεωγραφικές
περιοχές, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να
υποβάλλει ειδική αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περίοδο μεγαλύ­τερη
από αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 14. Η πρό­σθετη περίοδος δεν πρέπει
να υπερβαίνει την τριετία προς το τέλος της οποίας πρέπει να
πραγματοποιείται επανεξέταση που διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επι­τροπή η
οποία μπορεί, βάσει της επανεξέτασης αυτής, να παραχωρήσει δεύτερη
πρόσθετη περίοδο τριών το πολύ ετών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στο
νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία.

2. Στην προαναφερόμενη αίτηση, η οποία πρέπει να αιτιολογείται δεόντως,
εκτίθενται οι δυσκολίες που συναντώνται και περιλαμβάνονται,
τουλάχιστον, όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρά­γραφος 3.

3. Οι αρμόδιες Αρχές που εφαρμόζουν το παρόν άρ­θρο εξασφαλίζουν ότι ο
πληθυσμός τον οποίο αφορά η αίτηση ενημερώνεται αμέσως και με κατάλληλο
τρόπο για την έκβαση της αίτησης. Επιπλέον, οι αρμόδιες Αρ­χές
εξασφαλίζουν ότι, εφόσον απαιτείται, παρέχονται οδηγίες σε συγκεκριμένες
πληθυσμιακές ομάδες για τις οποίες η αίτηση ενδέχεται να δημιουργήσει
ειδικούς κινδύνους.

11. Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

Διοικητικές Κυρώσεις

Διοικητικές Κυρώσεις επιβάλλονται με βάση το άρθρο 30 του ν. 1650/1986,
το άρθρο 98 του ν.1892/1990, το άρ­θρο 13 του ν. 1515/1985 και το άρθρο
13 του ν. 1561/1985 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παρ. 6 και 7 του ν.
1650/1986.

11. Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Υγειονομικής
διάταξης τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, που ακολουθούν:

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι *

*ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ*

*ΜΕΡΟΣ Α*

Μικροβιολογικές παράμετροι

Παράμετρος

Παραμετρική τιμή (αριθμός/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

*Εντερό**κοκκοι*

0

Για το νερό που πωλείται σε φιάλες ή δοχεία, ισχύουν τα ακόλουθα:

*Παράμετρος*

*Παραμετρική τιμή*

Escherichia coli (E. coli)

0/250 ml

*Εντερό**κοκκοι*

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

_Αριθμός αποικιών σε 22_ ^ο _C_

100/ml

_Αριθμός αποικιών σε 37_ ^ο _C_

20/ml

*ΜΕΡΟΣ Β*

*Χημικές παράμετροι*

Παράμετρος

Παραμετρική τιμή

Μονάδα

Σημειώσεις

Ακρυλαμίδιο

0,10

μg/1

Σημείωση 1

Αντιμόνιο

5,0

μg/1

Αρσενικό

10

μg/1

Βενζόλιο

1,0

μg/1

Βενζο-α-πυρένιο

0,010

μg/1

Βόριο

1,0

mg/1

Βρωμικά

10

μg/1

Σημείωση 2

Κάδμιο

5,0

μg/1

Χρώμιο

50

μg/1

Σημείωση 3

Χαλκός

2,0

mg/1

Σημείωση 3

Κυανιούχα

50

μg/1

1,2 –διχλωροαιθάνιο

3,0

μg/1

Επιχλωρυδρίνη

0,10

μg/1

Σημείωση 1

Φθοριούχα

1,5

mg/1

Μόλυβδος

10

μg/1

Σημειώσεις 3 και 4

Υδράργυρος

1,0

μg/1

Νικέλιο

20

μg/1

Σημείωση 3

Νιτρικά

50

mg/1

Σημείωση 5

Νιτρώδη

0,50

mg/1

Σημείωση 5

Παρασιτοκτόνα

0,10

μg/1

Σημειώσεις 6 και 7

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50

μg/1

Σημειώσεις 6 και 8

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

0,10

μg/1

Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ενώσεων σημείωση 9

Σελήνιο

10

μg/1

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10

μg/1

Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων παραμέτρων

Ολικά τριαλογονομεθάνια

100

μg/1

Άθροισμα συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ενώσεων σημείωση 10

Βινυλοχλωρίδιο

0,50

μg/1

Σημείωση 1

Σημείωση 1: Η παραμετρική τιμή αναφέρεται στην συγκέντρωση καταλοίπων
μονομερούς στο νερό όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί
μεγίστης μετανάστευσης εκ του αντιστοίχου πολυμερούς όταν βρίσκεται σε
επαφή με το νερό.

