Υ2/329/98


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

‘Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. (η) του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του
Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ.Α./17.3.83), όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚΑ/70).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 10/Α).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163Α/9.11.83) «‘Οροι εκμετάλλευσης
και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών».

4. Τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/92 (A 136).

5. Την ΔΥ 3α/ΟΙΚ. 878/4. 10.96 (ΦΕΚ 924Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας.

6. Την οδηγία 96/70 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
28ης Οκτωβρίου 1996, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη
εφημερίδα των Ε.Κ. αριθ. L 229 της 23ης Νοεμβρίου 1996 σελ. 26.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το
άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.
2α του Ν. 2469/97 (A 38) .

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

‘Αρθρο 1

Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η τροποποίηση του Π.Δ. 433/83 σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 96/70 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 28.10.96, που δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ. αριθμ. L 229 της 23ης Νοεμβρίου 1996 σελ.26
για την τροποποίηση της οδηγίας 80/777 του Συμβουλίου «περί
εκμετάλλευσης και θέσης στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών».

Αρθρο 2

Το Π.Δ. 433/83 τροποποιείται ως εξής:

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο. «Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού που προβλέπεται
στο προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπερβεί μια περίοδο πέντε ετών. Δεν
χρειάζεται νέα διαδικασία για την αναγνώριση που προβλέπεται στο πρώτο
εδάφιο, εάν το πιστοποιητικό ανανεώθηκε πριν από την λήξη της
αναφερθείσης περιόδου».

2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο.

1. ‘Ενα φυσικό μεταλλικό νερό όπως παρουσιάζεται στην έξοδο δεν μπορεί
να αποτελέσει αντικείμενο καμιάς κατεργασίας άλλης από:

α) το διαχωρισμό των ασταθών στοιχείων, όπως οι ενώσεις του σιδήρου και
του θείου, με διήθηση ή καθίζηση αφού ενδεχομένως προηγηθεί οξυγόνωση,
εφόσον η κατεργασία αυτή δεν έχει σαν αποτέλεσμα να τροποποιήσει τη
σύσταση αυτού του νερού, όσον αφορά τα φυσικά συστατικά του, στα οποία
οφείλει τις ιδιότητες του.

β) το διαχωρισμό ενώσεων σιδήρου, μαγγανίου και θείου, καθώς και
αρσενικού από ορισμένα φυσικά μεταλλικά νερά, δια κατεργασίας με αέρα
εμπλουτισμένο με όζον, εφόσον η κατεργασία αυτή δεν έχει σαν αποτέλεσμα
να τροποποιήσει τη σύσταση αυτού του νερού, όσον αφορά τα φυσικά
συστατικά του, στα οποία οφείλει τις ιδιότητες του και εφόσον:

– η κατεργασία ανταποκρίνεται στους όρους χρήσης που πρόκειται να
καθορισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 της οδηγίας 80/77 που
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Ε.Κ. αριθμ. Ν. 229/1 της 30.8.80 κατόπιν
διαβουλεύσεως με την Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων που συστάθηκε με την
απόφαση 95/273/ΕΚ της Επιτροπής της Ε. Ε.

– η κατεργασία κοινοποιείται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας το οποίο
πραγματοποιεί ειδικούς ελέγχους.

γ) το διαχωρισμό των ανεπιθύμητων συστατικών εκτός όσων αναφέρονται στο
(α) ή στο (β), εφόσον η κατεργασία αυτή δεν έχει σαν αποτέλεσμα να
τροποποιήσει τη σύσταση αυτού του νερού, όσον αφορά τα φυσικά συστατικά
στα οποία οφείλει τις ιδιότητες του και εφόσον:

– η κατεργασία ανταποκρίνεται στους όρους χρήσης που πρόκειται να
καθορισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 της οδηγίας 80/777,
κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων.

– η κατεργασία κοινοποιείται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας που
πραγματοποιεί ειδικούς ελέγχους.

δ) την ολική ή μερική απομάκρυνση του ελεύθερου διοξειδίου του άνθρακος
δια μεθόδων αποκλειστικά φυσικών.

2. ‘Ενα φυσικό μεταλλικό νερό όπως παρουσιάζεται στην έξοδο δεν μπορεί
να υποστεί προσθήκες άλλες από τον εμπλουτισμό ή τον επανεμπλουτισμό με
διοξείδιο του άνθρακα υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στο τμήμα ΙΙΙ
του Παραρτήματος Ι.

Ειδικότερα, απαγορεύεται κάθε επεξεργασία απολυμάνσεως με οποιανδήποτε
μέθοδο και αν γίνεται υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ή η προσθήκη
βακτηριοστατικών στοιχείων ή κάθε άλλη επεξεργασία που μπορεί να
μεταβάλλει το μικροβιακό φορτίο του φυσικού μεταλλικού νερού.