Σημείωση 2: Εάν είναι δυνατόν, οι Αρμόδιες αρχές, πρέπει να επιδιώκουν
χαμηλότερη τιμή χωρίς να θίγεται η απολύμανση.

«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β),
και δ), η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί το αργότερο μέχρι 25-12-08. Η
παραμετρική τιμή για τα βρωμικά άλατα από την έναρξη ισχύος της παρούσας
Διάταξης και μέχρι 25-12-2008 είναι 25 μg/l, ενώ περαιτέρω ισχύει η ως
άνω αναφερομένη τιμή του Παραρτήματος Ι, Μέρος Β» – αντικ. του μέσα σε
«» εδαφίου με διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ-986 Β/18-6-07.

Σημείωση 3: Η τιμή ισχύει για δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που
λαμβάνεται με κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας^1 ^/(Θα προστεθεί ανάλογα
με τα αποτελέσματα της προς το παρόν διεξαγόμενης μελέτης)/ ^ στη βρύση
και κατά τρόπον ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του εβδομαδιαίου μέσου
όρου που πίνουν οι καταναλωτές. Εφόσον ενδείκνυται, οι μέθοδοι
δειγματοληψίας και παρακολούθησης εφαρμόζονται κατά εναρμονισμένο τρόπο
που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4. Οι αρμόδιες αρχές
λαμβάνουν υπόψη τα περιστατικά μεγίστων επιπέδων που ενδέχεται να έχουν
δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Σημείωση 4:

«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και
δ), η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί, το αργότερο, έως 25-12-2013. Η
παραμετρική τιμή για το μόλυβδο από την έναρξη ισχύος της παρούσας
Διάταξης και μέχρι 25-12-2013, είναι 25 μg/1» – αντικ. του μέσα σε «»
εδαφίου με διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ-986 Β/18-6-07.

Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης του μολύβδου στο
νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την περίοδο που απαιτείται για να
επιτευχθεί η τήρηση της παραμετρικής τιμής.

Όταν εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη της τήρησης της τιμής αυτής, οι
αρμόδιες αρχές δίνουν προοδευτικά την προτεραιότητα όπου υπάρχουν οι
υψηλότερες συγκεντρώσεις μολύβδου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Σημείωση 5: Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τηρείται ο όρος
[νιτρικά]/50+[νιτρώδη]/3< 1, οι αγκύλες υποδηλούν συγκέντρωση σε mg/l
για νιτρικά (ΝΟ_3 ^- ) και για τα νιτρώδη άλατα (ΝΟ_2 ^- ), καθώς και
ότι η τιμή 0,10 mg/l για τα νιτρώδη τηρείται για το νερό που προέρχεται
από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Σημείωση 6: Ως «παρασιτοκτόνα» νοούνται:

-οργανικά εντομοκτόνα,

– οργανικά ζιζανιοκτόνα,

– οργανικά μυκητοκτόνα,

– οργανικά νηματωδοκτόνα, .

– οργανικά ακαριοκτόνα,

– οργανικά φυκοκτόνα,

– οργανικά τρωκτικοκτόνα,

– οργανικά γλινοκτόνα,

– συναφή προϊόντα (μεταξύ άλλων, οι ρυθμιστές αύξησης)

– και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθμισης και αντίδρασης.

Ελέγχονται μόνον τα παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η παρουσία
σε μία δεδομένη παροχή νερού.

Σημείωση 7: Η παραμετρική τιμή ισχύει για κάθε επιμέρους παρασιτοκτόνο.
Για τα aldrine, dieldrine, heptachlor, epoxi-heptachlor, η παραμετρική
τιμή είναι 0,030 μg/l.

Σημείωση 8: Ως <> νοείται το άθροισμα όλων των
επιμέρους παρασιτοκτόνων που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικώς
κατά τη διαδικασία παρακολούθησης.

Σημείωση 9: Οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι:

-βενζο(β)φθορανθένιο,

-βενζο(λ)φθορανθένιο,

-βενζο(η,θ,ι)περυλένιο,

-ινδενο(1,2,3-γ,δ)πυρένιο.

Σημείωση 10: Εάν είναι δυνατόν, οι αρμόδιες αρχές να επιδιώκουν
χαμηλότερη τιμή χωρίς να

θίγεται η απολύμανση.

Οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι: χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο,
διβρωμοχλωρομεθάνιο, βρωμοδιχλωρομεθάνιο.

«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και
δ*)*, η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί το αργότερο, έως 25-12-2008. Η
παραμετρική τιμή για ολικά τριαλογονομεθάνια απο την έναρξη ισχύος της
παρούσας Διάταξης και μέχρι 25-12-2008, είναι 150 μg/l» – αντικ. του
μέσα σε «» εδαφίου με διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ-986 Β/18-6-07.

Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης των
τριαλογονομεθανίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την περίοδο που
απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραμετρικής τιμής.

Όταν εφαρμόζουν μέτρα για την επίτευξη της τιμής αυτής, οι αρμόδιες
αρχές δίνουν προοδευτικά την προτεραιότητα στις περιοχές με τις
υψηλότερες συγκεντρώσεις τριαλογονομεθανίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

*Μέρος Γ Ενδεικτικές παράμετροι*

Παράμετρος

Παραμετρική τιμή

Μονάδα

Σημειώσεις

Αργίλιο

200

μg/l

Αμμώνιο

0,50

mg/l

Χλωριούχα

250

mg/l

Σημείωση 1

Clostridium

perfringens

(συμπεριλαμβανο-

μένων των σπόρων)

0

Αριθμός / 100 ml

Σημείωση 2

Χρώμα

Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

Αγωγιμότητα

2500

μS cm^-1 στους 20^0 C

Σημείωση 1

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου

*> *6,5 και *< *9,5

Μονάδες pH

Σημειώσεις 1 και 3

Σίδηρος

200

*μ**g/l*

Μαγγάνιο

50

μg/l

Οσμή

Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

Οξειδωσιμότητα

5,0

mg/l O_2

Σημείωση 4

Θειικά

250

mg/l

Σημείωση 1

Νάτριο

200

mg/l

Γεύση

Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

Αριθμός αποικιών σε _22_ ^o _C__ και 37_ ^o _C_

Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Κολοβακτηριοειδή

0

Αριθμός / 100 ml

Σημείωση 5

Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC)

Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείωση 6

Υπολειμματικό χλώριο

mg/1

Σημείωση 11

Θολότητα

Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείωση 7

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παράμετρος

Παραμετρική τιμή

Μονάδα

Σημειώσεις

Τρίτιο

100

becquerel / l

Σημειώσεις 8 και 10

Ολική ενδεικτική δόση

0,10

mSv / έτος

Σημειώσεις 9 και 10

Σημείωση 1: Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό.

Σημείωση 2: Η παράμετρος αυτή χρειάζεται να μετράται μόνον όταν το νερό
προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό. Σε περίπτωση μη τήρησης
της παραμετρικής αυτής τιμής οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την παροχή
νερού για να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος για την
ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών, όπως π.χ.
Cryptosporidium. Οι αρμόδιες αρχές περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των
ερευνών αυτών στην έκθεση που υποβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 13
παράγραφος 2.

Σημείωση 3: Για το στάσιμο νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η
κατώτατη τιμή μπορεί να μειώνεται σε 4,5 μονάδες pH.