4. Η παράγραφος 1 δεν παρεμποδίζει τη χρήση φυσικών μεταλλικών νερών ή
νερών πηγής στην παρασκευή αναψυκτικών.

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθα κείμενο:

2. Η επισήμανση των φυσικών μεταλλικών νερών, πρέπει να περιλαμβάνει τις
ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις:

α) την αναφορά της αναλυτικής συνθέσεως, με απαρίθμηση των
χαρακτηριστικών στοιχείων.

β) τον τόπο όπου γίνεται η εκμετάλλευση της πηγής και την ονομασία αυτής.

γ) την ένδειξη των ενδεχομένων κατεργασιών που προβλέπονται στα σημεία
(β) και (γ), παρ. 1 του άρθρου 4.

4. Διαγράφεται η παράγραφος 3 του άρθρου 7.

5. Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι στο τέλος του άρθρου 9.

3. Ο όρος «νερό πηγής» χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το νερό προς
ανθρώπινη κατανάλωση στη φυσική μορφή, το οποίο έχει εμφιαλωθεί στο
σημείο υδροληψίας και:

– πληροί τις προϋποθέσεις εκμετάλλευσης που καθορίζονται στην παρ. 2 και
3 του Παραρτήματος ΙΙ, οι οποίες εφαρμόζονται πλήρως στα νερά πηγής.

– πληροί τις μικροβιολογικές προϋποθέσεις του άρθρου 5.

– πληροί τις προϋποθέσεις επισήμανσης των σημείων (β) και (γ) της παρ. 2
του άρθρου 7 και του άρθρου 8.

– δεν έχει υποστεί κατεργασία άλλη από την αναφερόμενη στο άρθρο

4. ‘Αλλες κατεργασίες μπορούν να επιτραπούν κατά τη διαδικασία του
άρθρου 12 της οδηγίας 80/777.

Επιπλέον, τα νερά πηγής πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας
80/778/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1980, περί ποιότητας του
πόσιμου νερού.

6. Μετά το άρθρο 10 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

Αρθρο 10α

1. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας έχει συγκεκριμένους
λόγους να πιστεύει ότι ένα φυσικό μεταλλικό νερό, μολονότι κυκλοφορεί
ελεύθερα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, δεν πληροί τους όρους της
παρούσας οδηγίας ή ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, μπορεί να
περιορίσει προσωρινά ή να αναστείλει την εμπορία του προϊόντος στο
έδαφος του. Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει αμέσως σχετικά την Επιτροπή
Ε.Ε. και τα λοιπά κράτη μέλη και αναφέρει τους λόγους για τους οποίου
έλαβε την απόφαση του.

2. Κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή της Επιτροπής της Ε.Ε., το
Υπουργείο Υγείας που έχει αναγνωρίσει το νερό παρέχει όλες τις
απαιτούμενες πληροφορίες όσον αφορά την αναγνώριση μαζί με τα
αποτελέσματα των τακτικών ελέγχων.

7. Μετά το άρθρο 11 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«‘Αρθρο 11α

1. Με τη διαδικασία του άρθρου 12 της οδηγίας 80/777 καθορίζονται:

α) τα όρια για τα επίπεδα των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών,
β) όλες οι αναγκαίες διατάξεις για την αναγραφή στην ετικέτα υψηλών
επιπέδων ορισμένων συστατικών, γ) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες
επιτρέπεται η κατεργασία με αέρα εμπλουτισμένο με όζον, η οποία
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, σημείο (β), δ) οι πληροφορίες όσον
αφορά τις κατεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, σημείο
(γ), ε) οι μέθοδοι αναλύσεως, συμπεριλαμβανομένων των ορίων τους όσον
αφορά την ανίχνευση, με τις οποίες εξακριβώνεται ότι τα φυσικά μεταλλικά
νερά δεν είναι μολυσμένα, στ) οι διαδικασίες δειγματοληψίας και οι
μέθοδοι αναλύσεως που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των
μικροβιολογικών χαρακτηριστικών των φυσικών μεταλλικών νερών».

2. Κάθε απόφαση που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία
εγκρίνεται από την Επιτροπή της Ε.Ε. κατόπιν διαβουλεύσεως με την
Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων.

Αρθρο 3

Η εμπορία των προϊόντων που πληρούν τους όρους της παρούσας απόφασης
επιτρέπεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. – Απαγορεύεται η εμπορία των προϊόντων που δεν πληρούν τους
όρους της παρούσας απόφασης από 28.10.98.

Ωστόσο, τα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά ή έχουν επισημανθεί
πριν από την ημερομηνία αυτή και δεν πληρούν τους όρους της παρούσας
απόφασης, μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά μέχρι εξαντλήσεως των
αποθεμάτων.

‘Αρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.