Σημείωση 4: Η παράμετρος αυτή δεν χρειάζεται να μετράται εφόσον
αναλύεται η παράμετρος ολικού οργανικού άνθρακα.

Σημείωση 5: Για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η μονάδα
είναι: αριθμός / 250 ml.

Σημείωση 6: Η παράμετρος αυτή δεν χρειάζεται να μετράται για παροχές
κάτω των 10 000 m^3 ημερησίως.

Σημείωση 7: Σε περίπτωση επεξεργασίας επιφανειακών υδάτων, τα κράτη μέλη
επιδιώκουν παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1,0 NTU
(νεφελομετρική μονάδα θολότητας) στο νερό που προέρχεται από
εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Σημείωση 8: Οι συχνότητες ελέγχου θα περιληφθούν αργότερα στο Παράρτημα II.

Σημείωση 9: Εξαιρουμένου του τρίτιου, του καλίου – 40, του ραδονίου και
των προϊόντων διάσπασης του ραδονίου. Οι συχνότητες ελέγχου, οι μέθοδοι
παρακολούθησης και οι πλέον κατάλληλες θέσεις για τα σημεία
παρακολούθησης θα καθοριστούν αργότερα στο παράρτημα II.

Σημείωση 10:

1. Οι απαιτούμενες από τη σημείωση 8 προτάσεις για τις συχνότητες
ελέγχου και η σημείωση 9 για τις συχνότητες ελέγχου, τις μεθόδους
παρακολούθησης και τις πλέον κατάλληλες θέσεις για τα σημεία
παρακολούθησης στο παράρτημα II εγκρίνονται σύμφωνα με διαδικασία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Κατά την κατάρτιση των προτάσεων αυτών, η
Επιτροπή θα λάβει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τις σχετικές διατάξεις
δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας ή τα κατάλληλα προγράμματα
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων παρακολούθησης που
προκύπτουν από αυτό.)

2. Δεν απαιτείται από την αρμόδια αρχή να ελέγχει το πόσιμο ύδωρ για
τρίτιο ή ραδιενέργεια για να καθορίσει ολική ενδεικτική δόση, εφόσον,
βάσει άλλης παρακολούθησης, είναι ικανοποιημένο από το γεγονός ότι τα
επίπεδα του τριτίου ή η ολική ενδεικτική δόση στο νερό είναι αρκετά κάτω
από την παραμετρική τιμή. Στην περίπτωση αυτή, ανακοινώνει τους λόγους
της απόφασής της στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων
αυτής της άλλης παρακολούθησης.

Σημείωση 11: Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της παρούσας Διάταξης

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II*

*ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ*

*ΠΙΝΑΚΑΣ Α*

Αναλυόμενες παράμετροι

*1. **Δοκιμαστική παρακολούθηση*

Σκοπός της δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται, σε τακτική
βάση, στοιχεία για την οργανοληπτική και μικροβιολογική ποιότητα του
νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και πληροφορίες για
την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας του πόσιμου ύδατος (ιδίως της
απολύμανσης) εφόσον γίνεται, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον το νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης τηρεί τις σχετικές παραμετρικές τιμές της
παρούσας Διάταξης.

Οι ακόλουθες παράμετροι υπόκεινται σε *δοκιμαστική παρακολούθηση*. Οι
αρμόδιες αρχές μπορούν να προσθέτουν και άλλες παραμέτρους στον πίνακα
αυτόν εάν το κρίνουν σκόπιμο.

Αργίλιο (σημείωση 1) Αμμώνιο

*Χρώμα*

Αγωγιμότητα

Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) (σημείωση 2)

Escherichia coli (E. coli)

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου

Σίδηρος (σημείωση 1)

Νιτρώδη (σημείωση 3)

Οσμή

Pseudomonas aeruginosa (σημείωση 4)

Γεύση

Αριθμός αποικιών σε 22^0 C και 37^0 C

Κολοβακτηριοειδή

Θολότητα

Υπολειμματικό χλώριο (σημείωση 5)

Σημείωση 1: Απαιτείται μόνον όταν χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό (*).

Σημείωση 2: Απαιτείται μόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από
επιφανειακό νερό (*).

Σημείωση 3: Απαιτείται μόνον όταν για την απολύμανση γίνεται χλωραμίνωση
(*).

Σημείωση 4: Απαιτείται μόνον για νερό που διατίθεται προς πώληση σε
φιάλες ή δοχεία.

Σημείωση 5: Απαιτείται μόνον όταν για την απολύμανση χρησιμοποιείται η
μέθοδος της χλωρίωσης

(*) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παράμετροι περιλαμβάνονται στον
πίνακα της ελεγκτικής παρακολούθησης.

*2. Ελεγκτική παρακολούθηση*

Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που
απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όλες οι παραμετρικές
τιμές της παρούσας Διάταξης. Όλες οι παράμετροι που καθορίζονται στο
παράρτημα Ι , υπόκεινται σε ελεγκτική παρακολούθηση, εκτός αν οι
αρμόδιες αρχές αποφανθούν, για χρονική περίοδο που καθορίζουν οι ίδιες,
ότι μια παράμετρος δεν υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί σε μια δεδομένη
παροχή νερού σε συγκεντρώσεις οι οποίες θα δημιουργούσαν κίνδυνο
παραβίασης της αντίστοιχης παραμετρικής τιμής. Η παράγραφος αυτή δεν
ισχύει για τις παραμέτρους σχετικά με την ραδιενέργεια, οι οποίες, υπό
όρους των σημειώσεων 8, 9 και 10 του παραρτήματος I μέρος Γ,
παρακολουθούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις παρακολούθησης που
θεσπίζονται με διαδικασία της Ευρ. Επιτροπής.

*3. **Συμπληρωματική παρακολούθηση*

Στα πλαίσια των προβλεπομένων στην παρ.5 του άρθρου 7 προκειμένου να
συμπληρωθεί ανάλογα με τις ανάγκες, η εξέταση ποιότητας του πόσιμου
νερού είναι σκόπιμο να ερευνηθούν σε έκτακτες περιπτώσεις, μεταξύ των
άλλων ,εκτός από τις παραμέτρους του Παραρτήματος Ι και α) τα ακόλουθα
παθογόνα βακτήρια:

– Σαλμονέλλες

– Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι,

– Βακτηριοφάγοι των κοπράνων

– Ιοί των εντέρων

– E. coli O:157

– Καμπυλοβακτηρίδιο β) οι ακόλουθοι οργανισμοί:

– παρασιτικοί οργανισμοί (π.χ. Κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia)

– φύκη

– άλλα μορφοποιημένα στοιχεία (ζωάρια)

Για τις ανωτέρω παραμέτρους των εδαφίων α) και β) της παρούσας
παραγράφου η παραμετρική τιμή είναι μηδενική γ) οι ακόλουθες χημικές
παράμετροι

Παράμετρος

Παραμετρική τιμή

Μονάδα

Σημειώσεις

PCB's -PCT's

ακρυλαμίδιο

0,50

0,10

μg/1 μg/1

Άθροισμα συγκεντρώσεων Μεμονωμένη ουσία

Άργυρος

10

μg/1

Φαινολικές ενώσεις (πλήν πενταχλωροφαινόλης)

0,50

μg/1

Υδρογονάθρακες εν διαλύσει ή εν γαλακτώματι – Ορυκτέλαια

10

μg/1

Επιφανειοδραστικοί παράγοντες

200

μg/1

Φωσφόρος (P_2 O_5 )

5

mg/1

Ξηρό υπόλειμμα

1500

mg/1

Κάλιο

12

mg/1

Υδρόθειο

Μη ανιχνεύσιμο οργανοληπτικά

Η συμπληρωματική παρακολούθηση είναι δυνατόν να συμπληρώνεται κατάλληλα
με πρόσθετες παραμέτρους σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 7. Η συχνότητα
της συμπληρωματικής παρακολούθησης καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές.

*ΠΙΝΑΚΑΣ Β1*

Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης που παρέχεται από δίκτυο διανομής ή από βυτίο ή
χρησιμοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων

Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν δείγματα από τα σημεία τήρησης που
καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ώστε να εξασφαλίζουν ότι το νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις της Διάταξης.
Ωστόσο, σε περίπτωση δικτύου διανομής, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να
λαμβάνουν δείγματα εντός της ζώνης παροχής ή στις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας για συγκεκριμένες παραμέτρους εφόσον είναι δυνατόν να
αποδειχθεί ότι δεν θα υπήρχε δυσμενής μεταβολή της μετρούμενης τιμής της
συγκεκριμένης παραμέτρου.

Όγκος διανεμόμενου

παραγόμενου νερού ημερησ

μια ζώνη παροχής (πιέσεως) (Σημειώσεις 1 και 2)

m^3

*Δοκιμαστική παρακολούθηση*

(παράμετροι : Παράρτημα ΙΙ πίνακας Α, παρ.1)

Αριθμός δειγμάτων ετησίως (Σημειώσεις 3, 4 και 5)

*Ελεγκτική παρακολούθηση*

(παράμετροι : Παράρτημα ΙΙ πίνακας Α, παρ.2)

Αριθμός δειγμάτων ετησίως (Σημειώσεις 3 και 5)

* 10 ? 60

12

1

>60

12 +1 ανά 5 m^3 / ημερησίως

1 +1ανά 100 m^3 / ημερησίως

(*) Οι όγκοι υπολογίζονται ως μέσες τιμές για ένα ημερολογιακό έτος

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III*

*ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ*

Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι κάθε εργαστήριο στο οποίο αναλύονται
δείγματα διαθέτει σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου το οποίο
υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από τρίτο πρόσωπο, μη ελεγχόμενο από το
εργαστήριο.

*1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ*

Οι κατωτέρω αρχές που διέπουν τις μεθόδους ανάλυσης μικροβιολογικών
παραμέτρων δίδονται είτε ως αναφορά όταν δίδεται μέθοδος ISO GEN ή προς
καθοδήγηση, εν αναμονή της ενδεχόμενης μελλοντικής θέσπισης σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 12, νέων διεθνών μεθόδων CEN / ISO για τις
παραμέτρους αυτές. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν
εναλλακτικές μεθόδους, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 7
παράγραφος 5.

Κολοβακτηριοειδή και Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1)

Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

Απαρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών – Αριθμός αποικιών σε 22^0 C
(prEN ISO 6222)

Απαρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών – Αριθμός αποικιών σε 37^0 C
(prEN ISO 6222)

Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)

Διήθηση από μεμβράνη και στη συνέχεια επώαση της μεμβράνης υπό
αναερόβιες συνθήκες σε θρεπτικό υλικό Clostridium Perfringens (σημείωση
1) σε 44^0 C +/-1^0 C επί 21 +/- 3 ώρες. Μέτρηση των σκοτεινών κίτρινων
αποικιών που μετατρέπονται σε ρόζ ή κόκκινες μετά από έκθεση σε ατμούς
υδροξειδίου του αμμωνίου επί 20 έως 30 δευτερόλεπτα.

Σημείωση 1: Το <> περιέχει:

*Βασικό θρεπτικό υλικό*

*Βασικό θρεπτικό υλικό*

Τρυπτόζη

30 g

Εκχύλισμα μυκήτων

20 g

*Σακχαρόζη*

5g

L-κυστεϊνη Υδροχλωριούχος

ig

MgS0_4 . 7Η_2 0

0,1g

Ιώδες βρωμοκρεζόλης

40 g

Άγαρ

15 g

Ύδωρ

1000 ml

Διάλυση των συστατικών του βασικού θρεπτικού υλικού, ρύθμιση του pH σε
7,6 και αποστείρωση σε αυτόκλειστο στους 121^0 C επί 15 λεπτά. Στη
συνέχεια ψύξη του θρεπτικού υλικού και προσθήκη συμπληρωμάτων:

*Συμπληρώματα*

D-κυκλοσερίνη

400 mg

πολυμυξίνη – Β θειική

25 mg

Ινδοξυλο-β-ϋ-γλυκοζίδιο

(μετά διάλυση σε 8 ml αποστειρωμένου νερού πριν την προσθήκη)

60 mg

Διάλυμα 0,5% διφωσφορικής φαινολοφθαλεϊνης (αποστειρωμένου δια διηθήσεως)

20 ml

Διάλυμα 4,5% διφωσφορικού FeCl_3 .6H_2 0 (αποστειρωμένου δια διηθήσεως)

2 ml

*2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ*

2.1. Για τις ακόλουθες παραμέτρους, τα καθοριζόμενα χαρακτηριστικά
επιδόσεων είναι τέτοια ώστε με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο ανάλυσης να
είναι, τουλάχιστον, δυνατόν να μετρώνται συγκεντρώσεις ίσες προς την
παραμετρική τιμή με την οριζόμενη ορθότητα, πιστότητα και τα οριζόμενα
όρια ανίχνευσης. Όποια και να είναι η ευαισθησία της χρησιμοποιούμενης
μεθόδου ανάλυσης, το αποτέλεσμα εκφράζεται χρησιμοποιώντας τουλάχιστον
τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων με την παραμετρική τιμή του
παραρτήματος I μέρη Β και Γ.

*Παράμετροι*

*Ορθότητα % της*

*παραμετρικής*

*τιμής (Σημείωση*

*1)*

*Πιστότητα %*

*της*

*παραμετρικής*

*τιμής (Σημείωση*

*2)*

*Όριο ανίχνευσης*

*% της*

*παραμετρικής*

*τιμής (Σημείωση*

*3)*

*Συνθήκες*

*Σημειώσεις*

Ακρυλ

Ελέγχεται με βάση τις προδιαγραφές του προϊόντος

Αργίλιο

10

10

10

Αμμώνιο

10

10

10

Αντιμόνιο

25

25

25

Αρσενικό

10

10

10

Βενζο-α-πυρένιο

25

25

25

Βενζόλιο

25

25

25

Βόριο

10

10

10

Βρωμικά

25

25

25

Κάδμιο

10

10

10

Χλωριούχα

10

10

10

Χρώμιο

10

10

10

Αγωγιμότητα

10

10

10

Χαλκός

10

10

10

Κυανιούχα

10

10

10

Σημείωση 4

1,2-διχλωροαιθάνιο

25

25

10

Επιχλωρυδρίνη

Ελέγχεται με βάση τις προδιαγραφές του προϊόντος

Φθοριούχα

10

10

10

Σίδηρος

10

10

10

Μόλυβδος

10

10

10

Μαγγάνιο

10

10

10

Υδράργυρος

20

10

20

Νικέλιο

10

10

10

*Παράμετροι*

*Ορθότητα % της*

*παραμετρικής*

*τιμής (Σημείωση*

*1)*

*Πιστότητα %*

*της*

*παραμετρικής*

*τιμής (Σημείωση*

*2)*

*Όριο ανίχνευσης*

*% της*

*παραμετρικής*

*τιμής (Σημείωση*

*3)*

*Συνθήκες*

*Σημειώσεις*

Νιτρικά

10

10

10

Νιτρώδη

10

10

10

Οξειδωσιμότητα

25

25

10

Σημείωση 5

Παρασιτοκτόνα

25

25

25

Σημείωση 6

Πολυκυκλικοί

αρωματικοί

υδρογονάνθρακες

25

25

25

Σημείωση 7

Σελήνιο

10

10

10

Νάτριο

10

10

10

Θειικά

10

10

10

Τετραχλωρο-αιθένιο

25

25

10

Σημείωση 8

Τριχλωροαιθένιο

25

25

10

Σημείωση 8

Ολικά Τριαλογονο-μεθάνια

25

25

10

Σημείωση 7

Βινυλοχλωρίδιο

Ελέγχεται με βάση τις προδιαγραφές του προϊόντος

PCB’s -PCT’s

25

25

25

Άργυρος

10

10

10

Φαινολικές ενώσεις (πλήν

Πενταχλωροφαι-νόλης)

25

25

25

Υδρογονάθρακες εν διαλύσει ή εν γαλακτώματι – Ορυκτέλαια

25

25

25

Επιφανειοδραστι-κοί παράγοντες

20

20

20

Φωσφόρος (P_2 O_5 )

10

10

10

Κάλιο

10

10

10

Υδρόθειο

10

10

10

Ξηρό υπόλειμμα

10

10

10

Υπολειμματικό χλώριο

10

10

10

2.2 Για τη συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, τα οριζόμενα χαρακτηριστικά
επιδόσεων είναι τέτοια ώστε με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο ανάλυσης να
είναι δυνατόν να μετρώνται συγκεντρώσεις ίσες προς την παραμετρική τιμή
με ορθότητα 0,2 μονάδων pH και πιστότητα 0,2 μονάδων pH.

Σημείωση 1 (*): *Ορθότητα *είναι το συστηματικό σφάλμα και είναι η
διαφορά της μέσης τιμής μεγάλου αριθμού επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και
της πραγματικής τιμής.

Σημείωση 2(*): *Πιστότητα *είναι το τυχαίο σφάλμα και εκφράζεται συνήθως
ως η τυπική απόκλιση (εντός και μεταξύ μιας ομάδας) του φάσματος
αποτελεσμάτων γύρω από το μέσο όρο. Αποδεκτή πιστότητα είναι η διπλάσια
σχετική τυπική απόκλιση.

(*) Οι όροι αυτοί προσδιορίζονται περαιτέρω στο πρότυπο ISO 5725.

Σημείωση 3: *Όριο ανίχνευσης *είναι:

– η τριπλάσια σχετική τυπική απόκλιση, εντός μιας ομάδας, ενός φυσικού
δείγματος που περιέχει μικρή συγκέντρωση της παραμέτρου

ή

– η πενταπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση, εντός μιας ομάδας, ενός τυφλού
δείγματος.

Σημείωση 4: Η μέθοδος προσδιορίζει ολικά κυανιούχα (άλατα)κάθε μορφής

Σημείωση 5: Η οξείδωση πραγματοποιείται για 10 λεπτά σε 100 ^0 C με τη
χρησιμοποίηση υπερμαγγανικών αλάτων, σε όξινο περιβάλλον.

Σημείωση 6: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για κάθε επιμέρους
παρασιτοκτόνο και εξαρτώνται από το συγκεκριμένο παρασιτοκτόνο. Προς το
παρόν, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να επιτευχθεί το όριο ανίχνευσης
για όλα τα παρασιτοκτόνα, αλλά οι αρμόδιες αρχές πρέπει να επιδιώκουν
την επίτευξη του στόχου αυτού.

Σημείωση 7: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιμέρους ουσίες
που ορίζονται στο 25% της παραμετρικής τιμής του παραρτήματος I.

Σημείωση 8: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιμέρους ουσίες
που ορίζονται στο 50% της παραμετρικής τιμής του παραρτήματος I.

*3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ*

Χρώμα

Οσμή

Γεύση

Συνολικός οργανικός άνθρακας

Θολότητα (σημείωση 1)

Σημείωση 1: Για την παρακολούθηση της θολότητας του επεξεργασμένου
επιφανειακού νερού τα οριζόμενα χαρακτηριστικά επιδόσεων οφείλουν να
παρέχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα μέτρησης συγκεντρώσεων ίσων προς την
παραμετρική τιμή με ορθότητα 25%, πιστότητα 25% και όριο ανίχνευσης 25%.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Υγ. Διάταξης είναι η ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημε­ρίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεση της
ανατίθεται στα αρμόδια Υγειονομικά όργανα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2007

1 Response to ΔΥΓ2/ΓΠ/ΟΙΚ.38295/07

  1. Παράθεμα: Το νερο νερακι | Οικολογική Εναλλακτική Πρωτοβουλία Ερμιονίδας

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.